Ari An­te­roi­nen

Rau­ma­lai­sen ku­va­tai­tei­li­ja Las­se Kem­pak­sen, 75, ju­tuis­sa vi­li­se­vät pai­kat Pa­rii­sis­ta To­ki­oon ja Ki­o­tos­ta Tuk­hol­maa. Ni­miä mies ti­put­te­lee ta­ri­noi­den jouk­koon Tar­ja Ha­lo­ses­ta Toi­vo Kär­keen ja Mai­re Gul­lich­se­niin.

– Koh­ta­lon sor­mi on pyö­rit­tä­nyt ta­pah­tu­mia ja kos­kaan ei voi tie­tää, mitä ta­pah­tuu, Kem­pas to­te­aa.

Tai­tei­li­ja on saa­nut reis­sa­ta ym­pä­ri maa­il­maa ja teh­nyt hy­päh­dyk­siä myös mu­sii­kin ja kir­joit­ta­mi­sen puo­lel­le.

Lasse Kempaksen töitä on esillä Euran Kauttualla Alvar Aallon suunnittelemassa terassitalossa vielä kuluvan vuoden loppuun.

Lasse Kempaksen töitä on esillä Euran Kauttualla Alvar Aallon suunnittelemassa terassitalossa vielä kuluvan vuoden loppuun.

Kem­pak­sen elä­mäs­tä ja tai­tees­ta voi lu­kea vii­si vuot­ta sit­ten jul­kais­tus­ta kir­jas­ta Elä­mä­ni vii­vat, jon­ka Kem­pas teki yh­des­sä toi­mit­ta­ja As­ko Tan­hu­an­pään kans­sa.

– Olim­me juu­ri so­pi­neet pa­la­ve­ris­ta Elä­män vii­vat 2 -kir­jan tii­moil­ta, kun tuli tie­to Tan­hu­an­pään yl­lät­tä­väs­tä pois­me­nos­ta tam­mi­kuus­sa 2022, Kem­pas ker­too.

– Nyt kir­ja on tu­los­sa, kun­han saan muut pro­jek­tit en­sin al­ta pois, en­si vuo­den jou­luk­si. Yk­kö­so­san muis­te­lut päät­tyi­vät Pa­rii­siin ja kak­ko­so­sa al­kaa Ja­pa­nis­ta.

Lasse Kempas viihtyy terassitalon huoneissa, sillä hänen omassa ateljeetalossaan Raumalla on paljon Alvar Aallon suunnittelemia huonekaluja ja myös valon käyttöön on haettu inspiraatiota mestariarkkitehdilta.

Lasse Kempas viihtyy terassitalon huoneissa, sillä hänen omassa ateljeetalossaan Raumalla on paljon Alvar Aallon suunnittelemia huonekaluja ja myös valon käyttöön on haettu inspiraatiota mestariarkkitehdilta.

Kem­pak­sen tuo­tan­nis­ta ja muus­ta ai­neis­tos­ta on Rau­man Tai­de­mu­seo ke­rää­mäs­sä tai­tei­li­jan omin sa­noin ”Kem­pak­sen va­rik­koa tai va­ras­toa”.

Tai­de­mu­seo on paik­ka­na myös 2. jou­lu­kuu­ta, kun jul­kis­te­taan Las­se ja Mar­ja-Lee­na Kem­pak­sen sekä kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri Riit­ta Kor­ho­sen ja va­lo­ku­vaa­ja Timo Huk­ka­sen yh­teis­työ, eli kir­ja Tai­tei­li­ja­ko­din ruo­ka­pa­let­ti.

– Sii­nä on mi­nun ta­ri­noi­ta sekä ku­via töis­tä­ni. Vai­mo on hoi­ta­nut ruo­ka­puo­len re­sep­tei­neen.

Kempaksen töitä on esillä Euran Kauttualla sijaitsevan, Alvar Aallon suunnitteleman terassitalon kolmannen kerroksen näyttelytilassa.

Kempaksen töitä on esillä Euran Kauttualla sijaitsevan, Alvar Aallon suunnitteleman terassitalon kolmannen kerroksen näyttelytilassa.

Par­hail­laan Kem­pak­sen töi­tä on esil­lä Eu­ran Kaut­tu­al­la si­jait­se­van, Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­man te­ras­si­ta­lon kol­man­nen ker­rok­sen näyt­te­ly­ti­las­sa. Näyt­te­ly on avoin­na ku­lu­van vuo­den lop­puun.

– Siel­lä on esil­lä tuo­tan­to­ni eri vai­hei­ta, ku­ten esi­mer­kik­si pää­työ­ni Elä­mä­ni vir­ta. Siel­lä on myös Aal­lon suun­nit­te­le­mia huo­ne­ka­lu­ja ja tila näyt­tää sil­tä, kuin siel­tä oli­si isän­tä­vä­ki juu­ri läh­te­nyt vii­kon­lo­puk­si pois, Kem­pas ku­vai­lee.

Noin kol­men­kym­me­nen työn ri­pus­ta­mi­nen oli Kem­pak­sel­le mie­lui­saa, sil­lä hän on te­ras­si­ta­los­sa kuin ko­to­naan.

– Sy­vä­rau­mas­sa ole­va ko­tim­me­kin on sa­mal­la ta­val­la Aal­lol­la si­su­tet­tu. Mi­nul­le on ai­na sa­not­tu, et­tä tau­lu­ni käy­vät hy­vin yh­teen Al­var Aal­lon kans­sa. Kun ra­ken­sim­me atel­jee­ta­lo­am­me, kä­vim­me use­am­man ker­ran tu­tus­tu­mas­sa Vil­la Mai­re­aan Noor­mar­kus­sa. Haim­me ide­oi­ta ja vai­kut­tei­ta muun mu­as­sa va­lon käyt­töön.

Las­se Kem­pas on yk­si niis­tä tai­tei­li­jois­ta, joi­den töi­tä tu­lee Rau­mal­le val­mis­tu­van Ka­rin kam­puk­sen sei­nil­le.

– Seu­rus­te­lu­so­pin sei­näl­le tu­lee nel­jän työn sar­ja Lumi su­laa Ki­o­tos­sa. Ma­te­ri­aa­li on ko­ris­teel­lis­ta ja­pa­ni­lais­ta ohut­ta ma­hon­ki­va­ne­ria, jo­hon 1980 Ja­pa­nis­sa esil­lä ol­leet työ­ni ai­ka­naan pa­kat­tiin. Ne odot­ti­vat atel­jee­ni pe­räl­lä yli 40 vuot­ta. Li­sä­sin ja­pa­ni­lai­sen kir­joi­tuk­sen pääl­le oman ”ru­no­ni” leh­ti­kul­lal­la.

Sa­na­nen vie­lä sä­vel­tä­jä Las­se Kem­pak­ses­ta. Hän oli käyn­nis­tä­mäs­sä Rau­mal­la mu­siik­ki­luok­ka­toi­min­taa 50 vuot­ta sit­ten, jo­ten tu­los­sa on juh­la­kon­sert­ti.

– Ja tuol­la kir­ja­julk­ka­reis­sa esiin­tyy ny­kyi­nen mu­siik­ki­luok­ka Satu Skogst­rö­min joh­dol­la. Satu oli en­sim­mäi­sel­lä mu­siik­ki­luo­kal­la op­pi­laa­na, jo­ten nyt ym­py­rä sul­keu­tuun, kun he esit­tä­vät uu­den lau­lu­ni sekä Jou­lu saa­puu kau­pun­kiin -lau­lun, Kem­pas mai­nit­see.