Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Eu­ro­vii­su­jen vii­mei­set fi­naa­li­pai­kat on ja­et­tu kil­pai­lun toi­ses­sa se­mi­fi­naa­lis­sa.

Fi­naa­liin jat­ka­vat Al­ba­nia, Kyp­ros, Viro, Bel­gia, Itä­val­ta, Liet­tua, Puo­la, Aust­ra­lia, Ar­me­nia ja Slo­ve­nia.

Vah­vo­jen so­lis­tien tul­kit­se­mat voi­ma­bal­la­dit kan­toi­vat Kyp­rok­sen ja Ar­me­ni­an jat­koon. Aust­ra­lia ja Slo­ve­nia lu­nas­ti­vat fi­naa­li­pai­kat luot­ta­mal­la bän­die­ner­gi­aan.

Itä­val­ta pää­si jat­koon yh­del­lä kil­pai­lun oma­pe­räi­sim­mis­tä kap­pa­leis­ta: sii­nä ote­taan kan­taa mu­sii­kin­te­ki­jöi­den al­hai­siin Spo­ti­fy-tu­loi­hin. Mu­ka­na seik­kai­lee myös kir­jai­li­ja Ed­gar Al­lan Poen hen­ki.

Ran­nal­le toi­ses­ta se­mi­fi­naa­lis­ta jäi­vät Ge­or­gia, Is­lan­ti, Kreik­ka, San Ma­ri­no, Ro­ma­nia ja Tans­ka.

Tiis­tai­na käy­tiin en­sim­mäi­nen se­mi­fi­naa­li, jos­ta Suo­men edus­ta­ja Kää­ri­jä sel­vit­ti tien­sä jat­koon val­tai­sien suo­si­o­no­soi­tus­ten saat­te­le­ma­na. Jat­koon pää­si­vät li­säk­si muun mu­as­sa suu­rin en­nak­ko­suo­sik­ki Ruot­si sekä kor­keil­le si­joi­tuk­sil­le po­va­tut Is­ra­el ja Nor­ja.

Eu­ro­vii­su­fi­naa­li ki­sa­taan lau­an­tai­na Bri­tan­ni­an Li­ver­poo­lis­sa. Fi­naa­lin esiin­ty­mis­jär­jes­tyk­sen on mää­rä sel­vi­tä per­jan­tain vas­tai­se­na yö­nä.

Suo­raan fi­naa­liin pää­se­vät Eu­ro­vii­su­jen vii­si suur­ta ra­hoit­ta­ja­maa­ta Bri­tan­nia, Es­pan­ja, Ita­lia, Sak­sa, Rans­ka sekä vii­me vuo­den voit­ta­ja Uk­rai­na.

Vii­su­ja ei voi­da so­dan vuok­si jär­jes­tää Uk­rai­nas­sa, jo­ten isän­tä­maak­si va­li­koi­tui vii­me vuon­na toi­sek­si si­joit­tu­nut Bri­tan­nia.