Tan­go­ku­nin­kaal­li­set Heta Ha­lo­nen ja Kei­jo Hie­tik­ko kon­ser­toi­vat Po­rin Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­sa per­jan­tai­na 4. mar­ras­kuu­ta. Po­ri­lai­nen 30-vuo­ti­as Ha­lo­nen osal­lis­tui en­sim­mäis­tä ker­taa Tan­go­mark­ki­noi­den lau­lu­kil­pai­luun. Hän on si­vii­li­am­ma­til­taan muu­sik­ko, näyt­te­li­jä ja mu­siik­ki­pe­da­go­gi.

– Esiin­ty­mi­nen ja mu­sii­kin tul­kin­ta ovat in­to­hi­mo­ja­ni. Vuo­ro­vai­ku­tus eri­lais­ten te­os­ten, ylei­sön ja muu­si­koi­den kans­sa an­taa mi­nul­le hir­ve­än pal­jon. Elä­myk­sien ja tun­tei­den vä­lit­tä­mi­nen on mi­nul­le mie­luis­ta ja tär­ke­ää. Mu­siik­ki on yk­si luon­nol­li­sim­mis­ta kei­nois­ta to­teut­taa sitä, Heta ker­too.

Ku­rik­ka­lai­nen 29-vuo­ti­as tan­go­ku­nin­gas Kei­jo Hie­tik­ko puo­les­taan on ai­kai­sem­min ol­lut Tan­go­mark­ki­noi­den lau­lu­kil­pai­lus­sa mu­ka­na vuo­si­na 2011, 2012 ja 2014. Poh­ja­lais­mies on si­vii­li­am­ma­til­taan au­to­na­sen­ta­ja ja teu­ras­ta­ja.

– Mi­nul­la on nuo­ruu­den in­toa ja pa­loa vie­dä omaa uraa eteen­päin, vä­lit­tää eri tun­ne­ti­lo­ja mu­sii­kin kaut­ta sekä ke­hit­tää la­va­tans­si­kult­tuu­ria. Nä­ke­mys­tä on tul­lut eri suun­nis­ta esim. kei­koil­la bän­din kans­sa, tru­ba­duu­ri­na sekä ka­ra­o­ke­ve­tä­jän roo­lis­sa. Mi­nul­la on halu ja kiin­nos­tus ke­hit­tyä sekä op­pia uut­ta. Koen ole­va­ni mo­ni­puo­li­nen esiin­ty­jä, jo­ten py­rin vai­kut­ta­maan myös nuo­rem­man su­ku­pol­ven viih­ty­vyy­teen. Tyy­li­la­ji tai­puu tan­gos­ta räp­piin ja ta­kai­sin, Kei­jo ker­too.