San­na Rai­ta-aho, Jan­ne Huus­ko­nen / STT

Noin kol­me nel­jä­so­saa uu­sien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den pal­kan­saa­jis­ta on tä­nään saa­mas­sa en­sim­mäi­sen palk­kan­sa. Palk­ko­jen on mää­rä saa­pua täl­lä vii­kol­la lä­hin­nä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den va­ki­tui­sel­le hen­ki­lös­töl­le.

Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­ti­a­lue il­moit­ti tä­nään aa­mul­la, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een en­sim­mäi­set pal­kat on mak­set­tu on­nis­tu­nees­ti. Palk­ka on mak­set­tu ky­sei­sel­lä alu­eel­la tä­nään noin 4  000 työn­te­ki­jäl­le.

Palk­ka­las­kel­mien tar­kis­tuk­ses­sa oli ha­vait­tu jon­kin ver­ran puut­tu­via palk­ko­ja, mut­ta näi­tä on kor­jat­tu kas­sa­mak­sul­la.

–  Saam­me tä­män päi­vän ai­ka­na tar­kem­paa tie­toa ko­ko­nais­ti­lan­tees­ta eli on­ko esi­mer­kik­si kor­jaus­pyyn­tö­jä jä­tet­ty te­ke­mät­tä, Van­taan ja Ke­ra­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja An­ne Si­vu­la sa­noo tie­dot­tees­sa.

Myös pää­luot­ta­mus­mies Kir­si Mä­ki­lai­ne sa­noo STT:lle, et­tä pal­kan­mak­su Ke­ra­van ja Van­taan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la on su­ju­nut pää­a­si­as­sa hy­vin.

–  Ko­ko­naan pal­kat­ta jää­nei­tä on yl­lät­tä­vän­kin vä­hän. Mut­ta tiet­ty­jä pal­ka­no­sia puut­tuu laa­joil­ta­kin jou­koil­ta. Pe­las­tus­lai­tok­sien ja lää­kä­rei­den pal­kat ovat ol­leet isom­pia on­gel­ma­ko­ko­nai­suuk­sia. Myös li­siä puut­tuu pal­kois­ta, hän sa­noo.

Myös Pir­kan­maan, Poh­jois-Poh­jan­maan, Ete­lä-Kar­ja­lan, Päi­jät-Hä­meen, Var­si­nais-Suo­men ja Kes­ki-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pal­kan­mak­sun ra­por­toi­daan su­ju­neen pää­a­si­as­sa on­gel­mit­ta. Yk­sit­täi­siä vir­hei­tä ja pal­kan­mak­sun on­gel­mia on kui­ten­kin ra­por­toi­tu.

–  Va­ki­tui­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä val­ta­o­sa on saa­nut palk­kan­sa, eh­kä vain yk­sit­täi­siä hen­ki­löi­tä on jää­nyt il­man palk­kaa, sa­noo STT:lle Kes­ki-Suo­men alu­een pää­luot­ta­mus­mies An­ne Pu­ro­na­ho.

Pal­kois­sa on kui­ten­kin il­men­nyt vir­hei­tä, joi­den kor­jaa­mi­nen pi­kai­ses­ti on työn­te­ki­jöi­den nä­kö­kul­mas­ta tär­ke­ää, hän sa­noo.

–  Työn­te­ki­jöi­den kan­nat­taa ol­la erit­täin tark­koi­na oman palk­kan­sa suh­teen ja myös tar­kis­taa palk­ko­ja.

Pir­kan­maal­la vir­hei­tä ra­por­toi­tiin ol­leen noin 1,5 pro­sen­tis­sa yli 16  000 työn­te­ki­jän pal­kois­ta.

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lue puo­les­taan ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä noin kol­mel­la­kym­me­nel­lä hen­ki­löl­lä löy­tyi tuo­duis­ta tie­dois­ta sel­kei­tä puut­tei­ta niin, et­tä palk­ka oli­si jää­nyt mak­sa­mat­ta tai pal­kan en­nak­ko­pi­dä­tys oli­si teh­ty 60 pro­sen­tin mu­kaan. Näi­den hen­ki­löi­den palk­ka­tie­dot on tar­kas­tet­tu lä­het­tä­väs­tä or­ga­ni­saa­ti­os­ta ja kor­jat­tu palk­ka on saa­tu mak­set­tua per­jan­tai­na.

