Heli Kok­ko

Kal­lis myrk­ky -näy­tel­mä on kar­ne­va­lis­ti­nen tril­le­ri Ve­nä­jän tur­val­li­suus­po­lii­sin en­ti­sen et­si­vän, Alek­sandr Lit­vi­nen­kon, sa­la­mur­has­ta Lon­toos­sa 2006. Lit­vi­nen­ko pal­jas­ti ko­ti­maas­saan val­ta­van ri­kol­li­sen kor­rup­ti­o­vyyh­din tur­val­li­suus­po­lii­sis­sa ja jou­tui sik­si pa­ke­ne­maan ul­ko­mail­le. Hän jat­koi Eng­lan­nis­sa Ve­nä­jän hal­li­tuk­sen ja Pu­ti­nin ar­vos­te­lua, tun­ne­tuin seu­rauk­sin.

Näy­tel­mä pe­rus­tuu toi­mit­ta­ja Luke Har­din­gin kir­jaan Vai­en­net­tu, ja näy­tel­män muo­toon sen on kir­joit­ta­nut Lucy Preb­b­le.

Oh­jaa­ja Reet­ta Veh­ka­lah­den mu­kaan kir­jan ty­lyt fak­tat ovat tai­pu­neet pal­ki­tun ja ar­vos­te­tun näy­tel­mä­kir­jai­li­jan kä­sis­sä oi­ke­ak­si draa­mak­si kul­kui­neen ja hen­ki­löi­neen.

Mur­his­ta ja ab­sur­deis­ta to­si­a­si­ois­ta tu­lee mie­le­tön­tä ko­me­di­aa ja sa­tii­ria. Vaik­ka ai­heet ovat va­ka­via, näy­tel­mä on Reet­ta Veh­ka­lah­den mu­kaan myös viih­dyt­tä­vä, haus­ka ja ve­tä­vä, ko­ko­nai­suu­des­saan hur­jaa pyö­ri­tys­tä.

– Se on hul­lu, jär­je­tön, us­ko­mat­to­man hul­va­ton, ja tämä kaik­ki on tot­ta. To­tuus on ta­rua ih­meel­li­sem­pi.

Ve­nä­jäl­lä on pit­kä po­liit­tis­ten sa­la­mur­hien his­to­ria, ja usein ne to­teu­te­taan myr­kyl­lä. Lit­vi­nen­ko joi po­lo­niu­mil­la te­räs­tet­tyä tee­tä lon­too­lai­ses­sa ho­tel­lis­sa.

Jär­kyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta tu­lee silk­kaa fars­sia en­sin­nä­kin Bri­tan­ni­aan lä­he­tet­ty­jen mur­haa­jien ta­kia. He kul­jet­ti­vat sä­tei­le­vää myrk­kyä reit­ti­len­nol­la Lon­too­seen, poik­kei­le­vat kat­so­maan muun mu­as­sa Lei­jo­na­ku­nin­gas­ta ja en­sin epä­on­nis­tu­vat var­si­nai­ses­sa teh­tä­väs­sään.

– Ei­vät hir­ve­än tai­ta­via, Veh­ka­lah­ti päät­te­lee.

Britannian sekasortoinen terveydenhuolto näyttää muistuttavan suomalaista systeemiä. Merja Brander kyselee, Anne Träskelin ja Ville Veneranta vastailevat, ja Nico Kyynäräinen, Timo Palmgren ja Emilia Rosendahl odottavat vuoroaan. Kuva: Heli Kokko

Britannian sekasortoinen terveydenhuolto näyttää muistuttavan suomalaista systeemiä. Merja Brander kyselee, Anne Träskelin ja Ville Veneranta vastailevat, ja Nico Kyynäräinen, Timo Palmgren ja Emilia Rosendahl odottavat vuoroaan. Kuva: Heli Kokko

Lit­vi­nen­kon vai­mo ja poi­ka ajoi­vat asi­an vie­mis­tä oi­keu­teen ja tuo­mi­on saa­mis­ta, sen tun­nus­ta­mis­ta, et­tä teon taus­tal­la oli Ve­nä­jän tur­val­li­suus­pal­ve­lu ja Pu­tin. Mur­han kä­sit­te­ly tuli kui­ten­kin oi­keu­teen vas­ta 10 vuo­den ku­lut­tua ta­pah­tu­mas­ta.

Ivai­lu koh­dis­tuu myös Bri­tan­ni­an hal­li­tuk­seen, joka ha­lu­si en­sin pai­naa asi­an vil­lai­sel­la, kos­ka ei toh­dit­tu är­syt­tää ja pro­vo­soi­da ve­nä­läi­siä. Mie­li muut­tui Kri­min mie­hi­tyk­sen jäl­keen 2014. Eli osa­taan sitä muu­al­la­kin suo­met­tua.

Näy­tel­mä on en­tis­tä ajan­koh­tai­sem­pi op­po­si­ti­o­joh­ta­ja Alek­sei Na­val­nyin kuo­le­man ta­kia. Ve­nä­jän joh­toa pi­de­tään syyl­li­se­nä ai­na­kin ker­taal­leen myr­ky­te­tyn ja van­ki­las­sa nään­ny­te­tyn ja ki­du­te­tun Na­val­nyin me­neh­ty­mi­seen.

Kal­lis­ta myrk­kyä esi­te­tään 1.3.–5.4. Ul­pun Stu­di­o­näyt­tä­möl­lä Ul­vi­las­sa, Kou­lu­ku­ja 2:ssa.

Näy­tel­män on pu­vus­ta­nut Mai­ju Jun­ko, sen ovat la­vas­ta­neet Har­ri Kan­kaan­pää ja Ar­to Bran­der. Graa­fi­nen suun­nit­te­lu on Os­ka­ri Huh­ta­sen kä­si­a­laa. La­val­la ovat näyt­te­le­mäs­sä Vil­le Ve­ne­ran­ta, An­ne Träs­ke­lin, Huu­go Ilk­ka, Emi­lia Ro­sen­dahl, Hel­mi Saa­ri­ke­to, Miko Hau­ta­la, Hei­di Vil­ja­nen, Jark­ko Vil­ja­nen, Son­ja Vä­li­mä­ki, Satu Kilk­ku, Nico Kyy­nä­räi­nen, Tom­mi Vir­hiä, Mer­ja Bran­der, Kati Pi­pi­nen ja Timo Palmg­ren.