San­na Jääs­ke­läi­nen

Rita's Kitc­hen ava­si Po­rin Koi­vu­las­sa hel­mi­kuus­sa. Ra­vin­to­la saa­vut­ti no­pe­as­ti suo­si­o­ta lou­na­sa­si­ak­kai­den kes­kuu­des­sa. Ky­se­lyi­tä vii­kon­lo­pun au­ki­o­lo­a­jois­ta tuli niin pal­jon, et­tä ra­vin­to­lan yrit­tä­jät Rita Bu­dat­ho­ki ja Ra­jend­ra Dhau­nya päät­ti­vät al­kaa pi­tää vii­kon­lop­pui­sin bruns­sia. Sekä ar­ki­lou­naal­la et­tä vii­kon­lop­pui­sin ra­vin­to­lan sei­so­vas­sa pöy­däs­sä on tar­jol­la usei­ta eri­lai­sia ruo­kia ne­pa­li­lai­seen ja in­ti­a­lai­seen ta­paan val­mis­tet­tu­na.

– Toki olem­me hi­o­neet re­sep­te­jäm­me suo­ma­lai­seen ma­kuun so­pi­vik­si. Al­ku­pe­räi­set ruu­at saat­tai­si­vat ol­la lii­an maus­tei­sia. Tu­lis­ta kas­ti­ket­ta on kui­ten­kin myös ai­na tar­jol­la, sil­lä maus­tei­sen ruu­an­kin ys­tä­viä on jo Po­ris­sa­kin pal­jon, Dhau­nya ker­too.

Hän on asu­nut Suo­mes­sa jo 12 vuo­den ajan. Hän opis­ke­li am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non Kok­ko­las­sa ja oli sit­ten muu­ta­man vuo­den Hel­sin­gis­sä töis­sä en­nen kuin tuli Po­riin ra­vin­to­la­y­rit­tä­jäk­si An­tin­ka­dul­la toi­mi­vaan Ro­yal Mus­tang -ra­vin­to­laan.

Rita Bu­dat­ho­ki ja Ra­jend­ra Dhau­nya me­ni­vät nai­mi­siin vuon­na 2017. Rita muut­ti Suo­meen vuon­na 2019, opis­ke­li en­sin suo­mea ja aloit­ti sit­ten työt Ro­yal Mus­tan­gis­sa. Yh­des­sä työs­ken­te­le­mi­nen on su­ju­nut: Rita on mai­nio kok­ki ja Ra­jend­ra ot­taa asi­ak­kaat vas­taan hy­myil­len. Asi­ak­kail­ta tuli hy­vää pa­lau­tet­ta ja niin he päät­ti­vät laa­jen­taa lii­ke­toi­min­taa. So­pi­va paik­ka uu­del­le ra­vin­to­lal­le löy­tyi Van­ha­koi­vis­ton­tiel­tä en­ti­sen piz­ze­ri­an ti­lois­ta.

– Tämä on hyvä lou­nas­ra­vin­to­lan paik­ka, sil­lä tä­hän pää­see kä­te­väs­ti au­tol­la. Po­ris­sa ei ai­em­min ol­lut ne­pa­li­lais­ta ja in­ti­a­lais­ta buf­fet-paik­kaa ja sik­si se tun­tui hy­väl­tä ide­al­ta, he ker­to­vat.

Läm­min vas­taa­not­to yl­lät­ti. Asi­ak­kai­ta on käy­nyt yli odo­tus­ten.

– Se mo­ti­voi mei­tä, kun voim­me teh­dä jo­tain uut­ta ja tar­jo­ta elä­myk­siä tääl­lä Po­ris­sa. Olem­me it­se Ne­pa­lis­ta, mut­ta ha­lu­sim­me ot­taa mu­kaan myös ra­ja­naa­pu­rim­me In­ti­an ruo­kia, jot­ta va­li­koi­ma on mo­ni­puo­li­sem­pi. Olem­me on­nel­li­sia, kun asi­ak­kaat ovat löy­tä­neet mei­dät ja ty­kän­neet ruu­as­ta, he ker­to­vat.

Pa­ris­kun­nal­la on myös pi­to­pal­ve­lu, jos­ta voi ti­la­ta tar­jot­ta­vat eri­lai­siin juh­liin.

Rita's Kitc­he­nin buf­fe­tis­sa on joka päi­vä usei­ta eri­lai­sia kas­tik­kei­ta, ku­ten voi­ka­naa, koo­kos­poh­jai­sia kas­tik­kei­ta ja in­ti­a­lais­tyy­li­siä tan­doo­ri­ruo­kia, mu­ka­na on liha- ja kas­vis­ruo­kia sekä ve­gaa­ni­nen vaih­to­eh­to. Li­säk­si tar­jol­la on päi­vän keit­to, rii­siä, naan- ja pa­pa­dam-lei­piä, las­si-juo­maa ja va­li­koi­ma jäl­ki­ruo­kia. Kah­vin li­säk­si on ne­pa­li­lais­ta ma­sa­la­tee­tä.

– Teem­me kaik­ki alus­ta lop­puun saak­ka it­se. Yh­tä kas­ti­ket­ta teh­dään 30–50 lit­raa ja te­ke­mi­seen me­nee tot­ta kai ai­kaa mon­ta tun­tia, mut­ta vain sil­lä ta­val­la voi taa­ta oi­ke­an maun, ker­too keit­ti­ös­tä vas­taa­va Rita.

Mo­ni­puo­li­nen va­li­koi­ma mah­dol­lis­taa sen, et­tä kai­ke­ni­käi­set asi­ak­kaat voi­vat tul­la yh­des­sä syö­mään. Ne­pa­lis­sa ruu­an kans­sa ei syö­dä sa­laat­tia, mut­ta ra­vin­to­lan­sa va­li­koi­miin he ot­ti­vat sa­laa­tit, kos­ka suo­ma­lai­set pi­tä­vät niis­tä.

– Alus­sa meil­le mo­lem­mil­le oli vai­ke­aa syö­dä sa­laat­tia ruu­an kans­sa, mut­ta kun sii­hen tot­tuu, se on hyvä ja ter­veel­li­nen asia, he sa­no­vat.

Ra­jend­ra on ty­kän­nyt ol­la Suo­mes­sa, hän ker­too sau­no­van­sa joka toi­nen päi­vä.

– Olen saa­nut suo­ma­lai­sia ys­tä­viä ja pi­dän hei­dän tyy­lis­tään ol­la re­hel­li­siä. Suo­ma­lai­nen sa­noo, mitä ajat­te­lee. Ar­vos­tan sitä.