Maa­rit Kaut­to

Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lus­sa Tam­pe­reen No­kia Are­nal­la 10. hel­mi­kuu­ta näh­dään po­ri­lais­ta vä­riä, kun la­val­le nou­see Cyan Kicks. Bän­din lau­la­ja Su­san­na Ale­xand­ra on ko­toi­sin Po­rin Ka­la­hol­mas­ta.

Su­san­na Alek­sand­ra Saa­ri­nen kävi kou­lun­sa Ka­la­hol­man ala-as­teel­la ja ylä­as­teen sekä lu­ki­on Ku­nin­kaan­haas­sa. Su­san­na muis­te­taan myös co­ver duos­ta, joka hä­nel­lä oli Pasi Sun­de­li­nin kans­sa. Yh­des­sä he kier­si­vät esiin­ty­mäs­sä po­ri­lai­sis­sa pu­beis­sa ja kup­pi­lois­sa. Su­san­na lau­loi ja Pasi soit­ti ki­ta­raa.

– Mu­siik­ki on ol­lut tär­keä osa elä­mää­ni pie­nes­tä pi­tä­en ja haa­vei­lin omas­ta bän­dis­tä ja esiin­ty­mi­ses­tä isoil­la la­voil­la. Kui­ten­kin pel­kä­sin esiin­ty­mis­tä ja olin epä­var­ma. Sit­ten tu­tus­tuin Pa­siin, joka on iha­na tyyp­pi ja joka toi­mi men­to­ri­na­ni. Hän us­koi mi­nuun, roh­kai­si esiin­ty­mään ja pus­ke­maan koh­ti unel­maa­ni.

Susanna ja Pasi Sundelin keikalla Porissa.

Susanna ja Pasi Sundelin keikalla Porissa.

Susannan kotialbumi

Unel­man ta­voit­te­lu vei Su­san­nan ai­koi­naan Hel­sin­kiin.

– Ha­lu­sin al­kaa te­ke­mään mu­siik­kia ja löy­tää ne oi­ke­at ih­mi­set, joi­den kans­sa pää­si­sin eteen­päin. Use­am­pi vuo­si sii­nä meni. Lai­toin il­moi­tuk­sen Muu­si­koi­den.net -si­vus­tol­le ja mi­nul­la oli kai­ken­lai­sia bän­di­vi­ri­tel­miä, mut­ta mi­kään ei nat­san­nut ihan täy­sin. Sit­ten ta­pa­sin mo­nen mut­kan kaut­ta Nii­la Perk­ki­ön ja ta­pah­tui ke­mi­al­li­nen klik­ki. Meil­lä on ai­van sa­mat aja­tuk­set sii­tä, min­kä­lais­ta mu­siik­kia ha­lu­am­me teh­dä. Vuo­des­ta 2011 läh­tien olem­me Nii­lan kans­sa ol­leet erot­ta­mat­to­mat.

– Cyan Kicks on ol­lut vi­ral­li­ses­ti ole­mas­sa vuo­des­ta 2016, kun saim­me mu­kaan Lee­vi Erk­ki­län ja Pie­ta­ri Rei­jo­sen, jot­ka ovat Nii­lan opis­ke­lu­ka­ve­rei­ta Pop & Jazz Kon­ser­va­to­ri­os­ta. Sa­mal­la ko­koon­pa­nol­la esiin­nym­me edel­leen. Olen to­del­la yl­peä bän­dis­täm­me ja sii­tä, et­tä meil­lä on vah­va, oma saun­di, Su­san­na ker­too.

Me­tal­lia ja pop­pia yh­dis­te­le­vä Cyan Kicks näh­dään UMK:ssa ta­voit­te­le­mas­sa Suo­men Eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan paik­kaa jo tois­ta ker­taa. Yh­tye si­joit­tui toi­sek­si vuon­na 2022, kun The Ras­mus voit­ti.

Osal­lis­tu­mi­nen Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­luun muut­ti yh­ty­et­tä py­sy­väs­ti. Jä­se­net ker­to­vat mo­nien ovien avau­tu­neen ja te­ke­mi­sen vah­vis­tu­neen. UMK:n myö­tä myös Su­san­nan esiin­ty­mis­pel­ko häl­ve­ni. Yh­tye on teh­nyt tä­män jäl­keen usei­ta ul­ko­mai­sia kier­tu­ei­ta läm­mi­tel­len muun mu­as­sa Sun­ri­se Ave­nu­e­ta ja Smash In­to Pie­ces -yh­ty­et­tä Eu­roo­pas­sa sekä soit­ta­mal­la oman le­vyn­jul­kai­su­kier­tu­een Sak­sas­sa.

– Mut­ta jo­tain jäi vii­me ker­ran UMK-kil­pai­lus­ta kai­ve­le­maan – em­me­kä ole luo­vut­ta­jia. Tais­te­lu­tah­toa on hur­jas­ti jäl­jel­lä ja tu­lem­me tar­jo­a­maan rä­jäyt­tä­vän, hie­non, kan­sain­vä­li­sen ta­son show'n, bän­di lu­paa.

