Maa­rit Kaut­to

Po­ri­lais­syn­tyi­nen Juu­so "Köpi" Kal­lio näh­dään huo­men­na lau­an­tai­na tois­ta­mi­seen MTV3:lla Pu­touk­sen fi­naa­lis­sa. Köpi muis­te­taan vii­me vuo­del­ta haus­kas­ta po­ri­lai­sen lii­kun­na­no­pet­ta­ja Kari Mu­ta­sen roo­lis­taan, jol­la hän jäi toi­sek­si Aku Si­po­lan mai­nos-Har­ri Moi­la­sen voit­ta­es­sa.

Tänä vuon­na Kö­pin hah­mo­na on Kan­sal­li­soop­pe­ran en­sim­mäi­nen am­mat­ti­lais-Tik­tok-tans­si­ja VV Lah­ti­nen. Fi­naa­lis­sa angs­ti­sel­la tei­ni­poi­ka VV Lah­ti­sel­la on vas­tas­saan Nick­las Poh­jo­lan unel­ma­vä­vy Mat­ti McCo­naug­hey.

– Saa näh­dä mi­ten käy. Nick­lak­sen hah­mo on kyl­lä hyvä ja suo­sit­tu, Köpi tuu­mii.

Pu­tous uu­dis­tui tänä vuon­na si­ten, et­tä kai­kil­la näyt­te­li­jöil­lä oli aluk­si kak­si hah­moa, jois­ta ylei­sö ää­nes­ti toi­sen jat­koon. Köpi Kal­li­on toi­nen hah­mo oli koi­ra Vei­jo Chal­len­ger Kal­lio, joka hie­man yl­lät­tä­en jäi­kin VV Lah­ti­sen var­joon.

–  Olin oi­ke­as­taan ra­ken­ta­nut koi­ran va­raan, et­tä se eh­kä me­ni­si jat­koon. Mut­ta ylei­sö yl­lät­ti ja tyk­kä­si­kin enem­män VV Lah­ti­ses­ta!

Tei­ni­jä­bä VV Lah­ti­sen hah­mon juu­ret juon­ta­vat jo pi­dem­mäl­le ajal­le.

– Ee­rik­ki­län Vil­len eli Vi­kin kans­sa olem­me teh­neet jo pit­kään ra­dio-oh­jel­maa. Jos­sain vai­hees­sa ra­di­os­sa mat­kin nuor­ta angs­tis­ta tei­ni­poi­kaa ja siel­tä tu­lee se VV Lah­ti­sen lau­se­kin "An­na mun elää!"

– Ha­lu­sin ke­hit­tää Pu­tous-hah­mo­a­ni ihan eri suun­taan kuin Kari Mu­ta­nen ja ajat­te­lin, et­tä täs­sä oli­si nyt paik­ka täl­le tei­ni­jä­bäl­le. Pu­touk­sen juon­ta­jal­la Nii­na Lah­ti­sel­la on juu­ri so­pi­vas­ti tei­ni-ikäis­tä jäl­ki­kas­vua ja sitä kaut­ta sain vie­lä ai­toa angs­tia ja nuor­ten to­del­lis­ta elä­mää hah­moo­ni, Köpi jut­te­lee.

Kö­pin mu­kaan Pu­tous on näyt­te­li­jöil­le työ, jos­sa ei niin­kään aja­tel­la voit­ta­mis­ta.

– Kyse on leik­ki­mie­li­ses­tä sket­si­hah­mo­kil­pai­lus­ta. Voit­ta­ja ei saa esi­mer­kik­si 30 000 eu­ron ra­ha­pal­kin­toa. On­han se hie­noa, jos ylei­sö tyk­kää hah­mos­ta­ni. Jos voi­tan, nos­tan kak­si kät­tä kat­toon tuu­le­tuk­sen mer­kik­si, kii­tän kaik­kia ja en­si vii­kol­la me­nen töi­hin, ku­ten ta­val­li­ses­ti­kin, Köpi nau­raa ja jat­kaa:

– Jos taas jään toi­sek­si, kii­tän tot­ta­kai ää­nes­tä­ji­ä­ni. Tämä Pu­tous-kau­si on ol­lut älyt­tö­män mu­ka­va ja oma hah­mo­ni it­sel­le­ni pie­ni­muo­toi­nen haas­te, mie­len­kiin­toi­nen mat­ka tei­niy­teen. Siis­pä kii­tos ja terk­ku­ja kai­kil­le!

Pu­touk­sen jäl­keen Viki ja Köpi Show jat­kuu en­ti­seen mal­liin. Huh­ti­kuus­sa tu­lee tv:stä Vi­kin ja Kö­pin mat­kai­luoh­jel­man toi­nen kau­si.

– Huh­ti-tou­ko­kuus­sa ve­däm­me myös Ur­su­la Her­li­nin, Juk­ka Lindst­rö­min ja Mat­ti Paa­la­sen kans­sa Ko­van päi­vän stand up -il­to­ja. Lu­vas­sa on kuu­si mie­len­kiin­tois­ta keik­kaa.

Po­ris­sa Köpi toi­voo pää­se­vän­sä käy­mään jo en­si vii­kol­la.

– Kah­teen kuu­kau­teen en ole eh­ti­nyt Po­riin. Al­kaa ol­la jo ikä­vä. Mö­kil­le on pian pääs­tä­vä la­taa­maan ak­ku­ja.