Juk­ka Sil­vast

Au­rin­gon­kuk­ka­me­res­tä so­meet­ta­jat saa­vat ku­viin­sa vä­rik­kään taus­tan – sen moni on ha­lun­nut­kin tänä ke­sä­nä. Maan­tei­den var­sien kuk­ka­pel­lot py­säyt­tä­vät kul­ki­jan naut­ti­maan nä­ky­mäs­tä. Ko­tiin vie­ty so­mis­te taas ilah­dut­taa luon­nol­li­sem­min, jos poi­min­ta on sal­lit­tua.

Pro Ag­ria Sa­ta­kun­nas­sa asi­an­tun­ti­ja­na toi­mi­va Mi­ca­e­la Kon­tu ku­vaa au­rin­gon­ku­kan kas­va­tus­ta ai­ka hel­pok­si, teki kyl­vöt sit­ten pel­to­pa­lal­le tai ko­ti­puu­tar­haan.

– Jos on ai­van pie­nes­tä mää­räs­tä ky­sy­mys, suo­sit­te­len etu­kä­teen pur­kis­sa tai­mel­le kas­vat­ta­mis­ta.

Puu­tar­ha- ja eri­kois­kas­vi­tuo­tan­toon eri­kois­tu­nut Kon­tu sa­noo, et­tä syk­syl­lä kyn­net­ty pel­to­a­la muo­ka­taan ke­vääl­lä alan koos­ta riip­pu­en trak­to­ril­la tai puu­tar­ha­jyr­si­mel­lä il­ma­vak­si kas­vu­a­lus­tak­si.

– Sie­men kyl­ve­tään vä­hin­tään kol­men sen­tin sy­vyy­teen.

Kon­tu sa­noo, et­tä sie­me­net pis­täi­si saa­da pai­nu­maan mul­taan vä­hin­tään tuon kol­men sen­tin sy­vyy­teen teh­tiin kyl­vö kä­sin, äes­tä­mäl­lä sie­me­net pii­loon tai kyl­vö­ko­neel­la.

– Kas­te­lu on itä­mis­vai­hees­sa tär­ke­ää. Au­rin­gon­ku­kan sie­me­nes­sä on vah­va suo­ja­kuo­ri. Ja jos sie­men on van­ha, itä­vyys vai­keu­tuu.

Sie­me­nen li­ot­ta­mi­nen ve­des­sä en­nak­koon aut­taa kuor­ta hal­ke­a­maan ja si­ten edis­tää itä­mis­tä maas­sa.

Mi­ca­e­la Kon­tu sa­noo, et­tä sie­me­nen va­lin­ta on kai­ken al­ku, ja hän suo­sit­te­lee hyl­kää­mään lin­nun­sie­me­net ko­ko­naan. Maa­han kuu­lui­si lait­taa puu­tar­ha-am­mat­ti­lais­ten käyt­tä­miä la­jik­kei­ta. La­jik­keis­sa on ero­ja vaik­ka­pa ma­ta­la- ja kor­ke­a­kas­vuis­ten vä­lil­lä.

Kyl­vö­a­jan­koh­das­ta hän sa­noo, et­tä se on la­ji­ke­o­mi­nais­ta, mut­ta kes­ki­mää­rin kun eh­tii kyl­vää tou­ko­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä, kuk­ka eh­tii ke­hit­tyä kas­vu­kau­del­la. Jos kas­vu­maa­pe­rä on kun­nos­sa, lan­noi­tus ei ole vält­tä­mä­tön­tä.

– Jos ha­lu­aa lan­noit­taa, riit­tää jos heit­tää hie­man pe­rus­puu­tar­ha­lan­noi­tet­ta.

Sit­ten­kin hä­nen mu­kaan­sa ol­laan vie­lä vaa­ras­sa epä­on­nis­tua. Lii­ka typ­pi kas­vat­taa vi­her­mas­saa lii­kaa ja kun pi­täi­si siir­tyä ku­kan ke­hit­ty­mi­seen, kas­vu vain jat­kuu.

– Se ei tee kuk­kaa, vaan tyk­kää kas­vat­taa vart­ta.

Lan­noi­tuk­ses­sa kuu­luu ol­la tark­ka­na. Muu­ten au­rin­gon­kuk­ka on huo­le­ton. Se kas­vaa hel­pos­ti, kun­han on kos­teut­ta riit­tä­väs­ti. Maa­han hei­tet­ty puu­tar­ha­kalk­ki ei tee pa­haa maa­pe­räl­le.

Jos ha­lu­aa vie­lä pa­rem­paan lop­pu­tu­lok­seen, kas­vu­maan voi tut­ki­tut­taa. Kas­vu­maa­tut­ki­muk­sia te­ke­vät eri lai­tok­set, ei­kä ne mak­sa kuin kym­peis­sä mi­tat­tu­na. Kon­tu suo­sit­te­lee muu­ten­kin tut­ki­muk­sen te­ke­mis­tä muu­ta­man vuo­den vä­lien ko­ti­puu­tar­has­sa. Kun maa­pe­rän hap­pa­muus aset­tuu lu­ku­jen 5,5 ja 6 vä­liin, au­rin­gon­kuk­ka pi­tää sii­tä.

Au­rin­gon­ku­kan sie­me­nen kyl­vö­e­täi­syys on 20 sent­tiä. Si­ten jää kas­vu­ti­laa tur­val­li­ses­ti, ku­ten Kon­tu il­mai­see.

Po­rin kau­pun­gil­la on nel­jä au­rin­gon­kuk­ka­pel­toa li­sää­mäs­sä ohi­kul­ki­joi­den viih­ty­vyyt­tä.

– Ne ovat mai­se­ma­pel­to­ja. Eri vuon­na kas­vam­me mil­loin niit­ty­kuk­ka­se­ok­sia, mil­loin maan­pa­ran­nus­kas­ve­ja, neu­von­ta­hor­to­no­mi Ar­ja Kor­pe­la ker­too.

Kuk­kia saa koh­tuu­del­la ke­rä­tä ko­tiin vie­tä­väk­si. Ra­joi­tus on sik­si, et­tei pel­to tyh­je­ni­si lii­an no­pe­as­ti.

Sie­me­net ovat Di­a­na-la­ji­ket­ta. Kor­pe­la sa­noo, et­tei pel­to­ja kyl­vön jäl­keen juu­ri hoi­de­ta.

– Tänä vuon­na kas­vus­tot kär­si­vät ke­sä­kuun kui­vuu­des­ta ja se nä­kyy.

Sie­men­tä kyl­ve­tään 10–12 ki­loa heh­taa­ril­le. Sie­me­net pei­te­tään äes­tä­mäl­lä mul­lan se­kaan heti, et­tei­vät lin­nut eh­di apa­jil­le.

Po­rin kuk­ka­pel­lot si­jait­se­vat Por­mes­ta­rin­luo­dos­sa, To­e­jo­el­la, Har­maa­lin­nas­sa ja Län­si-Po­ris­sa. Kor­pe­la sa­noo, et­tä au­rin­gon­ku­kan kat­kai­se­mi­seen tar­vi­taan te­rä­a­se. Var­ret ovat jä­me­rää ta­va­raa.