STT–AFP

Uk­rai­na ei tien­nyt mi­tään väi­te­tys­tä suun­ni­tel­mas­ta rä­jäyt­tää Nord Stream -kaa­su­put­ket, maan pre­si­dent­ti Vo­lo­dy­myr Ze­lens­kyi sa­noo sak­sa­lais­leh­ti Bil­dil­le.

Ze­lens­kyin mu­kaan hän ei ole an­ta­nut ei­kä iki­nä an­tai­si käs­kyä täl­lai­siin rä­jäy­tyk­siin. Hän sa­noo myös us­ko­van­sa, et­tä Uk­rai­nan ase­voi­mat tai tie­dus­te­lu­pal­ve­lut ei­vät ole teh­neet mi­tään tä­män­kal­tais­ta.

Was­hing­ton Post -leh­ti kir­joit­ti tiis­tai­na, et­tä Yh­dys­val­tain kes­kus­tie­dus­te­lu­pal­ve­lu CIA oli tien­nyt Uk­rai­nan ase­voi­mien suun­nit­te­le­van toi­sen kaa­su­put­ken rä­jäyt­tä­mis­tä kol­me kuu­kaut­ta en­nen var­si­nai­sia rä­jäh­dyk­siä. Itä­me­ren poh­jas­sa kul­ke­vat kaa­su­put­ket vau­ri­oi­tui­vat rä­jäh­dyk­sis­sä vii­me syys­kuus­sa.