– Mie­tim­me kyl­lä, et­tä mi­ten se vai­kut­taa, et­tä py­rim­me ki­saan tois­ta ker­taa. Mut­ta sa­man ha­kup­ro­ses­sin me kä­vim­me läpi kuin kaik­ki muut­kin ja bii­si edel­lä­hän siel­lä men­nään, Su­san­na miet­tii.

Cyan Kick­sin kil­pai­lu­kap­pa­le Dan­cing With De­mons syn­tyi pit­kän työn tu­lok­se­na ja lo­pul­li­sen muo­ton­sa se sai le­gen­daa­ri­ses­sa RAK-stu­di­os­sa Lon­toos­sa brit­ti­läi­sen lau­lun­te­ki­jän, Muse-yh­ty­ees­tä­kin tun­ne­tun Dan Lan­cas­te­rin avul­la.

Dan­cing With De­mons kä­sit­te­lee omien si­säis­ten var­jo­jen val­jas­ta­mis­ta voi­ma­va­rak­si.

– Jo­kai­sel­la on omat heik­kou­ten­sa ja var­jon­sa, joi­ta hä­pe­äm­me, ja joi­ta em­me ha­lua mui­den nä­ke­vän. Syn­tyi aja­tus, et­tä mitä jos me ky­ke­ni­sim­me kään­tä­mään omat si­säi­set de­mo­nim­me puo­lel­lem­me, mitä sii­tä seu­rai­si?

Su­san­nan mu­kaan bii­si edus­taa uut­ta, roh­ke­am­paa Cyan Kick­siä.

– Kap­pa­let­ta ei teh­ty las­kel­moi­dus­ti UMK:ta var­ten, mut­ta kun se oli val­mis, to­te­sim­me, et­tä täs­sä­hän se on. On niin upe­aa ol­la uu­del­leen mu­ka­na ja nyt pys­tyn var­mas­ti naut­ti­maan ko­ke­muk­ses­ta täy­sil­lä. En­sim­mäi­nen ker­ta te­le­vi­si­os­sa ja isol­la la­val­la oli pe­lot­ta­va, mut­ta nyt tie­dän, et­tä osaan ja pys­tyn sii­hen, Su­san­na to­te­aa.

Susanna Saarinen ja Pasi Sundelin esiintyivät aikoinaan cover duona porilaisissa pubeissa.

Susanna Saarinen ja Pasi Sundelin esiintyivät aikoinaan cover duona porilaisissa pubeissa.

Po­ris­sa Su­san­na käy muu­ta­man kuu­kau­den vä­lein lap­suu­den­per­het­tään ja ys­tä­vi­ään ta­paa­mas­sa.

– Olen yl­peä po­ri­lai­suu­des­ta­ni ja ker­ron avoi­mes­ti kai­kil­le ole­va­ni ko­toi­sin Po­ris­ta. Pori iha­ni­ne mur­tei­neen on symp­pis paik­ka.

– Po­ri­lai­sis­sa pu­beis­sa sain en­si kos­ke­tuk­se­ni esiin­ty­mi­seen ja sain po­ri­lai­sen ys­tä­vä­ni ja men­to­ri­ni roh­kai­se­ma­na am­men­taa us­koa it­see­ni. Ylä­as­tei­käi­se­nä kat­se­lin bän­de­jä Kir­ju­rin­luo­don Lok­ki­la­val­la ja mie­tin, et­tä mi­nä­kin ha­lu­an esiin­tyä tuol­la jos­kus. Ja sit­ten UMK:n jäl­kei­se­nä ke­sä­nä ve­dim­me Cyan Kick­sin kans­sa kei­kan siel­lä Lok­ki­la­val­la, Su­san­na hy­myi­lee.

UMK-voit­ta­ja ja Suo­men seu­raa­va eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja va­li­taan Tam­pe­reen No­kia Are­nan UMK24-ta­pah­tu­mas­sa 10. hel­mi­kuu­ta.. UMK näy­te­tään suo­ra­na Yle TV1:ssä, Yle Aree­nas­sa ja Ylen ra­di­o­ka­na­vil­la kel­lo 21–23. Voit­ta­jan va­lit­se­vat tv-kat­so­jat ja kan­sain­vä­li­nen UMK-raa­ti yh­des­sä.

Cyan Kicks

Vuon­na 2016 pe­rus­te­tun Cyan Kick­sin de­byyt­ti­al­bu­mi I don’t love you jul­kais­tiin vuon­na 2019. Levy sai heti sa­ma­na vuon­na vuo­den par­haan rock-al­bu­min Em­ma-eh­dok­kuu­den. Yh­tye on eh­dol­la myös toi­sel­la al­bu­mil­laan, vuon­na 2023 jul­kais­tul­la I Ne­ver Said 4ever, Vuo­den rock-al­bu­mi -ka­te­go­ri­as­sa Em­ma Gaa­las­sa hel­mi­kuus­sa 2024. Bän­din bii­se­jä on strii­mat­tu liki 20 mil­joo­naa.

Ko­koon­pa­no:

Su­san­na Ale­xand­ra – lau­lu, ki­ta­ra

Nii­la Perk­kiö - ki­ta­ra

Lee­vi Erk­ki­lä - bas­so

Pie­ta­ri Rei­jo­nen – rum­mut

Ki­sa­kap­pa­leen Dan­cing With De­mons'in pää­set kuun­te­le­maan

täs­tä.