San­na Jääs­ke­läi­nen

Me­xi­can ta­qu­e­ria El Oso on mel­ko tuo­re tu­lo­kas po­ri­lai­ses­sa ra­vin­to­la­ken­täs­sä. Itä­puis­toon vii­me tou­ko­kuun lo­pus­sa avat­tu ra­vin­to­la on saa­nut ni­men­sä es­pan­jan kie­len kar­hua tar­koit­ta­vas­ta sa­nas­ta. Ra­vin­to­loit­si­ja Ras­mus Pu­das ker­too, et­tä ha­lu­si tuo­da Po­riin eri­lais­ta tar­jon­taa – niin­pä kat­se koh­dis­tui Mek­si­koon, mut­ta ko­ti­mai­sel­la twis­til­lä.

– El Oson juu­ret juon­ta­vat suo­raan mek­si­ko­lai­sen ka­tu­ruo­an yti­meen, mut­ta tie­tys­ti, kun ol­laan lä­hes 10 000 ki­lo­met­rin pääs­sä, pi­tää vä­lil­lä eri­lai­sil­le raa­ka-ai­neil­le kek­siä suo­ma­lai­sia vas­tik­kei­ta, hän ker­too.

Tar­koi­tus on kui­ten­kin tu­tus­tut­taa kä­vi­jät pe­rin­tei­seen mek­si­ko­lai­seen ruo­kaan.

– Mo­nel­le on var­mas­ti mek­si­ko­lai­nen ruo­ka tut­tua, mut­ta usein se on hie­man vää­ri­nym­mär­ret­tyä ja se­koit­tuu hel­pos­ti tex-mex ruo­kiin, jot­ka ovat enem­män ja vä­hem­män muun­nel­tu ver­sio oi­ke­as­ta mek­si­ko­lai­ses­ta, Pu­das sa­noo.

– Raa­ka-ai­neis­sa ha­lu­am­me suo­sia lä­hi­tuot­ta­jia, esi­mer­kik­si Ten­hon ti­lal­ta tu­lee li­ho­ja, Kar­hu­lin­nan jää­te­löl­tä jäts­kit ja Po­rin paah­ti­mol­ta kah­ve­ja.

Ra­vin­to­la El Oso oli aluk­si avoin­na vain il­tai­sin, jou­lun al­la lou­nas tuli mu­kaan tar­jon­taan. Lou­na­san­nok­set ovat sa­maa ma­ku­maa­il­maa, mut­ta no­pe­am­min syö­tä­vik­si suun­ni­tel­tu­ja.

Ras­mus Pu­das on vas­ta 24-vuo­ti­as, mut­ta ra­vin­to­loit­si­ja­na hä­nel­lä on sel­keä nä­ke­mys. Hän ker­too esi­mer­kik­si suun­ni­tel­leen­sa ruo­ka­me­nun suu­rim­mak­si osak­si it­se.

– Tie­tys­ti taus­tal­la on mo­nia tu­ki­hen­ki­löi­tä, esi­mer­kik­si isä­ni on täs­sä hy­vin vah­vas­ti lä­hes päi­vit­täin kai­ken­nä­köi­sis­sä hom­mis­sa ai­na aut­ta­mas­sa, hän kiit­tää.

It­se Ras­mus on pää­a­si­as­sa keit­ti­ön puo­lel­la.

Hän ker­too, et­tä eri­lai­set yri­ty­si­de­at oli­vat pyö­ri­neet mie­les­sä jo use­am­man vuo­den ajan. Ra­vin­to­la­kou­lun li­säk­si hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta ke­sä­kah­vi­lan pi­tä­mi­ses­tä Lu­vi­al­la.

– Mek­si­ko­lai­nen ja vä­li­a­me­rik­ka­lai­nen ruo­ka ovat ai­na kiin­nos­ta­neet. Sik­si ha­lut­tiin tuo­da ne Po­rin ka­tu­ku­vaan – var­sin­kin, kun sel­lais­ta ei oi­ke­as­taan Po­ris­ta löy­ty­nyt.