STT–AFP

Maa­il­man­kuu­luis­ta Har­ry Pot­ter -kir­jois­ta teh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa myös tv-sar­ja, tuo­tan­to­yh­tiö War­ner Bros. Dis­co­ve­ry il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na.

Tuo­tan­to­yh­ti­ön mu­kaan kir­ja­sar­jas­ta on tu­los­sa vuo­si­kym­me­nen mit­tai­nen te­le­vi­si­o­sar­ja, jos­sa on mu­ka­na uu­det näyt­te­li­jät. Te­le­vi­si­o­sar­jan vas­taa­va­na tuot­ta­ja­na toi­mii Har­ry Pot­te­rin maa­il­man luo­nut kir­jai­li­ja JK Row­ling.

Sar­jan ku­vaa­mi­sen tai jul­kai­sun ai­ka­tau­lua ja ajan­koh­taa ei ker­rot­tu. Seit­se­mäs­tä Har­ry Pot­ter -kir­jas­ta teh­tiin vuo­si­na 2001–2011 suur­suo­si­oon nous­seet kah­dek­san elo­ku­vaa.

War­ner Bros. Dis­co­ve­ryn mu­kaan tv-sar­jan on tar­koi­tus ol­la "us­kol­li­nen so­vi­tus" Row­lin­gin kir­jois­ta.

Hel­mi­kuus­sa jul­kais­tiin Har­ry Pot­te­rin maa­il­maan si­joit­tu­va uu­si vi­de­o­pe­li Hog­warts Le­ga­cy, joka nou­si yh­tä lail­la suur­suo­si­oon.

Tv-sar­ja on mää­rä jul­kais­ta uu­des­sa, tou­ko­kuus­sa Yh­dys­val­lois­sa lan­see­rat­ta­vas­sa Max-suo­ra­tois­to­pal­ve­lus­sa. Max yh­dis­tää jo ole­mas­sa ole­vat HBO Max- ja Dis­co­ve­ry Plus -suo­ra­tois­to­pal­ve­lut.

– Ma­xin si­tou­tu­mi­nen kir­jo­je­ni ehey­den säi­lyt­tä­mi­seen on mi­nul­le tär­ke­ää, ja odo­tan pää­se­vä­ni osak­si tätä uut­ta so­vi­tus­ta, joka mah­dol­lis­taa sy­vyyt­tä ja yk­si­tyis­koh­tai­suut­ta, mitä vain pit­kät te­le­vi­si­o­sar­jat voi­vat tar­jo­ta, Row­ling sa­noi lau­sun­nos­sa.

Kir­jai­li­jaa on syy­tet­ty vii­me vuo­si­na trans­fo­bi­sis­ta lau­sun­nois­ta, sil­lä hän on kom­men­toi­nut kiis­ta­na­lai­ses­ti tran­sa­si­oi­ta. Hän on pai­not­ta­nut syn­ty­mäs­sä mää­ri­tel­tyä su­ku­puol­ta sen si­jaan, mi­hin su­ku­puo­leen ih­mi­set iden­ti­fi­oi­tu­vat.

Tv-sar­jan leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa tuo­tan­to­yh­ti­ön edus­ta­jat ei­vät ha­lun­neet vas­ta­ta ky­sy­myk­seen sii­tä, vai­keut­ta­vat­ko Row­lin­gin esit­tä­mät kom­men­tit näyt­te­li­jöi­den löy­tä­mis­tä. Mo­net elo­ku­va­sar­jan näyt­te­li­jät ovat ai­em­min tuo­min­neet Row­lin­gin tran­sih­mi­siä kos­ke­neet kom­men­tit.