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­tyi yli 30:stä eri or­ga­ni­saa­ti­os­ta kaik­ki­aan run­saat 23  000 työn­te­ki­jää.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön muu­tos­joh­ta­ja Vil­le-Veik­ko Aho­nen ker­too STT:lle, et­tä pal­kan­mak­su on su­ju­nut koh­tuul­li­sen hy­vin tä­nään.

–  Ei tul­lut na­pa­kymp­piä, mut­ta koh­tuul­li­sen hyvä suo­ri­tus. Kai­kil­la alu­eil­la val­ta­o­sa pal­kois­ta on saa­tu mak­set­tua, hän sa­noo.

Vir­hei­tä on kui­ten­kin tul­lut, mut­ta nii­tä on kor­jat­tu jo en­nen palk­ko­jen mak­sua ja par­hail­laan esi­mer­kik­si yli­mää­räi­sil­lä pal­kan­mak­su­päi­vil­lä.

–  Veik­kauk­se­ni on, et­tä koko maan ta­sol­la pu­hu­taan tu­han­sis­ta yk­sit­täi­sis­tä vir­heis­tä pal­kois­sa. Yk­sit­täi­sil­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la pu­hu­taan kym­me­nis­tä, kor­kein­taan sa­dois­ta vir­heis­tä.

Myös yk­sit­täi­sis­tä ta­pauk­sis­ta, jois­sa pal­kat ovat ko­ko­naan puut­tu­neet, on ra­por­toi­tu.

–  Nämä joh­tu­vat yleen­sä in­hi­mil­li­sis­tä vir­heis­tä eli esi­mer­kik­si esi­hen­ki­lö on unoh­ta­nut käy­dä hy­väk­sy­mäs­sä pal­kan.

Palk­ko­jen mah­dol­li­set vir­heet joh­tu­vat Aho­sen mu­kaan pää­a­si­as­sa sii­tä, et­tä pal­kan­mak­su­jär­jes­tel­mään siir­ty­neet tie­dot ei­vät ole ajan ta­sal­la.

–  Palk­ko­jen vir­heet joh­tu­vat vir­heel­li­sis­tä tie­dois­ta eli po­si­tii­vis­ta on se, et­tä mi­tään isoa tie­to­jär­jes­tel­mä­vir­het­tä ei ole ha­vait­tu HR-pro­ses­seis­sa. Se joh­tai­si palk­ka­kaa­ok­seen.

Seu­raa­vak­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la jän­ni­te­tään tam­mi­kuun lop­pua. Tuol­loin palk­ka on mää­rä mak­saa muun mu­as­sa mää­rä­ai­kai­sil­le työn­te­ki­jöil­le.

–  En­na­koin, et­tä vas­taa­via vir­hei­tä tu­lee sil­loin, ja nii­den pro­sent­ti­o­suus tu­lee ole­maan suu­rem­pi.

Syy Aho­sen huo­leen on se, et­tä esi­mer­kik­si mää­rä­ai­kais­ten, tun­ti­työn­te­ki­jöi­den ja si­jais­ten tun­ti­kir­jauk­set on teh­ty van­has­sa jär­jes­tel­mäs­sä, jos­ta on pal­jon mo­ni­mut­kai­sem­paa siir­tää tie­to­ja uu­teen jär­jes­tel­mään.

–  Myös va­ki­tuis­ten hen­ki­löi­den li­siä mak­se­taan kuun lo­pus­sa eli koko jär­jes­tel­mä on pal­jon sir­pa­lei­sem­pi, hän ku­vaa.

Myös Kes­ki-Suo­men pää­luot­ta­mus­mies Pu­ro­na­ho sa­noo, et­tä jo nyt on tie­dos­sa, et­tä tam­mi­kuun lo­pus­sa noin 600 hen­ki­löl­le on lu­vas­sa har­me­ja.

–  Täl­le po­ru­kal­le tu­lee 1,5 kuu­kau­den pal­kan­mak­sun vii­ve hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ty­mi­sen seu­rauk­se­na, hän sa­noo.

–  Tehy on ot­ta­nut jo kan­taa, et­tä näin ei voi toi­mia asi­an suh­teen.