STT

Kää­ri­jä­nä tun­net­tu Jere Pöy­hö­nen on va­lin­nut Van­taan Tik­ku­ri­laan to­teu­tet­ta­van ni­mik­ko­mu­raa­lin­sa, tie­dot­taa Van­taan kau­pun­ki.

Tik­ku­ri­lan Pris­man sei­nään mu­raa­lin to­teut­ta­vat Vii­vi "Viv Ma­gia" Vie­ri­nen, Juha Lah­ti­nen ja Joo­nas "Ko­po­nee" Ko­po­nen. Tai­tei­li­ja­ryh­män mu­kaan mu­raa­lis­sa yh­dis­ty­vät Kää­ri­jäl­le omi­nai­nen il­me ja tut­tu vih­reä vä­ri­maa­il­ma. Mu­raa­lis­sa esiin­tyy myös Eu­ro­vii­su­kap­pa­le Cha Cha Cha:ssa kuul­ta­va lau­se ”Nyt läh­den tans­si­maan, niin­ku cha cha cha, en­kä pel­kää­kään tätä maa­il­maa”.

Kää­ri­jä va­lit­si mu­raa­lin kah­des­ta eh­do­tuk­ses­ta, jot­ka puo­les­taan ylei­sö oli va­lin­nut nel­jäs­tä eh­do­tuk­ses­ta ai­em­min elo­kuus­sa. Ää­nes­tyk­ses­sä an­net­tiin yli 23 000 ään­tä.

Mu­raa­lin maa­laus al­kaa näil­lä nä­ky­min en­si vii­kon per­jan­tai­na. Mu­raa­lin ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van syys­kuun lop­pu­puo­lel­la.