Vuo­den alus­sa mu­sii­kin pa­riin pa­lan­nut Eve jul­kai­see per­jan­tai­na 17. mar­ras­kuu­ta jo nel­jän­nen sing­len täl­le vuo­del­le. Even, Aku Ran­ni­lan, Juho Ko­lan ja Jim­my Wes­ter­lun­din sä­vel­tä­mä ja Even ja Riit­ta-Ma­ria Veh­ma­nin sa­noit­ta­ma Kah­lee­ton on tun­nis­tet­ta­vaa Eve-soun­dia.

– Kah­lee­ton ker­too ra­ken­tei­den pur­ka­mi­sen ja ir­ti­pääs­tä­mi­sen vai­keu­des­ta, sii­tä kuin­ka uu­den koh­taa­mi­sen pel­ko saa jää­mään vie­lä sen­kin jäl­keen, kun oli­si jo ai­kaa sit­ten pi­tä­nyt sul­kea van­ho­ja ja ava­ta uu­sia ovia, Eve ker­too

Tämä vuon­na jul­kais­tu­jen soo­lo­sink­ku­jen li­säk­si Even uut­ta mu­siik­kia on kuul­tu muun mu­as­sa Po­rin te­at­te­rin Pa­ra­dox-mu­si­kaa­lis­sa. Hy­väs­sä luo­mis­vi­rees­sä ole­va muu­sik­ko val­mis­te­lee par­hail­laan uut­ta al­bu­mi­aan, jon­ka on mää­rä il­mes­tyä vuon­na 2024.

Din­go yh­ty­een al­ku­pe­räi­ses­sä ko­koon­pa­nos­sa uran­sa aloit­ta­neen Even soo­lou­ra käyn­nis­tyi vuon­na 1985 kul­taa myy­neel­lä Eve-al­bu­mil­la. Mie­hen edel­li­nen Kuun poi­ka -al­bu­mi il­mes­tyi vuon­na 1995. Mu­sii­kin­jul­kai­su­tau­kon­sa ai­ka­na Eve on muun mu­as­sa opis­kel­lut psy­ko­lo­gi­aa sekä työs­ken­nel­lyt päih­de­on­gel­mais­ten kans­sa. Liki kym­me­nen vuot­ta Yh­dys­val­lois­sa asu­nut Eve muut­ti ta­kai­sin Suo­meen vuon­na 2020.