Vil­le Vää­nä­nen / STT

Yön ai­ka­na aa­mu­kuu­teen men­nes­sä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le on saa­pu­nut vii­si tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa, ker­too Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Ei­li­sen ai­ka­na il­ta­kym­me­neen men­nes­sä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le oli saa­pu­nut 75 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa.

Hal­li­tuk­sel­ta odo­te­taan tä­nään rat­kai­sua ra­ja­ny­li­tys­lii­ken­teen ti­lan­tee­seen, ja pää­tök­siä on mää­rä teh­dä val­ti­o­neu­vos­ton ylei­sis­tun­nos­sa kel­lo 13.

Tä­män vuo­den alus­ta läh­tien Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le on tul­lut nyt tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta 335.

Ra­ja­var­ti­o­lai­tok­sen mu­kaan Kaak­kois-Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le saa­pu­neet tur­va­pai­kan­ha­ki­jat ovat kol­man­sien mai­den kan­sa­lai­sia ja he ovat käyt­tä­neet Ve­nä­jää lä­pi­kul­ku­maa­na. Suo­meen saa­pu­neet ovat ol­leet muun mu­as­sa Ira­kin, Je­me­nin ja So­ma­li­an kan­sa­lai­sia.

Ra­ja­lai­tos ker­toi sun­nun­tai­na, et­tä ai­em­min Ve­nä­jä ei ole sal­li­nut puut­teel­li­sin asi­a­kir­join mat­kus­ta­vien jat­kaa Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le, mut­ta vii­me kuu­kau­si­na Ve­nä­jän toi­min­ta on muut­tu­nut ai­na­kin Kaak­kois-Suo­men yli­tys­pai­koil­la.