AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de Van­han Rau­man ku­pees­sa si­jait­se­via Nurkk Trah­töör- ja Ka­pak­ka² -ni­mi­siä ra­vin­to­loi­ta yh­dis­tää se, et­tä mo­lem­mat on avat­tu kes­kel­le ko­ro­na-ai­kaa. Tä­hän liit­tyy nii­den toi­nen yh­dis­tä­vä te­ki­jä eli us­ko pa­rem­paan huo­mi­seen ja suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan pa­luu­seen nor­maa­li­ai­kaan.

– Meil­lä jak­se­taan us­koa sii­hen, et­tä ny­ky­ti­lan­ne ei voi ol­la ikui­nen ja pal­jon pu­hut­tua uut­ta nor­maa­lia seu­raa pa­luu nor­maa­liin. Olen jo nyt näh­nyt, et­tä uu­ti­set ro­kot­teen saa­mi­ses­ta käyt­töön tuo po­si­tii­vis­ta hen­keä ih­mi­siin, kol­men yk­si­tyi­so­mis­tuk­ses­sa ole­van rau­ma­lais­ra­vin­to­lan eli seu­rus­te­lu­ra­vin­to­la Ka­pa­kan li­säk­si myös Old Cop­per­sin ja Sy­vä­rau­man Pu­bin ra­vin­to­la­toi­men joh­ta­ja­na toi­mi­va Jar­no Re­hel­mä tii­vis­tää.

– Meil­lä kai­ken läh­tö­koh­ta­na on hyvä pal­ve­lu­a­sen­ne. Hen­ki­lö­kun­nan am­mat­ti­tai­to on te­ki­jä. Kun hen­ki­lö­kun­ta osaa asi­an­sa ja sel­väs­ti naut­tii sii­tä, vä­lit­tyy asen­ne hel­pos­ti myös tis­kin toi­sel­le puo­lel­le. Ja kun asi­a­kas viih­tyy, viih­tyy hen­ki­lö­kun­ta­kin en­tis­tä pa­rem­min, hän jat­kaa.

– Ra­vin­to­la­kult­tuu­ri Suo­mes­sa­kin on me­nos­sa sii­hen suun­taan, et­tä ih­mi­set os­ta­vat ra­vin­to­las­ta­kin mie­luum­min vä­hän kal­liim­paa kuin vain sitä tut­tua pe­ru­so­lut­ta. Nyt tul­laan mais­te­le­maan ja ha­ke­maan uu­sia elä­myk­siä, sii­hen haas­teen pi­tää ol­la val­mis vas­taa­maan esi­mer­kik­si cock­tai­lien ja ihan yh­tä­läi­ses­ti myös al­ko­ho­lit­to­mien mock­tai­lien muo­dos­sa, tie­tää Re­hel­mä.

Hy­vään pal­ve­luun pa­nos­taa myös Ra­vin­to­la Sa­vi­lan yh­tey­teen avat­tu Tal­l­bo-ra­vin­to­loi­den uu­sin tu­lo­kas Nurkk Trah­töör, jota pyö­rit­tä­mään löy­tyi Sä­ky­läs­sä asu­va pit­kän lin­jan am­mat­ti­mies, ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Jari Uk­ko­nen.

– Mei­dän mis­si­om­me on tar­jo­ta ih­mi­sil­le ma­ku­e­lä­myk­siä eli hy­vää ruo­kaa ja sii­hen liit­ty­en myös hy­viä juo­mia. Ja jos nyt ky­sy­tään, mil­lais­ta hyvä ruo­ka oi­kein on, niin vas­taus on help­po an­taa. Se on sel­lais­ta, et­tä sitä söi­si, vaik­ka näl­kä meni jo. Hy­väl­lä ruo­al­la on omi­nai­suus saa­da ih­mi­nen hy­väl­le tuu­lel­le. Tämä kos­kee niin ar­ki­ruo­kaa kuin ra­vin­to­lail­lal­lis­ta­kin, en­nen Rau­mal­la tu­lo­aan ra­vin­to­la Buc­cos­sa Po­ris­sa työs­ken­nel­lyt Uk­ko­nen pai­not­taa.

Uk­ko­nen on tuo­nut rau­ma­lai­seen ra­vin­to­la­e­lä­mään myös vii­ni­kurs­sit, jot­ka pe­rus­tu­vat hy­vän ruo­an ja vii­nien liit­toon. Juo­mat hän ti­laa it­se läh­tö­koh­tai­ses­ti tun­ne­tuil­ta eu­roop­pa­lai­sil­ta vii­ni­a­lu­eil­ta.

– Kaik­ki läh­tee sii­tä, et­tä asi­a­kas viih­tyy. Täs­tä syys­tä hen­ki­lö­kun­nan pi­tää osa­ta am­mat­tin­sa mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti ja ol­la sa­mal­la myös yl­peä sii­tä osaa­mi­ses­ta. Tämä jos mikä on työ­tä ih­mi­sel­tä ih­mi­sel­le, miet­tii Uk­ko­nen.