Din­gon ta­ri­nan ker­to­va Le­vo­ton Tuh­ki­mo -elo­ku­va saa en­si-il­tan­sa syk­syl­lä 2024. ProP­ro­mo­ti­on Oy tie­dot­taa, et­tä ai­ka­naan yh­ty­een tuot­ta­ja­na toi­mi­neen Pave Mai­ja­sen roo­lis­sa näh­dään Rei­no Nor­din ja ma­na­ge­ri Las­se Nor­res­ta näyt­te­lee Eli­as Sa­lo­nen.

Nor­din on tul­lut tun­ne­tuk­si Rei­no and the Rhi­nos -ko­koon­pa­nos­taan sekä soo­lou­ras­taan. Hä­net on näh­ty val­ko­kan­kail­la ai­em­min elo­ku­vis­sa Vuon­na 85, Hy­my­poi­ka, Game Over, Ga­nes ja Pa­han­hau­to­ja.

Eli­as Sa­lo­nen puo­les­taan on näh­ty muun mu­as­sa Pii­ri­tys-sar­jan pää­roo­lis­sa sekä Sor­jo­nen, Ai­kui­set ja Ko­ti­ka­tu -sar­jois­sa.

Le­vo­ton Tuh­ki­mo -elo­ku­van oh­jaa Mari Ran­ta­si­la.

Rei­no Nor­din sa­noo, et­tä on val­ta­va kun­nia saa­da teh­dä le­gen­daa­ri­sen Pave Mai­ja­sen roo­li.

– Näi­tä saap­pai­ta en us­ko, et­tä ku­kaan pys­tyy täy­sin täyt­tä­mään. Sy­tyn to­del­la isos­ti, et­tä saan edes het­ken eläy­tyä suu­res­ti kun­ni­oit­ta­ma­ni ja luul­ta­vas­ti kaik­kien ra­kas­ta­man Pa­ven het­kiin Din­gon ta­ri­nas­sa, kom­men­toi Rei­no Nor­din.

Las­se Nor­res ja Eli­as Sa­lo­nen ta­pa­si­vat toi­sen­sa al­ku­syk­syl­lä. Nor­res ker­too, et­tä hä­nen tyt­tä­ren­sä huo­ma­si yh­den­nä­köi­syy­den heis­sä vä­lit­tö­mäs­ti. Ma­na­ge­ri ja näyt­te­li­jä tun­si­vat sie­lu­jen sym­pa­ti­aa en­si­ta­paa­mi­ses­ta läh­tien.

– Tun­nis­tin Eli­ak­ses­sa heti jo­tain hy­vin tut­tua. Tapa, jol­la hän pu­huu, avoi­muus ja op­ti­mis­ti­suus ovat piir­tei­tä, jot­ka yh­dis­tä­vät mei­tä sen li­säk­si, et­tä hän näyt­tää roo­li­hah­mos­saan täy­del­li­ses­ti kol­mi­kymp­pi­sel­tä Las­sel­ta. Eli­ak­sen oli help­po sa­mais­tua mi­nuun ja mi­nun hä­neen. Meis­tä tuli ka­ve­rei­ta 15 mi­nuu­tis­sa, kom­men­toi Las­se Nor­res.

Ta­paa­mi­nen oli tär­keä myös Sa­lo­sel­le.

– Pää­sin roo­lin myö­tä tu­tus­tu­maan Las­seen – ihan huip­pu­tyyp­pi. Hän kut­sui mi­nut ko­tiin­sa. Las­sel­la riit­ti mie­len­kiin­toi­sia ta­ri­noi­ta Din­gos­ta, 80-lu­vun sta­dis­ta, mu­siik­ki­a­las­ta ja elä­mäs­tä yleen­sä.”

Elo­ku­van Din­go-yh­ty­een jä­se­niä ja Ni­pan tyt­töys­tä­vä Ma­ri­kaa näyt­te­le­vät hen­ki­löt jul­kis­tet­tiin syys­kuus­sa.

Pää­o­saa Nipa Neu­man­nia esit­tää Saku Tait­to­nen, Pe­peä näyt­te­lee Al­va­ri Sten­bäck, Eveä Mau­no Te­rä­vä, Pe­teä Sa­mu­el Ku­ja­la, Jont­tua Emil Kihlst­röm ja Quup­paa Valt­te­ri Leh­ti­nen. Ni­pan tyt­töys­tä­vää Ma­ri­kaa näyt­te­lee Ron­ja Kei­ra­mo.

Elo­ku­van on kä­si­kir­joit­ta­nut Han­na Lei­von­nie­mi ja sen tuot­ta­vat Yel­low Film & TV:lle Mar­ko Tal­li ja An­ni Pän­kää­lä. Elo­ku­van le­vit­tää Nor­disk Film. Esi­ty­soi­keu­det elo­ku­vaan on hank­ki­nut YLE.

Läh­de: ProP­ro­mo­ti­o­nin tie­do­te