29. tam­mi­kuu­ta 2023 SAMK-kam­puk­sen Ago­ra-Sali täyt­tyy hää­u­nel­mis­ta: pu­vuis­ta, alu­sa­suis­ta, kuk­ka­sis­ta, viih­tees­tä yn­nä muus­ta. Po­rin Hää­mes­sut on elä­mys- ja ins­pi­raa­ti­o­päi­vä mor­sius­pa­reil­le sekä hei­dän lä­hei­sil­leen. Jär­jes­tä­jien mu­kaan moni mes­suil­la kä­vi­jöis­tä yl­lät­tyy sii­tä, et­tä kai­ken häi­den jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­vän saa han­kit­tua Po­ris­ta.

San­na Hek­ka­la ja Eli­na Haan­pää Po­rin Juh­la­vas­ta ker­to­vat, et­tei mor­sius­pa­rien suu­reen päi­vään osal­lis­tu­mi­nen jätä kos­kaan kyl­mäk­si. Ei, vaik­ka sitä on tul­lut teh­tyä jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta.

Mes­su­jen ko­ho­koh­ta on vuo­sit­tai­nen hää­muo­ti­näy­tös. Se on Po­rin Juh­la­van, Deva Lin­ge­rien sekä Tans­si­kou­lu Hap­py Dan­cen yh­teis­pon­nis­tus.

Juhlavasta kerrotaan, että hääpukuja  löytyy jokaiselle vartalolle. Pluskokojakin on runsaasti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Juhlavasta kerrotaan, että hääpukuja löytyy jokaiselle vartalolle. Pluskokojakin on runsaasti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ke­sän 2023 nais­ten hää­pu­kut­ren­deis­sä on tren­di­käs­tä bo­hoa, peh­meyt­tä ja mu­ka­vuut­ta. Hek­ka­la ja Haan­pää neu­vo­vat, et­tä pu­ku­va­lin­ta kan­nat­taa kui­ten­kin ai­na teh­dä oma tyy­li edel­lä.

Per­soo­na saa nä­kyä myös sul­ha­sen pu­vus­sa, jon­ka ei suin­kaan tar­vit­se ol­la mus­ta. Vii­me vuo­si­na mies­ten pu­kui­hin on tul­lut run­saas­ti vä­rik­kyyt­tä­kin.

Hek­ka­la ker­too, et­tä hää­pu­ku­ja löy­tyy jo­kai­seen bud­jet­tiin – plus­ko­ko­ja­kin on ny­ky­ään run­saas­ti.

– Moni voi aja­tel­la, et­tei omal­le kro­pal­le so­pi­vaa juh­la­pu­kua löy­dy, mut­ta yl­lät­tyy, Hek­ka­la sa­noo.

Moni häämessuilla kävijöistä yllättyy siitä, että kaiken häiden järjestämiseen liittyvän saa hankittua Porista. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Moni häämessuilla kävijöistä yllättyy siitä, että kaiken häiden järjestämiseen liittyvän saa hankittua Porista. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Kai­ken­ko­koi­sia, ta­val­li­sia nai­sia näh­dään myös muo­ti­näy­tök­sen alus­vaa­te­o­suu­des­sa, jos­ta vas­taa Deva Lin­ge­rien Ida Aal­to­nen. Aal­to­nen kan­nus­taa alus­vaa­te­mal­le­ja kä­ve­le­mään la­val­le ai­na oma­na it­se­nään. Kun look­ki on hiuk­sia ja meik­kiä myö­ten val­mii­na, ja upea alu­sa­su yl­lä, it­se­luot­ta­mus puh­ke­aa kuk­kaan kuin it­ses­tään.

Var­si­nai­sen hää­pu­vun al­le moni va­lit­see alus­vaat­teet mu­ka­vuus edel­lä. Mor­si­a­mel­la voi ol­la tyl­liu­nel­man al­la vaik­ka ber­mu­das­hort­sit, jois­sa jak­saa tans­sia koko päi­vän. Hää­yö­tä ja hää­mat­kaa var­ten sit­ten han­ki­taan jo­tain iha­naa. Aal­to­nen ker­too, et­tä upe­an alu­sa­sun yl­le ve­tä­es­sään moni nai­nen löy­tää it­ses­tään ai­van uu­den it­se­var­muu­den.

Viime vuosina miesten hääpukeutumiseen on tullut runsaasti värikkyyttä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Viime vuosina miesten hääpukeutumiseen on tullut runsaasti värikkyyttä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Hää­muo­ti­näy­tök­ses­sä pääs­tään nä­ke­mään, kuin­ka hää­pu­ku­jen hel­mat hul­mu­a­vat tans­sin pyör­teis­sä. Muo­ti­näy­tök­sen tans­si­ko­re­og­ra­fi­ois­ta vas­taa Tans­si­kou­lu Hap­py Dan­cen Kati Koi­vis­to.

Koi­vis­to pi­tää tans­si­tun­te­ja niin mor­sius­pa­reil­le kuin hei­dän lä­hei­sil­leen­kin. Mes­suil­la hän ker­too, mi­ten pa­rien kan­nat­taa val­mis­tau­tua hää­tans­siin.

Koi­vis­ton mu­kaan tans­sin ei suin­kaan tar­vit­se ol­la vals­si, vaan kap­pa­leek­si so­pii mikä ta­han­sa hää­pa­ril­le it­sel­leen tär­keä bii­si.

– Enää ei ole sel­lais­ta sään­töä, et­tä täl­lä lail­la pi­tää teh­dä. Sen si­jaan voi läh­teä sii­tä, et­tä ”meil­lä on nyt täl­lai­nen bii­si, mi­ten tä­hän tans­sit­tai­siin?”

Vuo­sien var­rel­la hää­muo­ti­näy­tös on tar­jon­nut hää­e­lä­myk­sien li­säk­si myös yl­lä­tyk­siä. Vii­me vuon­na muo­ti­näy­tök­sen päät­teek­si la­val­la saa­tiin to­dis­taa jopa ko­sin­taa. Sii­hen vas­tat­tiin ”tah­don”.

Messujen kohokohta on vuosittainen häämuotinäytös. Se on Porin Juhlavan, Deva Lingerien sekä Tanssikoulu Happy Dancen yhteisponnistus. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Messujen kohokohta on vuosittainen häämuotinäytös. Se on Porin Juhlavan, Deva Lingerien sekä Tanssikoulu Happy Dancen yhteisponnistus. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka