Po­rin seu­dun yh­teis­toi­min­ta-alu­een ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pie­ne­läin­päi­vys­tyk­sen kil­pai­lu­tus on al­ka­nut voi­mas­sa ole­van so­pi­muk­sen päät­ty­es­sä ny­kyi­sen pal­ve­lu­tuot­ta­jan kans­sa. Tar­jouk­sen voi­vat jät­tää myös pie­net yri­tyk­set yh­tei­se­nä ryh­mit­ty­mä­nä.

Pie­ne­läin­päi­vys­tys kil­pai­lu­te­taan 1.9.2024–31.12.2026 vä­li­sek­si ajak­si. Li­säk­si Po­rin kau­pun­gil­la on mah­dol­li­suus jat­kaa so­pi­mus­ta kah­del­la yh­den vuo­den op­ti­ol­la.

Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pie­ne­läin­päi­vys­tyk­sen kil­pai­lu­tus on al­ka­nut 10. ke­sä­kuu­ta ja tar­jouk­set pi­tää jät­tää 2. hei­nä­kuu­ta kel­lo 12 men­nes­sä. Tar­jouk­set on lä­he­tet­tä­vä säh­köi­ses­ti Tar­jous­pal­ve­lu.fi -toi­mit­ta­ja­por­taa­lis­ta osoit­tees­sa https://tar­jous­pal­ve­lu.fi/pori.

– Pal­ve­lun­tuot­ta­jat voi­vat teh­dä myös yh­teis­työ­tä han­kin­ta­so­pi­muk­sen saa­mi­sek­si te­ke­mäl­lä tar­jouk­sen ryh­mit­ty­mä­nä. Tämä mah­dol­lis­taa myös pien­ten yri­tys­ten yh­tei­sen osal­lis­tu­mi­sen laa­jaan tar­jous­kil­pai­luun. Ryh­mit­ty­mä­nä tar­jo­a­vien toi­mi­joi­den tu­lee huo­mi­oi­da kil­pai­lu­lain sään­nök­set kil­pai­li­joi­den vä­li­ses­tä yh­teis­työs­tä, ker­too ym­pä­ris­tö- ja ter­veys­val­von­ta­yk­si­kön pääl­lik­kö Riik­ka Jo­ki­ai­nen.

Voi­mas­sa ole­va so­pi­mus ny­kyi­sen pal­ve­lun­tuot­ta­jan kans­sa päät­tyy 31. elo­kuu­ta 2024.

Po­rin seu­dun yh­teis­toi­min­ta-alu­ee­seen kuu­lu­vat Pori, Ul­vi­la, Nak­ki­la, Har­ja­val­ta ja Eu­ra­jo­ki.