Kat­ri Mä­en­pää

Ul­vi­lan kir­jas­ton stu­di­o­näyt­tä­möl­lä ta­val­li­ses­ti ma­jaan­sa pi­tä­vän Te­at­te­ri Ul­pun pe­rus­ta­mi­ses­ta on tänä vuon­na tul­lut ku­lu­neek­si 30 vuot­ta. Juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si Ul­pu on jär­jes­tä­nyt tem­pauk­sia ja ta­pah­tu­mia, jois­sa tuo­daan esiin ja kun­ni­oi­te­taan ku­lu­nei­ta vuo­si­kym­me­niä te­at­te­rin pa­ris­sa.

Koko per­heen ke­sä­te­at­te­ri­näy­tel­mä Me Ros­vo­lat on on­nis­tu­nees­ti ta­ka­na. Näy­tel­mä oli Ul­pun suu­rin juh­la­vuo­den pro­jek­ti. Näy­tel­män vas­taa­va­na tuot­ta­ja­na toi­mi Ul­pun va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Os­ka­ri Huh­ta­la.

– Ke­sä­te­at­te­ri su­jui pää­a­si­as­sa hy­vin. Kat­so­jia riit­ti ja niin ylei­sö kuin näyt­te­li­jät­kin tyk­kä­si­vät pro­jek­tis­ta. Se on pää­a­sia.

Kos­ka näy­tel­mät on ta­val­li­ses­ti tuo­tet­tu omal­le stu­di­o­näyt­tä­möl­le, loi Kir­ju­rin­luo­don ke­sä­te­at­te­rin puit­teet omat haas­teen­sa.

– Paik­ka oli meil­le uu­si ja kaik­ki oli pal­jon suu­rem­paa, mi­hin olim­me tot­tu­neet. Kir­ju­rin­luo­to on kes­kei­sel­lä pai­kal­la ja siel­lä jär­jes­te­tään pal­jon ta­pah­tu­mia ja toi­mi­joi­ta on pal­jon. Jaz­zit toi­vat har­joi­tuk­siin tau­on ja Po­ris­pe­re oli näy­tös­ten vä­lis­sä. Olem­me tot­tu­neet sii­hen, et­tä tila on ko­ko­naan mei­dän käy­tös­sä, Huh­ta­la se­lit­tää.

Me Ros­vo­lat oli en­sim­mäi­nen ke­sä­te­at­te­ri­näy­tel­mä, jos­sa Huh­ta­la toi­mi tuot­ta­ja­na. Ai­kai­sem­min hän on tuot­ta­nut Ul­pun näy­tel­miä stu­di­o­näyt­tä­möl­le.

– Tämä oli suu­rin pu­ris­tus eh­dot­to­mas­ti myös ta­lou­del­li­ses­ti, mut­ta hy­vät fii­lik­set sii­tä jäi. Pro­jek­ti oli ras­kas, mut­ta opet­ta­vai­nen ja lop­pu­tu­los oli hyvä. Vaik­ka ku­lu­ja oli huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin ta­val­li­ses­ti, pää­sim­me plus­sal­le.

Teatteri Ulpu esitti Me Rosvolat -näytelmää Porin Kirjurinluodossa. Kuva: Antti Karpale

Teatteri Ulpu esitti Me Rosvolat -näytelmää Porin Kirjurinluodossa. Kuva: Antti Karpale

Me Ros­vo­lat sai Os­ka­ri Huh­ta­lan mu­kaan ylei­söl­tä kii­tos­ta eri­tyi­ses­ti sii­tä, et­tä se teh­tiin lap­sil­le.

– Sa­ta­kun­nas­sa ei ole ol­lut mon­taa­kaan ke­sä­te­at­te­ria, jot­ka on suun­nat­tu lap­sil­le. Me Ros­vo­lat on mo­der­ni, mut­ta sen ver­ran tun­net­tu, et­tä se he­rät­ti kiin­nos­tus­ta. Myös ai­kui­set kat­so­jat tyk­kä­si­vät näy­tel­mäs­tä ja an­toi­vat po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta.

