Po­rin te­at­te­ri tar­joi­lee mar­ras­kuus­sa jän­ni­tys­tä kau­hut­ril­le­rik­las­si­kol­la. Mar­ras­kuun 10. päi­vä­nä Pie­nel­lä näyt­tä­möl­lä saa en­si-il­tan­sa Step­hen Kin­gin vuon­na 1987 jul­kais­tuun me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­va PII­NA.

Wil­li­am Gold­ma­nin kä­si­kir­joit­ta­man näy­tel­män kes­ki­ös­sä näh­dään kir­jai­li­ja Paul Shel­don (Vesa Halt­so­nen), joka au­to-on­net­to­muu­teen jou­dut­tu­aan pää­tyy sai­raa­lan si­jas­ta omi­tui­sen ihai­li­jan hoi­det­ta­vak­si lu­men saar­ta­mal­le maa­ti­lal­le. Asun­non omis­ta­ja An­nie Wil­kes (Mir­va Tolp­pa­nen) on en­ti­nen sai­raan­hoi­ta­ja ja Shel­do­nin kir­joit­ta­man ro­maa­ni­sar­jan suu­rin fani. Kir­jan pää­san­ka­ri­tar Mi­se­ry Chas­tai­nia suu­res­ti ihai­le­va An­nie ra­kas­taa ro­man­tiik­kaa, mut­ta Shel­do­nin vii­mei­sin ro­maa­ni hän­tä ei miel­ly­tä.

Asi­at kään­ty­vät no­pe­as­ti yhä pii­nal­li­sem­paan suun­taan, kun ta­lon vie­ras­huo­nee­seen eris­te­tyl­le kir­jai­li­jal­le sel­vi­ää kaap­paa­jan­sa pi­meä men­nei­syys. Pii­na saa­vut­taa hyy­tä­vän huip­pun­sa, kun Pau­lil­le sel­vi­ää, et­tei An­niel­la ole ai­ko­mus­ta­kaan pääs­tää hän­tä pois luo­taan…

Psy­ko­lo­gi­sen tril­le­rin Po­rin Te­at­te­ril­le oh­jaa Tuo­mo Ait­ta. Näy­tel­mä si­säl­tää voi­mak­kai­ta koh­tauk­sia ei­kä sitä suo­si­tel­la al­le 13-vuo­ti­ail­le.

Vain kak­si päi­vää Pii­nan en­si-il­lan jäl­keen, 12. mar­ras­kuu­ta, pää­näyt­tä­möl­le val­mis­tuu läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia Ul­ko­maa­lai­nen. Lar­ry Shuen kir­joit­ta­ma ja Juk­ka kei­no­sen oh­jaa­a­ma teos vie kat­so­jat 1980-lu­vul­le, syr­jäi­seen ma­ja­ta­loon Ame­ri­kan sy­vään ete­lään. Ui­nu­van yh­tei­sön elä­mä saa uu­den kään­teen, kun vie­raak­si tu­lee ujo ja vai­to­nai­nen mies – ul­ko­maa­lai­nen!

Kuva: Janne Alhonpää

Ma­ja­ta­lon vie­raan­va­rai­nen emän­tä, les­ki­rou­va Bet­ty (Han­ne­le Lanu, vier. / Satu Sää­vä­lä, vier.) väit­tää ole­van­sa jo val­mis hau­taan. Va­ra­kas, mut­ta pit­käs­ty­nyt pe­ri­jä­tär Cat­he­ri­ne (Ma­ria Pere) puo­les­taan on me­nos­sa nai­mi­siin pa­pin kans­sa, joka tun­tuu ole­van lii­an­kin hyvä avi­o­mie­hek­si.

Talo saa li­sä­vi­pi­nää, kun eng­lan­ti­lai­nen so­ti­las­kou­lut­ta­ja ja rä­jäh­de­a­si­an­tun­ti­ja Frog­gy (Jan­ne Turk­ki / Sep­po Paa­ja­nen, vier.) tuo pai­kal­le ys­tä­vän­sä Char­lien (Pe­ter-Se­bas­ti­an Leh­to­nen), joka kai­paa vain le­poa ja hil­jai­suut­ta. Sitä tar­jo­tak­seen, Frog­gy ker­too kai­kil­le hä­tä­val­hee­na, et­tä Char­lie on ul­ko­maa­lai­nen, ei­kä puhu hei­dän kiel­tään! Ti­lan­tees­ta kas­vaa päh­kä­hul­lu ko­ko­el­ma eri­lai­sia vää­rin­kä­si­tyk­siä.