Em­mi Til­vis / STT

Suo­meen tar­vi­taan huo­mat­ta­vas­ti li­sää asun­to­ja vuo­teen 2040 men­nes­sä. Näin sa­no­taan FCG Fin­nish Con­sul­ting Grou­pin ja sii­hen kuu­lu­van alu­e­ke­hit­tä­mi­sen kon­sult­ti­toi­mis­ton MDI:n sel­vi­tyk­ses­sä. Sel­vi­tys teh­tiin Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jat ja ra­ken­nut­ta­jat Rak­li ry:n, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön, ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön, Kiin­teis­tö­lii­ton sekä Kun­ta­lii­ton ti­lauk­ses­ta.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan asun­to­jen tar­peen kas­vu on huo­mi­o­nar­voi­sen suur­ta suh­tees­sa vä­es­tön­ke­hi­tyk­seen. Syy­nä on en­nen kaik­kea yk­si­na­su­mi­sen li­sään­ty­mi­nen ja vä­es­tön kes­kit­ty­mi­nen suu­riin kau­pun­kei­hin.

Alu­ei­den vä­li­siä vä­es­tö­ke­hi­tyk­sen ero­ja se­lit­tää myös maa­han­muut­to, sil­lä maa­han­muut­to ja­kaan­tuu maan si­säl­lä erit­täin epä­ta­sai­ses­ti.

Vä­es­tö­ra­ken­teen ja asun­to­kun­tien muu­tos­ten vai­ku­tus­ta asun­to­jen tar­pee­seen mal­lin­net­tiin sel­vi­tyk­ses­sä use­al­la ske­naa­ri­ol­la. Koko Suo­mes­sa uu­sia asun­to­ja tar­vit­tai­siin ske­naa­ri­os­ta riip­pu­en yh­teen­sä 250 000–560 000.

Tarvetta yksiöille ja kaksioille

Niin sa­no­tus­sa pe­ru­su­ran ske­naa­ri­os­sa kau­pun­gis­tu­mi­nen tai maa­han­muut­to ei ole eri­tyi­sen voi­ma­kas­ta ja syn­ty­vyy­den ole­te­taan kas­va­van mal­til­li­ses­ti. Täs­sä ske­naa­ri­os­sa lä­hes puo­let uu­sien asun­to­jen tar­pees­ta syn­tyi­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Asun­to­jen tar­ve kas­vai­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la noin 22–30 pro­sen­til­la suh­tees­sa ny­kyi­seen asun­to­kan­taan. Osas­sa mui­ta ske­naa­ri­oi­ta tar­ve oli­si vie­lä huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi.

Myös muil­la suu­ril­la kau­pun­ki­seu­duil­la tar­ve kas­vaa.

– Uu­den asun­to­tuo­tan­non tar­ve pai­not­tuu eten­kin yk­si­öi­hin ja kak­si­oi­hin asun­to­kun­tien kes­ki­koon las­kun ta­kia, mut­ta myös suu­rem­pien asun­to­jen tuo­tan­nol­le syn­tyy tar­vet­ta, sa­noo sel­vi­tys­tä joh­ta­nut MDI:n asi­an­tun­ti­ja Ras­mus Aro.

Kunnassa jopa viidesosa asunnoista tyhjilleen?

Eriy­ty­neen vä­es­tön­ke­hi­tyk­sen ta­kia suu­rim­mas­sa osas­sa Suo­men kun­tia vä­es­tön ja asun­to­kun­tien mää­rä vä­he­nee huo­mat­ta­vas­ti. Tä­män seu­rauk­se­na rei­lus­ti yli puo­les­sa Suo­men kun­tia tar­vit­ta­vien asun­to­jen mää­rä vä­he­nee, eli asun­to­ja on jää­mäs­sä tyh­jil­leen. Ää­ri­ta­pauk­sis­sa yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa jopa vii­de­so­sa asun­to­kan­nas­ta uh­kaa au­ti­oi­tua vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Uu­den tuo­tan­non tar­ve jää suu­res­sa osas­sa maa­ta vä­häi­sek­si, sil­lä niil­lä lä­hin­nä kor­vat­tai­siin pu­ret­ta­via asun­to­ja tai vas­tat­tai­siin pien­ten asun­to­jen tar­pee­seen.