Yy­te­rin Me­ri­ra­vin­to­la Oy pu­rat­taa omis­ta­man­sa van­han Me­ri­ra­vin­to­la-ra­ken­nuk­sen, joka si­jait­see Yy­te­rin hiek­ka­ran­nal­le joh­ta­van pää­kul­ku­väy­län var­rel­la. Pur­ku-ura­kan suo­rit­ta­mi­seen on va­rat­tu 3.4.–31.5. vä­li­nen ajan­jak­so. Pur­ku­töi­den käyn­nis­ty­mi­nen tuo muu­tok­sia myös Yy­te­rin alu­een kul­ku­reit­tei­hin.

Yy­te­rin Me­ri­ra­vin­to­la Oy:n hal­li­tus päät­ti os­taa pur­ku-ura­kan kil­pai­lut­ta­mi­sen ja val­von­nan Po­rin kau­pun­gin tek­ni­sel­tä toi­mi­a­lal­ta. Tek­ni­nen toi­mi­a­la pyy­si tar­jouk­sia pur­ku-ura­kas­ta hel­mi­kuus­sa. Tar­jouk­sia saa­tiin kah­dek­san kap­pa­let­ta ja ne oli­vat kaik­ki tar­jous­kil­pai­lun eh­to­jen mu­kai­sia. Yy­te­rin Me­ri­ra­vin­to­la Oy:n hal­li­tus kä­sit­te­li tar­jouk­set, ja pur­ku-ura­koit­si­jak­si va­lit­tiin edul­li­sim­man tar­jouk­sen teh­nyt Suo­men Ma­te­ri­aa­li­ko­ne­pal­ve­lu Oy.

– Pu­ret­ta­va koh­de si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Yy­te­ris­sä, ja pur­ku­työt vai­kut­ta­vat myös alu­eel­la liik­ku­mi­seen. Työ­maa-alue ai­da­taan asi­an­mu­kai­ses­ti ja poik­ke­a­vat kul­ku­rei­tit osoi­te­taan opas­teil­la, ker­too tek­ni­sen toi­mi­a­lan ra­ken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Jan­ne Hei­nä­vaa­ra.

Kul­ku mä­keä ylös Me­ri­ra­vin­to­lal­le joh­ta­val­le tiel­le es­te­tään töi­den ajak­si Yy­te­rin­san­to­jen­tien pääs­sä si­jait­se­van ison py­sä­köin­ti­a­lu­een reu­naan si­joi­tet­ta­vil­la ai­doil­la. Ui­ma­ran­nal­le joh­ta­val­le lan­kon­gil­le ja ra­vin­to­la­ra­ken­nuk­sen ohi kul­ke­val­le San­to­jen len­kil­le osoi­te­taan uu­si reit­ti pu­nai­sen tu­van vie­res­tä läh­te­vien por­tai­den kaut­ta. San­to­jen len­kil­le kul­je­taan lan­kon­gin kaut­ta ra­vin­to­la­ra­ken­nuk­sen me­ren puo­lel­ta.

Kaik­kien alu­eel­la liik­ku­vien toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta työ­maa-alu­een lä­hei­syy­des­sä.