Maa­rit Kaut­to

Kun kul­ki­ja il­ta­hä­mä­räs­sä py­säh­tyy Har­jun­pään Ka­tin­hän­nän­tie 2:n edes­sä, hän koh­taa näyt­tä­vät va­lo­a­se­tel­mat ja haus­kan tont­tu­ky­län. Ka­tin­hän­nän­tie 41:ssä on van­ha pol­ku­pyö­rä reu­nus­tet­tu kau­niis­ti va­loil­la. Ala­mä­en­tiel­lä use­am­pi talo yh­des­sä on va­lais­sut mah­ta­van kuu­sen ja luo­nut sen al­le tont­tu­maa­il­man.

Joka päi­vä jou­luun saak­ka jos­sain päin Har­jun­pää­tä avau­tuu luuk­ku tuo­maan va­loa ja iloa pi­mey­den kes­kel­le. Kaik­ki luu­kut ovat ihas­tel­ta­vis­sa jou­lun­py­hiin saak­ka.

Alamäentien talot 44–50 ovat yhdessä valaisseet tienvarren upean kuusen ja sommitelleet sen alle tonttuja ja muuta katseltavaa.

Alamäentien talot 44–50 ovat yhdessä valaisseet tienvarren upean kuusen ja sommitelleet sen alle tonttuja ja muuta katseltavaa.

Maarit Kautto

Jou­lu­ka­len­te­ri jär­jes­te­tään Har­jun­pääs­sä nyt tois­ta ker­taa. Ide­an saat­toi al­kuun Nea Vidq­vist.

– Seu­ra­sin, kun en­ti­nen työ­ka­ve­ri­ni jär­jes­te­li Enä­jär­vel­le täl­lais­ta jou­lu­ka­len­te­ria ja ajat­te­lin, et­tä tämä so­pi­si hie­nos­ti myös Har­jun­pää­hän. Ih­mi­set läh­ti­vät­kin vii­me vuon­na in­nol­la mu­kaan ja pa­lau­te oli erit­täin po­si­tii­vis­ta. Ka­len­te­ri­luu­kut sel­väs­ti­kin pi­ris­ti­vät ky­lä­läis­ten kä­ve­ly­lenk­ke­jä, Nea Vidq­vist ker­too.

– Tänä vuon­na al­ku­kan­keu­den jäl­keen saim­me taas ki­vas­ti kaik­ki luu­kut täy­teen. Lo­pul­ta jou­duim­me jo tar­jo­a­maan ei­oo­ta, kun osal­lis­tu­jia oli­si ol­lut pal­jon enem­män kuin luuk­ku­ja.

– Har­jun­pää on pie­ni ky­läyh­tei­sö, jos­sa pu­hal­le­taan yh­teen hii­leen ja in­nos­tu­taan kii­tet­tä­väs­ti yh­tei­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta ja ju­tuis­ta. Eri­tyi­sen hie­noa on, et­tä mu­ka­na ovat myös seu­ra­kun­nan avoin päi­vä­ko­ti ja ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­ti Har­jun­tas­ku, Nea ke­huu.

Osoit­teet, jois­sa luuk­ku­ja voi käy­dä ihai­le­mas­sa on ker­rot­tu muun mu­as­sa Fa­ce­boo­kin Har­jun­pää-ryh­mäs­sä sekä Har­jun­pään äi­dit -ryh­mäs­sä.

– Hel­me­rin ky­lä­kau­pal­le olem­me tu­los­ta­neet lap­pu­ja, jois­sa on osoit­teet. Tie­dot on ker­rot­tu myös ky­lä­tau­luil­la sekä pai­kal­lis­leh­des­sä ja pus­ka­ra­di­o­kin toi­mii hy­vin.

Rajaloiden ykkösluukku tarjoaa upean valomeren ja hauskan tonttukylän. Kuvassa Mikaelin kanssa perheen lapset Iina, Oona ja Aino.

Rajaloiden ykkösluukku tarjoaa upean valomeren ja hauskan tonttukylän. Kuvassa Mikaelin kanssa perheen lapset Iina, Oona ja Aino.

Maarit Kautto

Jou­lu­ka­len­te­rin en­sim­mäi­nen luuk­ku avau­tui Mi­ka­el Ra­ja­lan pi­has­sa, Ka­tin­hän­nän­tie 2:ssa. Per­hee­seen kuu­lu­vat Mi­ka­e­lin li­säk­si vai­mo Nii­na sekä lap­set Alex, Kons­ta, Ii­na, Oo­na ja Ai­no. Koko per­he tun­nus­tau­tuu jou­luih­mi­sik­si, mut­ta kau­niit va­lot ovat eri­tyi­ses­ti Mi­ka­e­lin jut­tu.

