An­ni­na Lön­n­berg

Mai­ja Pa­lon­hei­mo ide­oi Pa­luk­sel­le va­lo­ku­va­kil­pai­lun. Hän ker­too näh­neen­sä vas­taa­van­lai­sen kil­pai­lun Tu­run saa­ris­toon liit­ty­en.

– Mi­nus­ta ku­van kaut­ta tu­lee tar­kas­tel­tua ym­pä­ris­töä ra­ja­tum­min ja pa­rem­min eri­tel­lys­ti. Kai­kes­ta lä­hel­lä voi löy­tää it­sel­le tär­ke­ää ja sitä kaut­ta myös op­pii ar­vos­ta­maan omaa elin­pii­ri­ään.

Pa­lon­hei­mo ha­lu­si löy­tää ko­ti­ky­läs­tään hie­no­ja paik­ko­ja ja his­to­ri­aa ku­va­kil­pai­lun muo­dos­sa.

Va­lo­ku­vaus­kil­pai­lu pin­kais­tiin käyn­tiin ky­lä­ta­pah­tu­mas­sa ja sen li­säk­si sitä esi­tel­tiin so­mes­sa hel­mi­kuus­sa. Ku­via sai lä­het­tää hel­mi­kuus­ta ke­sä­kuun lop­puun. Ra­joi­tuk­se­na oli, et­tä jo­kai­nen kil­pai­li­ja voi osal­lis­tua yh­del­lä ku­val­la.

– Li­säk­si ra­joi­tuk­se­na oli, et­tä ku­vaa ei saa kä­si­tel­lä. Ai­he oli muu­ten va­paa, mut­ta kuva piti ol­la Pa­luk­sel­ta, yh­des­sä Pa­luk­sen Nuo­ret ja Se­ni­o­rit ry:n kans­sa kil­pai­lua jär­jes­tä­nyt Mai­ja Pa­lon­hei­mo ker­too.

Sar­jo­ja ki­sas­sa oli kol­me: al­le 10-vuo­ti­aat, 10–17-vuo­ti­aat ja ai­kui­set.

– Osal­lis­tu­jia kil­pai­luun tuli yk­si­tois­ta. Tuo­ma­rei­ta oli nel­jä. He oli­vat eri ikäi­siä, nuo­rin nel­jä­tois­ta ja van­hin seit­se­män­kym­men­tä­kol­me. Ki­san oh­jeis­tuk­sen mu­kaan ku­kin tuo­ma­ri ar­vi­oi ja va­lit­si omat suo­sik­kin­sa ja niis­tä koos­tet­tiin kun­kin sar­jan pal­kit­ta­vat.

– Pal­ki­tut sai­vat kah­vi­la-ra­vin­toa Kos­kin Jout­siin lah­ja­kor­tin. Pal­kin­toi­hin saa­tiin tu­kea Pa­luk­sen Ve­si­o­suus­kun­nal­ta, Pa­lus-Har­ju jä­te­ve­si­o­suus­kun­nal­ta ja Kos­kin Jout­sil­ta.

Mai­ja Pa­lo­hei­mon aja­tuk­se­na oli­si, et­tä kil­pai­lus­ta teh­dään pe­rin­tei­nen.

– Jos ei vuo­sit­tain, niin eh­kä­pä esi­mer­kik­si joka toi­nen vuo­si. Ja ai­het­ta voi­daan vaik­ka­pa ra­ja­ta tai ta­ri­nal­lis­taa, Mai­ja Pa­lon­hei­mo suun­nit­tee­lee.

En­sim­mäi­sel­le ker­ral­la ei ha­lut­tu lii­kaa ra­ja­ta, vaan toi­vot­tiin mah­dol­li­sim­man mo­nen osal­lis­tu­van.

Elsi Vehkaoja

Elsi Vehkaoja