Näy­tel­mä kiin­nos­ti myös näyt­te­li­jöi­tä. Kun Ul­pu rek­ry­toi te­ki­jöi­tä, kiin­nos­tu­nei­ta oli yli 70. Heis­tä va­lit­tiin mu­kaan 30.

– Kun ke­sä­te­at­te­ri oli ohi, moni näyt­te­li­jä oli su­rul­li­nen. Vaik­ka oli­han tämä iso pro­jek­ti myös heil­le. Tam­mi­kuus­sa aloi­tim­me ja lä­hes koko kesä meni näis­sä mer­keis­sä.

Kir­ju­rin­luo­to oli si­jain­ti­na Huh­ta­lan mu­kaan vain juh­la­vuo­den eri­koi­suus. Si­näl­lään ke­sä­te­at­te­ri ei jat­kos­sa­kaan ole ai­na­kaan ko­ko­naan pois sul­jet­tu vaih­to­eh­to.

– To­sin meil­lä on ta­val­li­ses­ti­kin kak­si isoa en­si-il­taa vuo­des­sa ja sen li­säk­si meil­lä pyö­rii te­at­te­ri­ker­hot 160 lap­sel­le. Moni ar­vos­taa sitä, et­tä voi ke­säl­lä pi­tää myös vä­hän va­paa­ta.

Täl­lä het­kel­lä Te­at­te­ri Ul­pus­sa val­mis­tau­du­taan syys­kuun lo­pul­la Ul­vi­lan kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan juh­la­näyt­te­lyyn. Ul­pun pu­heen­joh­ta­ja Mai­ju Jun­ko ker­too, et­tä vuo­sien ai­ka­na on va­ras­toon ker­ty­nyt mo­nen­lais­ta ma­te­ri­aa­lia.

– Lu­vas­sa on var­si­nai­nen nos­tal­gi­a­tuu­lah­dus, el­lei jopa myrs­ky. Kä­si­oh­jel­mia, ju­lis­tei­ta ja muu­ta mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lia sekä val­ta­vas­ti va­lo­ku­via ja vi­de­o­tal­len­tei­ta odot­taa lo­pul­lis­ta va­lin­taa. Täs­sä täy­tyy vain nou­dat­taa toi­mit­ta­jal­le­kin tut­tua fraa­sia Kill yo­ur dar­lings eli tii­vis­tä­mis­tä ja ty­pis­tä­mis­tä on vä­ki­sin­kin teh­tä­vä.

Näyt­te­ly ei kui­ten­kaan ole pelk­kä su­kel­lus men­nee­seen. Mu­kaan luo­daan in­te­rak­tii­vi­sia osi­oi­ta, ker­ro­taan te­at­te­rin te­ke­mi­ses­tä nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa.

– Pi­däm­me ai­na­kin yh­den juon­ne­tun päi­vän, jol­loin näyt­te­lys­sä on mu­ka­na te­at­te­ri­vä­keä

ker­to­mas­sa har­ras­tuk­ses­ta. Ju­tu­tam­me kon­ka­ri­te­ki­jöi­tä ja ak­tii­vi­sia kat­so­jia. Tuom­me mu­kaan aar­tei­ta Ul­pun puku- ja rek­vi­siit­ta­va­ras­tos­ta, ja vie­raat pää­se­vät ikuis­ta­maan it­sen­sä ”lai­na­höy­he­nis­sä” ku­vaus­sei­nän edes­sä, Jun­ko sa­noo.

Kiin­nos­tu­nei­ta te­at­te­ri­har­ras­ta­jia on riit­tä­nyt las­ten ja nuor­ten te­at­te­ri­ker­hois­sa. Nyt Ul­pul­ta on toi­vot­tu myös ai­kuis­ten har­ras­tus­ryh­mää.

– Ul­pun hal­li­tus kä­sit­te­lee tätä seu­raa­vas­sa hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa, Jun­ko pal­jas­taa.