San­na Jääs­ke­läi­nen

En­ri­co Maz­zo­ne on ita­li­a­lai­nen tai­tei­li­ja, joka on viih­ty­nyt jo pit­kään Sa­ta­kun­nas­sa: en­sin Rau­mal­la ja vii­me vuo­det Po­ris­sa. Hä­net tun­ne­taan par­hai­ten niin kes­tol­taan kuin kool­taan­kin pit­kis­tä piir­rosp­ro­jek­teis­ta. En­sin syn­tyi sa­ta­met­ri­nen pii­rus­tus ja par­hail­laan työn al­la on ko­ko­nai­nen ki­lo­met­ri piir­tä­mis­tä. Pii­rus­tusp­ro­jek­ti­aan hän te­kee täl­lä het­kel­lä työ­huo­nees­saan po­ri­lai­sen kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hun ala­ker­ras­sa. Maz­zo­ne ker­too hy­myil­len, et­tä nel­jä­so­sa ny­kyi­ses­tä työs­tä eli en­sim­mäi­nen 250 met­rin pa­pe­ri­rul­la on val­mis­tu­nut.

– Tun­tuu hy­väl­tä, kun olen saa­vut­ta­nut yh­den eta­pin sii­nä pro­jek­tis­sa. An­noin sa­mal­la it­sel­le­ni lu­van teh­dä vä­hän eri­lais­ta tai­det­ta vä­lis­sä, hän ker­too.

Kä­sin piir­tä­mi­sen si­jaan hän päät­ti pit­käs­tä ai­kaa ko­keil­la tie­to­ko­neel­la piir­tä­mis­tä. Ai­heek­si va­li­koi­tui Maz­zo­nen ys­tä­vän, kir­jai­li­ja Da­nie­le Isa­bel­lan luo­ma hu­mo­ris­ti­nen hah­mo Sapò.

Maz­zo­ne ja Isa­bel­la ovat ol­leet ys­tä­viä vuo­si­tu­han­nen alus­ta as­ti. He ovat sa­ma­ni­käi­siä, 41-vuo­ti­ai­ta, ja opis­kel­leet yh­tä ai­kaa To­ri­nos­sa. Maz­zo­ne opis­ke­li ku­va­tai­det­ta ja Isa­bel­la poik­ki­tai­teel­li­sel­la draa­man, tai­teen ja mu­sii­kin lin­jal­la. Isa­bel­la ha­lu­si tul­la kir­jai­li­jak­si ja al­koi­kin val­mis­tut­tu­aan kir­joit­taa kir­jo­ja ope­tus­työn ohes­sa. Maz­zo­ne ker­too, et­tä ys­tä­vä on saa­nut ni­meä Ita­li­as­sa, var­sin­kin kun hän mel­ko no­pe­as­ti siir­tyi hu­mo­ris­ti­seen tyy­liin, jota Sapò­kin edus­taa.

– Sapò on iso, köm­pe­lä mies, jos­sa voi näh­dä vai­kut­tei­ta myk­kä­e­lo­ku­vien hah­mois­ta. Hän on töis­sä muut­to­fir­mas­sa, jos­sa sat­tuu kai­ken­lais­ta, Maz­zo­ne ker­too.

Hän ta­pa­si ys­tä­vän­sä Isa­bel­lan pit­käs­tä ai­kaa, kun tämä oli kir­joit­ta­nut kir­jan Sapòs­ta.

– Sain sii­tä aja­tuk­sen tuo­da nämä hah­mot ko­me­di­al­li­seen sar­ja­ku­vaan, vä­hän Fin­ger­po­rin tyy­liin, hän sa­noo.

Esimerkkikuva Sapò-kuvituksesta.

Esimerkkikuva Sapò-kuvituksesta.

En­ri­co Maz­zo­nen ja Da­nie­le Isa­bel­lan yh­teis­työn he­del­miä eli hu­mo­ris­ti­sia piir­ros­ku­via Sapòs­ta on täl­lä het­kel­lä esil­lä Nak­ki­lan kir­jas­tos­sa 5.4. as­ti ja Eu­ra­jo­en pää­kir­jas­tos­sa 31.3. as­ti. Ai­em­min ku­via on ol­lut muun mu­as­sa Pih­la­van kir­jas­tos­sa Po­ris­sa ja Kul­laan kir­jas­tos­sa. Ku­via on pal­jon, jo­ten eri näyt­te­lyis­sä ole­vat ku­vat ei­vät ole sa­mo­ja.

– Vaik­ka nyt näyt­te­lyis­sä on vain ir­ral­li­sia ku­via, on ta­voit­tee­na teh­dä niis­tä sar­ja­ku­va­kir­ja, hän ker­too.

Näyt­te­lyiden avul­la Maz­zo­ne toi­voo nä­ke­vän­sä ih­mis­ten re­ak­ti­oi­ta ku­vi­tuk­seen. Ovat­ko ne kat­so­jan mie­les­tä kiin­nos­ta­via, en­tä haus­ko­ja? Tie­to­ko­neg­ra­fii­kan te­ke­mi­nen pit­käs­tä ai­kaa oli myös haas­te.

– Luin kir­jan en­sin kak­si ker­taa. Sit­ten aloin työs­tää ku­via ja pyy­sin Da­nie­lea te­ke­mään nii­hin teks­tit. Hän lä­het­ti val­ta­vas­ti teks­tiä, joka ei oli­si mi­ten­kään mah­tu­nut pu­he­kup­liin. Jou­duin ly­hen­tä­mään ai­ka ta­val­la, Maz­zo­ne ker­too.

Hän muis­tut­taa, et­tä nyt esil­lä ole­vat ku­vat ovat vas­ta al­kua täl­le pro­jek­til­le.

En­ri­co Maz­zo­nel­la on Suo­mes­sa asu­es­saan ol­lut haa­ve saa­da näyt­te­ly Tu­run tuo­mi­o­kirk­koon. Pian se haa­ve to­teu­tuu. 4. huh­ti­kuu­ta avau­tuu kir­kon tai­de­näyt­te­ly­ti­las­sa Jo­han­nek­sen kap­pe­lis­sa hä­nen piir­ros­näyt­te­lyn­sä Mi­ka­el Ag­ri­co­lan elä­mäs­tä.

– Ag­ri­co­la on hen­ki­lö, joka in­noit­taa mi­nua mo­nel­la eri ta­val­la. Hän oli uu­dis­ta­ja ja us­kon­puh­dis­ta­ja. Näyt­te­lys­sä ha­lu­an ker­toa esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten us­kon­puh­dis­tus muut­ti Ag­ri­co­lan elä­mää ja sii­tä, mi­ten hän eh­kä re­a­goi­si ny­ky­päi­vän elä­mään.

Kyse on enem­mis­töis­tä ja vä­hem­mis­töis­tä yh­teis­kun­nas­sam­me. Maz­zo­ne toi­voo, et­tä yh­teys eri ryh­mien vä­lil­le syn­tyi­si.

– Toi­von, et­tä myös nuo­ret kiin­nos­tui­si­vat ”tyl­sis­tä” asi­ois­ta, kun us­kon­nos­ta, his­to­ri­as­ta ja so­si­aa­li­ses­ta yh­tei­sös­tä. Se on myös yk­si syy, mik­si sar­ja­ku­va kiin­nos­taa mi­nua tai­teen­la­ji­na, näen sii­nä kei­non tuo­da esiin ja se­lit­tää vai­kei­ta­kin asi­oi­ta.