Mer­ja Kal­li­ka­ri / STT

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) osoit­taa li­sä­ra­hoi­tus­ta tut­ki­ja­kou­lu­tuk­seen.

OKM on päät­tä­nyt myön­tää ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la yh­teen­sä 255 mil­joo­naa eu­roa toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen uu­sien käy­tän­tei­den pi­lo­toin­tiin vuo­si­na 2024–2027. Mi­nis­te­ri­ön tie­dot­teen mu­kaan li­sä­ra­hoi­tus suun­na­taan tu­han­nel­le väi­tös­kir­ja­tut­ki­jal­le, jot­ka ote­taan yli­o­pis­toi­hin mää­rä­ai­kai­siin, kol­men vuo­den työ­suh­tei­siin suo­rit­ta­maan toh­to­rin tut­kin­toa.

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Sari Mul­ta­lan (kok.) mu­kaan Suo­mi tar­vit­see yhä enem­män huip­puo­saa­jia, tut­ki­jan kou­lu­tuk­sen saa­nut­ta työ­voi­maa.

– Uu­den toh­to­ri­pi­lo­tin avul­la pa­ran­nam­me kan­sain­vä­lis­tä kil­pai­lu­ky­ky­äm­me ja luom­me edel­ly­tyk­siä tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vil­le in­no­vaa­ti­oil­le. Olen erit­täin iloi­nen ha­ke­mus­ten kor­ke­as­ta ta­sos­ta, mi­nis­te­ri Mul­ta­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

Mää­rä­ra­hal­la to­teu­te­taan 15 tut­ki­mu­sa­la­koh­tais­ta toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen pi­lot­tia. OKM on val­mis­tel­lut toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen laa­jen­ta­mi­sen ja uu­dis­ta­mi­sen pi­lo­toin­tia tii­viis­sä yh­teis­työs­sä yli­o­pis­to­jen kans­sa. Taus­tal­la vai­kut­ta­vat par­la­men­taa­ri­sen tut­ki­mus-, ke­hit­tä­mis- ja in­no­vaa­ti­o­toi­min­nan (TKI) työ­ryh­män ja hal­li­tu­soh­jel­man kir­jauk­set.

Toh­to­ri­kou­lu­tus­pi­lot­ti on osa tut­ki­mus- ja ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tuk­sen li­säys­tä, jol­la ta­voi­tel­laan tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­toi­min­nan ra­hoi­tuk­sen nos­ta­mis­ta nel­jään pro­sent­tiin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta vuo­teen 2030 men­nes­sä.

Li­sä­ra­hoi­tuk­sen saa­va pi­lot­ti li­sää toh­to­ri­kou­lu­tet­ta­vien mää­rää yli­o­pis­tois­sa tä­män­het­ki­sen toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen pääl­le. TKI-työ­ryh­mä lin­ja­si lop­pu­ra­por­tis­saan tois­sa vuon­na, et­tä tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­työ­hön siir­ty­viä toh­to­rei­ta tar­vit­tai­siin vuo­si­na 2024–2030 vuo­sit­tain yli 2 000. OKM:n tie­dot­teen mu­kaan tois­sa vuon­na toh­to­rin­tut­kin­non suo­rit­ti Suo­mes­sa 1 623 ih­mis­tä.

Suo­men Aka­te­mia to­teut­ti pi­lo­tin haut vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa, ja sen jär­jes­tä­mä kan­sain­vä­li­nen pa­nee­li ar­vi­oi ha­ke­muk­set tam­mi­kuus­sa. OKM teki pää­tök­set ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la.

Tie­dot­teen mu­kaan pi­lo­tin tu­han­nes­ta pai­kas­ta 800 tu­lee Suo­men Aka­te­mi­an lip­pu­lai­va­oh­jel­man aloil­le ja 200 muil­le aloil­le. Vain yli­o­pis­tot voi­vat saa­da ra­hoi­tus­ta, mut­ta to­teu­tuk­ses­sa on mu­ka­na laa­jas­ti myös tut­ki­mus­lai­tok­sia ja yri­tyk­siä.

– Em­me kou­lu­ta toh­to­rei­ta vain yli­o­pis­to­jen pal­ve­luk­seen. Ta­voit­tee­na on, et­tä yhä use­am­pi toh­to­ri työs­ken­te­lee jat­kos­sa myös yk­si­tyi­sel­lä sek­to­ril­la, yri­tyk­sis­sä. Muu­al­la Eu­roo­pas­sa toh­to­rei­den osaa­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Suo­mea laa­jem­min. Olem­me ta­ka­mat­kal­la ja huk­kaam­me po­ten­ti­aa­lia, Mul­ta­la ar­vi­oi tie­dot­tees­sa.

OKM:n mu­kaan pi­lot­te­ja ra­hoi­te­taan laa­jas­ti eri aloil­la ja alu­eel­li­ses­ti kat­ta­vas­ti. Li­sä­ra­hoi­tus­ta toh­to­ri­kou­lu­tuk­seen koh­dis­te­taan muun mu­as­sa syö­pä­lää­ke­tie­teen, te­ko­ä­lyn ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­den aloil­la.

Pi­lo­tis­sa yli­o­pis­tot te­ke­vät yh­teis­työ­tä toh­to­ri­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sek­si ja käy­tän­tö­jen uu­dis­ta­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa li­sä­tä liik­ku­vuut­ta yli­o­pis­to­jen, yri­tys­ten, tut­ki­mus­lai­tos­ten ja mui­den or­ga­ni­saa­ti­oi­den vä­lil­lä sekä li­sä­tä toh­to­rei­den työl­lis­ty­mis­tä.

Tie­dot­teen mu­kaan en­sim­mäi­set väi­tös­kir­ja­tut­ki­jat aloit­ta­vat ala­koh­tai­sis­sa pi­lo­teis­sa elo­kuus­sa.