San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­rin kes­kus­tas­sa Kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hun ala­ker­ta on vii­me ai­koi­na toi­mi­nut pait­si kau­pun­ki­lais­ten olo­huo­nee­na, myös tai­teen näyt­tä­mö­nä. Yk­si siel­lä vai­kut­ta­va tai­tei­li­ja on ita­li­a­lai­nen En­ri­co Maz­zo­ne, joka on saa­nut tyh­jäs­tä lii­ke­ti­las­ta mai­ni­on työ­huo­neen työs­tää val­ta­vaa pii­rus­tus­taan. Ta­voit­tee­na Maz­zo­nel­la on piir­tää ko­ko­nai­sen ki­lo­met­rin mit­tai­nen teos. Kor­keut­ta­kin te­ok­sel­la on use­am­pi met­ri.

En­ri­co Maz­zo­ne ei suin­kaan py­syt­te­le vain kel­la­ris­sa, vaan hä­net nä­kee mo­nes­sa mu­ka­na. Mies lenk­kei­lee ja ui, käy osa-ai­ka­töis­sä ra­vin­to­las­sa sekä jär­jes­tää näyt­te­lyi­tä eri puo­lil­la Suo­mea. Par­hail­laan hä­nel­lä on näyt­te­ly myös Po­rin pää­kir­jas­tos­sa. Hän myös opet­taa ita­li­aa kan­sa­lai­so­pis­tos­sa Me­ri­kar­vi­al­la.

– Olen pi­tä­nyt myös työ­pa­jo­ja tai­tees­ta. Par­hail­laan mie­tin ka­na­via, joi­den kaut­ta voi­sin myy­dä tai­det­ta­ni. Yri­tän par­haa­ni mu­kaan tul­la toi­meen omil­la­ni, jot­ta en tar­vit­si­si niin pal­jon yh­teis­kun­nan tu­kia, hän poh­tii.

Nelson Bova ja Enrico Mazzone tutustuivat kolme vuotta sitten, kun Mazzonella oli näyttely Italiassa ja Bova teki siitä ohjelmaa televisioon.

Nelson Bova ja Enrico Mazzone tutustuivat kolme vuotta sitten, kun Mazzonella oli näyttely Italiassa ja Bova teki siitä ohjelmaa televisioon.

Sanna Jääskeläinen

To­ri­no­lai­sen tai­tei­li­jan muut­to kyl­mään poh­jo­laan ja eri­koi­sen tai­de­te­ok­sen te­ke­mi­nen sai­vat myös ita­li­a­lai­sen toi­mit­ta­ja Nel­son Bo­van kiin­nos­tu­maan. Niin­pä ta­paan nyt kaup­pa­kes­kuk­sen kel­la­ris­sa tai­tei­li­jan li­säk­si toi­mit­ta­jan, joka tu­tus­tuu Maz­zo­nen elä­mään ja myös tal­ti­oi sitä ka­me­ral­laan.

– Ta­pa­sin En­ri­con en­sim­mäi­sen ker­ran kol­me vuot­ta sit­ten. Ita­li­an te­le­vi­si­o­ka­na­va RAI2 pyy­si mi­nua mu­kaan te­ke­mään oh­jel­maa sii­tä, kun hän toi sata met­riä pit­kän, Dan­te Alig­hie­ris­ta ker­to­van te­ok­sen­sa Ita­li­an Ra­ven­naan näyt­teil­le, Bova sa­noo.

Sil­loin hän oli yk­si toi­mit­ta­jis­ta, joka pa­neu­tui ai­hee­seen. Koh­taa­mi­nen tai­tei­li­jan kans­sa oli mo­lem­mil­le mu­ka­va ja jäi mie­leen.

– Ei ole ai­na help­poa pu­hua hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta asi­ois­taan, mut­ta Nel­so­nin kans­sa kom­mu­ni­kaa­tio su­jui heti, Maz­zo­ne muis­te­lee.

Mie­het ys­tä­vys­tyi­vät ja niin­pä nyt Nel­son Bova saa­pui elä­män­sä en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­meen.

– Tu­lin tän­ne omal­la ajal­la­ni, mut­ta ko­ko­an ma­te­ri­aa­lia ja alan koos­taa oh­jel­maa En­ri­cos­ta, kun pa­laan Ita­li­aan. Hä­nen on tar­koi­tus tul­la huh­ti­kuus­sa sin­ne pi­tä­mään näyt­te­lyä, jol­loin oli­si pa­ras ai­ka näyt­tää oh­jel­ma te­le­vi­si­os­sa.

Enrico Mazzone tekee taidetta useimmiten piirtämällä. Luonnokset ovat osa jättimäisen teoksen tekemistä.

Enrico Mazzone tekee taidetta useimmiten piirtämällä. Luonnokset ovat osa jättimäisen teoksen tekemistä.

Sanna Jääskeläinen

Mikä tai­tei­li­jas­sa kiin­nos­taa toi­mit­ta­jaa?

– On hie­noa tu­tus­tua eri­lai­seen ih­mi­siin. En­ri­co te­kee asi­oi­ta, joi­ta en it­se tee. Toi­mit­ta­jan työ­kin on toki luo­vaa, mut­ta hy­vin eri­lais­ta. On kieh­to­vaa yrit­tää tul­ki­ta tätä luo­vaa per­soo­naa ja seu­ra­ta, mi­ten hän on pääs­syt tääl­lä osak­si yh­teis­kun­taa ja mi­ten hän rat­koo eteen­sä tu­le­via on­gel­mia eri­lai­ses­sa kult­tuu­ris­sa.

Enrico Mazzonella on parhaillaan näyttely Porin pääkirjastossa.

Enrico Mazzonella on parhaillaan näyttely Porin pääkirjastossa.

Suo­ma­lais­ten eng­lan­nin tai­to on teh­nyt vai­ku­tuk­sen Nel­son Bo­vaan.

– Vä­lil­lä tun­tuu kuin eng­lan­ti oli­si tei­dän äi­din­kie­len­ne, jopa van­hat ih­mi­set pu­hu­vat eng­lan­tia. Olen myös ol­lut vai­kut­tu­nut sii­tä, mi­ten ys­tä­väl­li­siä ih­mi­set tääl­lä ovat. He ha­lu­a­vat heti tu­tus­tua ja ju­tel­la.

Ruu­is­ta ja juo­mis­ta Bova on teh­nyt jän­nän ha­vain­non.

– Suo­lai­sen ja ma­ke­an yh­dis­tä­mi­nen on eri­kois­ta, mut­ta to­del­la kiin­nos­ta­vaa.

Bo­van vie­rai­lu Po­ris­sa kes­tää kuu­si päi­vää. Nii­hin hä­nen isän­tän­sä on mah­dut­ta­nut pal­jon muu­ta­kin kuin tai­teen te­ke­mi­sen seu­raa­mis­ta. Mie­het kä­vi­vät ko­kei­le­mas­sa myös avan­tou­in­tia, joka oli Bo­val­le iso haas­te.

– Se oli us­ko­ma­ton elä­mys, jon­ka ha­lu­ai­sin ko­kea uu­del­leen­kin. Mi­nun on var­maan pak­ko tul­la tän­ne uu­des­taan, Bova sa­noo.

Lue myös ai­kai­sem­pi ar­tik­ke­li:

https://www.sv24.fi/viih­de/tai­det­ta-kaup­pa­kes­kuk­sen-uu­me­nis­sa-6.139.99186.ab90e278c3