– Kyl­lä olen va­loih­mi­nen ja joku voi­si sitä jopa hul­luu­dek­si­kin kut­sua, Mi­ka­el nau­raa ja jat­kaa:

– Olen pe­ri­nyt tä­män va­lo­hul­luu­den to­den­nä­köi­ses­ti isäl­tä­ni.

Ra­ja­loi­den pi­has­sa jou­lu­va­lo­jen mää­rä on vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na koko ajan li­sään­ty­nyt. Tänä vuon­na va­lo­sar­jo­ja on pi­ha­puis­sa ja pen­sais­sa yh­teen­sä noin 400 met­riä. Li­säk­si ihas­tel­ta­va­na on haus­ka tont­tu­ky­lä.

– Van­hem­pie­ni pi­has­sa Iso­jo­en­ran­nal­la on van­han jok­kis­kup­la­volk­ka­rin ää­ri­vii­vat tuo­tu esiin jou­lu­va­loil­la, sa­moin van­han mai­to­lai­tu­rin. Siel­lä on jou­lu­kuu­si ja jou­lu­puk­ki ja vaik­ka mitä. To­del­la upea ja huo­lel­la teh­ty ase­tel­ma. Osoi­te on Var­pus­hau­kan­tie 2, kan­nat­taa poi­ke­ta. It­se en ihan noin upe­aan yl­lä, mut­ta mie­lel­lä­ni tuon hiu­kan va­loa ja vä­riä tä­män pi­mey­den ja huo­les­tut­ta­van maa­il­man­me­non kes­kel­le, Mi­ka­el hy­myi­lee.

Jou­lu­va­lot on ajas­tet­tu syt­ty­mään il­ta­päi­väl­lä kol­mel­ta ja ne lois­ta­vat ai­na puo­lil­le öin. Ra­ja­loil­la on vie­lä voi­mas­sa hal­pa säh­kö­so­pi­mus, mut­ta ti­lan­ne tu­lee muut­tu­maan vuo­den­vaih­teen jäl­keen.

– Edul­li­nen so­pi­muk­sem­me päät­tyy pian, jo­ten tam­mi­kuus­sa sit­ten sam­mu­vat mei­dän­kin jou­lu­va­lom­me. Vii­me vuon­na las­kim­me, et­tä jou­lu­va­lo­jen myö­tä säh­kö­las­kum­me kas­voi noin 20 eu­rol­la kuu­kau­des­sa. Se ei vie­lä kir­pais­sut, mut­ta en­si vuo­den puo­lel­la va­lo­jen tuo­ma li­sä­las­ku nou­si­si mo­nin­ker­tai­sek­si, Mi­ka­el ja Nii­na to­te­a­vat.

Ra­ja­loil­la on vii­me vuo­ti­seen ta­paan myös jou­lu­aa­ton luuk­ku nu­me­ro 24. Sii­hen on tu­los­sa vie­lä jo­tain uut­ta.

– Olen suun­ni­tel­lut, et­tä tuom­me van­hem­pie­ni luo­ta van­han he­vos­reen, jon­ka va­lai­sem­me ja kek­sim­me sii­hen ym­pä­ril­le jo­tain muu­ta­kin tee­maan so­pi­vaa. Kat­so­taan, mitä saam­me ai­kaan.

– Ja­lan­jäl­jis­tä nä­kee, et­tä kat­se­li­joi­ta on mei­dän yk­kös­luu­kul­lam­me ol­lut run­saas­ti. Lap­set mo­nes­ti py­säh­ty­vät täs­sä kou­lu­mat­kal­la ja il­tai­sin on lenk­kei­li­jöi­tä ja koi­rien ul­koi­lut­ta­jia.

Nii­na on haa­veil­lut jou­lu­sei­men ra­ken­ta­mi­ses­ta pi­haan.

– Se on ai­ka suu­ri­töi­nen pro­jek­ti, jo­ten vie­lä em­me ole sitä saa­neet ai­kai­sek­si, mut­ta var­mas­ti jo­na­kin vuon­na sen to­teu­tam­me. Toi­vot­ta­vas­ti jou­lu­ka­len­te­ri jat­kuu tu­le­vi­na­kin vuo­si­na. Se tuo mu­ka­vaa yh­tei­söl­li­syyt­tä pie­neen ky­lään ja kä­ve­lyl­lä käy­vil­lä ikäih­mi­sil­lä on muu­ta­kin kat­sel­ta­vaa kuin tien­var­sien pos­ti­laa­tik­ko­ri­vit, Mi­ka­el ja Nii­na miet­ti­vät.