Live Na­ti­on Fin­land tie­dot­taa, et­tä De­pec­he Mo­den kon­sert­ti Kai­sa­nie­men puis­tos­sa Hel­sin­gis­sä on jou­dut­tu pe­ru­maan sää­o­lo­suh­tei­den ta­kia. Kon­ser­tin piti ol­la tiis­tai­na 8.8.2023. Kor­vaa­vaa päi­vä­mää­rää ei jär­jes­te­tä ja asi­ak­kai­ta pyy­de­tään pa­laut­ta­maan os­te­tut li­put nii­den os­to­paik­kaan (Tic­ket­mas­ter) 7.10.2023 men­nes­sä. Pa­lau­tus­link­ki löy­tyy Tic­ket­mas­te­rin si­vuil­ta.

Tie­dot­tees­sa ker­ro­taan:

Pe­rus­teel­li­sen ar­vi­oin­nin sekä Tu­ke­sin ja pe­las­tus­vi­ra­no­mais­ten kans­sa käy­dyn kes­kus­te­lun jäl­keen on to­det­tu, et­tä maa­nan­tain ja tiis­tain vä­li­sel­le yöl­le sekä tiis­tail­le en­nus­te­tut sää­o­lo­suh­teet ai­heut­ta­vat mer­kit­tä­vän ris­kin, joka voi­si vaa­ran­taa työn­te­ki­jöi­dem­me, ylei­sön ja tuo­tan­tom­me tur­val­li­suu­den.

En­nus­te­tut sää­o­lo­suh­teet, ku­ten voi­mak­kaat pai­kal­li­set puus­kat sekä sade- ja uk­kos­kuu­rot ai­heut­ta­vat mer­kit­tä­viä vaa­ro­ja, jot­ka te­ke­vät ta­pah­tu­man tur­val­li­sen ra­ken­ta­mi­sen sekä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­sen al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti mah­dot­to­mak­si.

Live Na­ti­on Fin­land ja ar­tis­ti pa­hoit­te­le­vat asi­as­ta mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vaa hait­taa.