Juk­ka Sil­vast

Tämä on yh­den ih­mi­sen it­se­näi­syys­päi­vä­nä jul­kis­ta­ma va­lin­ta, ja sen te­kee ru­noi­li­ja, luon­non ys­tä­vä ja vah­va mur­re­maa­ka­ri Heli Laak­so­nen. Ko­dik­sa­mia-kir­jal­li­suus­pal­kin­to­eh­dok­kaat ja voit­ta­jan ni­me­ää yh­den nai­sen raa­ti, siis Laak­so­nen.

Täl­lä­kin ta­paa voi lu­ke­mis­ta ja kir­jal­li­suut­ta edis­tää.

– Ko­dik­sa­mia-pal­kin­to­raa­ti muis­tut­taa, et­tä jo­kai­nen lu­ke­va voi­si teh­dä oman par­haat kir­jat -lis­tan­sa ja ja­kaa aja­tuk­sia lem­pi­kir­jois­taan mui­den kans­sa, Laak­so­nen sa­noo.

Ko­dik­sa­mia-kir­jal­li­suus­pal­kin­to­voit­ta­ja vuon­na 2022 on tie­to­te­os Pui­den asuk­kaat. Se Laak­so­sen mie­les­tä tuo met­sä­kes­kus­te­lui­hin sy­dän­juu­riin käy­vää ym­mär­rys­tä.

– Tie­de­kir­jan kat­se tar­ken­tuu Suo­men puu­la­jeil­la elä­viin sam­ma­liin, jä­kä­liin, sie­niin, hyön­tei­siin sekä niis­tä riip­pu­vai­siin lin­tui­hin ja ni­säk­käi­siin. Mi­ten iha­naa on ym­mär­tää, ta­ju­ta pe­rin poh­jin, kä­sit­tää ko­ko­nai­suus! Kaik­ki se la­jien kes­ki­näi­nen riip­pu­vuus­suh­teis­to, eko­lo­gi­nen hie­no sys­tee­mi, pyör­ryt­tää ja ilah­dut­taa, raa­ti (Laak­so­nen) täh­den­tää.

Hän sa­noo, et­tä näi­nä tär­kei­nä luon­non­suo­je­lu­pää­tös­ten ai­ka­na jo­kai­sen met­sää ar­vos­sa pi­tä­vän on oleel­lis­ta saa­da tuo­rein­ta var­men­net­tua tie­toa.

– Se, mitä opet­ta­ja sa­noi kou­lus­sa 1963 tai mitä Vili-serk­ku kii­rees­sä tviit­ta­si, ei vält­tä­mät­tä pidä paik­kaan­sa uu­sien fak­to­jen va­los­sa, kun on pääs­ty tut­ki­maan pui­ta sie­ni­juu­ria myö­ten mo­le­kyy­li­bi­o­lo­gi­sin me­ne­tel­min ja DNA-ana­lyy­sien avul­la. Mitä se en­nal­lis­ta­mi­nen­kin to­del­la mer­kit­see? On ih­mi­sen oma va­lin­ta, ot­taa­ko kan­taa mutu-tun­tu­mal­la vai ha­kee­ko asi­a­tie­toa, jois­sa syy-seu­raus-suh­teet se­li­te­tään laa­ja-alai­ses­ti. Tämä teos so­pii mai­ni­os­ti omien luon­to­kä­si­tys­ten ajan­mu­kais­ta­mi­seen – vie­lä­pä viih­dyt­tä­väl­lä ta­val­la. Seik­ka­pe­räi­syy­des­tään huo­li­mat­ta Pui­den asuk­kaat on lu­ki­ja­ys­tä­väl­li­ses­ti kir­joi­tet­tu.

Ko­dik­sa­mia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non pe­rus­ta­ja ja raa­din ai­nut jä­sen ru­noi­li­ja Heli Laak­so­nen ojen­taa voi­ton – 30 000 oh­rank­ryy­niä – Pet­ri Keto-To­koil­le ja Juha Sii­to­sel­le juh­lal­li­ses­ti yk­si­tyis­ti­lai­suu­des­sa so­pi­va­na het­ke­nä.

– On­neks olk­ko niin te­ki­jöil ko kus­tan­ta­jal­lek­ki!

Seu­raa­vas­ta pal­jas­tu­nee, mil­lä lin­jauk­sel­la me­nes­tyy Laak­so­sen lu­ku­maa­il­mas­sa.

En­sim­mäi­sen Ko­dik­sa­mi­an vuon­na 2011 sai Ta­pio Koi­vu­ka­ri ro­maa­nis­taan Ari­as­man – Ker­to­mus va­laan­pyy­tä­jis­tä. 30 000 ryy­nin pal­kin­to ojen­net­tiin 2012 Ee­va Kil­vel­le te­ok­ses­ta Kuo­lin­sii­vous. 2013 Ko­dik­sa­mi­an vas­taa­not­ti ru­noi­li­ja Le­a­lii­sa Ki­vi­ka­ri te­ok­ses­taan Talo Kal­li­o­saa­rel­la. 2014 pal­kit­tiin Juha Hur­meen Nyl­je­tyt aja­tuk­set, 2015 ro­maa­ni­kir­jai­li­ja Un­to Sep­pä­nen Kyy­nä­räi­sen Soh­vi ja ky­län­rie­ha, pal­kin­non ot­ti vas­taan hä­nen poi­kan­sa Esa Sep­pä­nen. 2016 voit­ta­ja oli Ol­li Heik­ko­sen ru­no­te­os Re­gi­o­nal-exp­ress, 2017 Kat­ja Kal­li­on ro­maa­ni Yön kan­ta­ja, vuon­na 2018 pal­kit­tiin Jan­ne Saa­ri­ki­ven es­see­mäi­nen pu­heen­vuo­ro Suo­men kie­li ja mie­li, 2019 Jo­han­na Ven­hon ro­maa­ni En­sim­mäi­nen nai­nen, 2020 Mei­ju Nis­ka­lan kuva-sana-teos Kun sy­vään hen­git­tä­mi­nen ei rii­tä ja vii­me vuon­na Jaan Kap­lins­kin pos­tuu­mi ru­no­ko­ko­el­ma Il­ta tuo ta­kai­sin kai­ken (suom. An­ja Sa­lo­kan­nel ja Pau­li Ta­pio). Kii­tos hy­vist kir­joist jo­ka­sel!

Pal­kin­non nimi juon­tuu Laak­so­seen liit­ty­väs­tä Ko­dik­sa­min ky­läs­tä. Ko­dik­sa­mi on kul­ma­kun­ta Rau­man La­pis­sa.