STT

Tä­män vuo­den Ka­le­vi Jän­tin kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa kol­me kir­jai­li­jaa. Pal­kin­non saa­vat Ii­da So­fia Hir­vo­nen, Vee­ra Mil­ja sekä Ee­va Tu­ru­nen.

Ii­da So­fia Hir­vo­nen pal­ki­taan esi­kois­ro­maa­nis­taan Ra­dal­la, Vee­ra Mil­ja ru­no­ko­ko­el­mas­taan Su­per­sa­la­nen tyt­tö­päi­vä­kir­ja ja Ee­va Tu­ru­nen ro­maa­nis­taan Si­vis­ty­nyt ja miel­lyt­tä­vä ih­mi­nen.

Pal­kin­to­sum­ma on tänä vuon­na yh­teen­sä 54  000 eu­roa, jo­ten jo­kai­nen pal­kit­tu saa 18  000 eu­roa.

Kir­jal­li­suus­pal­kin­not myön­tää Ka­le­vi Jän­tin sää­tiö nuor­ten kir­jai­li­joi­den tu­ke­mi­sek­si. WSOY:n pää­joh­ta­ja, pro­fes­so­ri Jal­ma­ri Jänt­ti ja hä­nen puo­li­son­sa Hil­dur Jänt­ti pe­rus­ti­vat sää­ti­ön ja pal­kin­non vuon­na 1942 hei­dän nuo­re­na kuol­leen poi­kan­sa muis­tok­si. Pal­kin­non on saa­nut nyt yh­teen­sä 134 kir­jai­li­jaa.

Pal­ki­tuis­ta Hir­vo­nen ja Mil­ja ovat syn­ty­neet vuon­na 1988 ja Tu­ru­nen vuon­na 1983.