Blu­es­ku­nin­ga­tar Er­ja lLyy­ti­nen täh­dit­tää yh­dek­sät­tä Kir­vat­sin Jy­tää. Jytä soi Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa, Lok­ki­la­van ym­pä­ris­tös­sä, jäl­leen 31. hei­nä­kuu­ta. Ta­pah­tu­mas­sa esiin­ty­vis­tä vii­des­tä ko­koon­pa­nos­ta jul­kis­tet­tiin tä­nään kol­me. Er­ja Lyy­ti­sen li­säk­si jy­täy­lei­sö saa naut­tia Gös­ta Sundq­vist -klas­si­kois­ta sekä Coi­tus In­tin 1970-lu­vun suo­si­keis­ta. Kir­vat­sin Jy­tän lo­put ar­tis­tit jul­kais­taan ke­vääl­lä 2024.

Blu­es­dig­ga­rit ovat vuo­sien var­rel­la esit­tä­neet esiin­ty­jä­toi­vei­ta ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Vih­doin maam­me yli­voi­mai­ses­ti me­nes­ty­nein blu­es­ki­ta­ris­ti Er­ja Lyy­ti­nen saa­puu täh­dit­tä­mään myös Kir­vat­sin Jy­tän la­vaa. Ku­lu­neen vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na Lyy­ti­nen on sekä kii­tel­ty et­tä pal­kit­tu lu­kui­sia ker­to­ja. Hän on vuo­sien var­rel­la esiin­ty­nyt ni­mek­käi­den ar­tis­tien kans­sa, ku­ten Car­losm­San­ta­nan kans­sa Hel­sin­gin Kai­sa­nie­mes­sä 2017.

Lee­vi and the Le­a­vings-or­kes­te­ri al­ku­pe­räi­si­ne jä­se­ni­neen läh­te­vät Poh­jois-Kar­ja­lan si­jaan Po­riin ja ot­ta­vat mat­kaan so­lis­tik­si Timo Rau­ti­ai­sen. Le­a­vings-Or­kes­te­ri on teh­nyt vuo­sien saa­tos­sa erit­täin suo­sit­tu­ja keik­ko­ja eri so­lis­tien kans­sa. Syk­syl­lä 2023 mu­kaan kiin­ni­tet­ty Timo Rau­ti­ai­nen ot­taa teh­tä­vän vas­taan suu­rel­la kun­ni­oi­tuk­sel­la Sundq­vis­tia koh­taan.

Leevi and the Leavings -orkesterin solistina on Timo Rautiainen.

Leevi and the Leavings -orkesterin solistina on Timo Rautiainen.

Sami Siilin

Kun Coi­tus Int kier­si Suo­mea 1970-lu­vun en­sim­mäi­sel­lä puo­lik­kaal­la, osa sen soit­ta­jis­ta tus­kin tuli aja­tel­leek­si te­ke­vän­sä sa­maa yh­des­sä 2020-lu­vul­la. Suu­rek­si ilok­si niin kui­ten­kin on, kun Coi­tus Int ko­ko­si ri­vin­sä 50-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si ku­lu­nee­na syk­sy­nä. Kos­ka kon­sert­ti­sa­lit täyt­tyi­vät hur­jas­ta li­pun­myyn­nis­tä, muu­ta­mia keik­ko­ja teh­dään vie­lä.

Al­ku­pe­räi­sis­tä muu­si­kois­ta mu­ka­na ovat Mik­ko Ala­ta­lo ja Pena Pel­lin­ki­lam­pi. Tänä vuon­na il­mes­tyi myös yh­ty­een yh­des­sä Hau­li Bro­sin kans­sa te­ke­mä levy Coi­tus Int 50 Re­vi­val. Juh­la­kei­koil­la kuul­laan kap­pa­lei­ta Coi­tus In­tin kah­del­ta al­bu­mil­ta: Jui­ce Les­ki­nen & Coi­tus Int sekä Per Vers, ru­noi­li­ja.

Coitus Int 2023:ssa on vielä kaksi alkuperäistä jäsentä: Mikko Alatalo ja Pena Pellinkilampi.

Coitus Int 2023:ssa on vielä kaksi alkuperäistä jäsentä: Mikko Alatalo ja Pena Pellinkilampi.