Kan­kaan­pään pe­rin­tei­nen Hör­hi­äis­viik­ko on 22.–27.8.2023. Se tar­jo­aa mo­ni­puo­li­ses­ti mu­siik­kia, tai­det­ta, his­to­ri­aa, lii­kun­taa, hy­vin­voin­tia, her­kut­te­lua ja mu­ka­vaa mark­ki­na­hen­keä. Ta­pah­tu­ma­viik­ko hui­pen­tuu tut­tuun ta­paan Hör­hi­äis­vii­kon­lop­puun. Vii­kol­le oh­jel­maa jär­jes­tä­vät kau­pun­ki ja yh­dis­tyk­set sekä muut yh­teis­työ­ta­hot.

Ta­pah­tu­ma­viik­ko käyn­nis­tyy tiis­tai­na 22.8. vauh­dik­kaas­ti, kun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää koko per­heen hy­vän­tuu­li­sen ta­pah­tu­man lii­kun­ta­kes­kuk­sen laa­vul­la. Kan­kaan­pään Suun­nis­ta­jien pe­rin­tei­nen Hör­hi­äis-kun­to­suun­nis­tus jär­jes­te­tään jäl­leen kou­lu­kes­kuk­sen lä­hi­maas­tos­sa. Lu­vas­sa on suun­nis­tus­ra­ta myös per­heen pie­nim­mil­le. Tiis­tain oh­jel­mas­sa on li­säk­si kau­pun­gin­mu­se­on jär­jes­tä­mä Kuun­te­lu­kä­ve­ly ku­va­tai­tei­li­ja Kir­si Jaak­ko­lan joh­dol­la mu­se­on ym­pä­ris­tös­sä.

Kankaanpään musiikkiopisto eri kokoonpanoissaan on Hörhiäisviikon vakioesiintyjä.

Kankaanpään musiikkiopisto eri kokoonpanoissaan on Hörhiäisviikon vakioesiintyjä.

Kuva: Martti Tikka

Vii­kon oh­jel­maan si­säl­ty­vät myös mu­siik­ki­o­pis­ton kon­ser­tit, VII­VA-kir­jan koh­tei­ta li­ve­nä -bus­si­kier­ros, mu­se­on Wan­hat va­lo­ku­vat, Laa­vuil­ta Nii­ni­sa­los­sa, kun­ta­ku­va­tai­tei­li­jan työ­pa­jo­jen tuo­tos­ten esit­te­ly Kan­kaan­pää­sa­lis­sa, Iso­jo­en ja Kar­vi­an yh­dis­te­tyn pu­hal­li­nor­kes­te­rin ta­ka­pi­ha­kon­sert­ti kir­jas­ton ta­ka­na, Pidä huol­ta -mu­siik­kie­si­tys siu­naus­kap­pe­lil­la, val­tuus­ton ja leh­dis­tön vä­li­nen pe­sä­pal­lo-ot­te­lu sta­di­o­nil­la, las­ten­vaat­tei­den ja -ta­va­roi­den kier­rä­tys­pis­te Hör­hi­äis­tel­tas­sa, Tee­mu Roi­vai­sen kirk­ko­kon­sert­ti sekä vii­kon päät­teek­si Ve­nes­jär­ven ran­ta­la­val­la Säi­lät­tä­rien sir­kus­ta ja mu­siik­ki­te­at­te­ria yh­dis­te­le­vä esi­tys sekä Hör­hi­äis­tans­sit ar­tis­tei­naan tuo­reet tan­go­ku­nin­kaal­li­set.

Vuoden Hörhiäiseksi valittiin viime vuonna Keijo Kerola. Kenen vuoro on tänä vuonna?

Vuoden Hörhiäiseksi valittiin viime vuonna Keijo Kerola. Kenen vuoro on tänä vuonna?

Kuva: Martti Tikka

Hör­hi­äis­vii­kon­lop­pu tuo Kan­kaan­pään to­ril­le mark­ki­na­tun­nel­maa per­jan­tai-il­las­ta 25.8. lau­an­tai-il­taan 26.8. saak­ka. LC Kan­kaan­pään ja LC Kan­kaan­pää/Ku­nin­kaan­läh­teen Hör­hi­äis­telt­ta ja to­rin mark­ki­na­myy­jät pal­ve­le­vat mo­lem­pi­na päi­vi­nä il­ta­päi­väs­tä yö­myö­hään. Per­jan­tai­na to­rin la­val­la on lu­vas­sa li­ve­keik­ko­ja ja pe­rin­tei­nen vuo­den Hör­hi­äi­sen jul­kis­tus. La­val­le nou­se­vat mu­siik­ki­o­pis­ton bän­di, bi­le­bän­di Re­mix sekä pai­kal­li­nen rock-yh­tye V1.

Torilla on aiempien vuosien tapaan luvassa tänä vuonnakin paljon musiikkia.

Torilla on aiempien vuosien tapaan luvassa tänä vuonnakin paljon musiikkia.

Kuva: Juha Levonen

Lau­an­tain oh­jel­maan pa­laa Her­ku­tel­laan-lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­ma, joka jär­jes­te­tään päi­väl­lä Hör­hi­äis­tel­tas­sa. Ta­pah­tu­man ai­ka­na kuul­laan Eve­lii­na ja Ee­rik Elo­ran­nan mu­siik­kie­si­tyk­siä. To­rin la­val­la lau­laa Sara Män­nis­tö sä­es­tä­jä­nään Amy­rit.

Lap­sil­le on oh­jel­maa Las­ten­lau­an­tain mer­keis­sä Kan­kaan­pää­sa­lis­sa.

Il­lan oh­jel­mas­sa on ka­ra­o­ke­kil­pai­lu Hör­hi­äis­tel­tas­sa sekä rock-yh­ty­eet CN- ja Bold Roos­ters to­rin la­val­la.

Kankaanpään torilla on taas luvassa tunnelmaa.

Kankaanpään torilla on taas luvassa tunnelmaa.

Kuva: Juha Levonen

Hör­hi­äis­vii­kon ta­pah­tu­ma­si­vu löy­tyy tääl­tä: https://hor­hi­ais­viik­ko.kan­kaan­paa.fi/

Läh­de: Kan­kaan­pään kau­pun­ki