STT–AFP

Suo­ra­tois­to­pal­ve­lu­y­ri­tys Netf­lix ker­toi tiis­tai­na al­ka­van­sa ra­joit­taa käyt­tä­jä­tun­nus­ten ja­ka­mis­ta ym­pä­ri maa­il­maa. Sa­la­sa­no­jen ja­ka­mis­ta use­am­man ih­mi­sen kes­ken oli ra­joi­tet­tu tie­tyil­lä alu­eil­la jo ai­em­min, ja nyt käy­tän­töä on laa­jen­net­tu yli sa­taan maa­han.

Netf­li­xin mu­kaan yk­sit­täis­tä käyt­tä­jä­ti­liä voi­vat jat­kos­sa läh­tö­koh­tai­ses­ti käyt­tää vain sa­mas­sa ko­ti­ta­lou­des­sa asu­vat ih­mi­set. Yh­tiö on kui­ten­kin tar­jon­nut li­sä­mak­sua vas­taan mah­dol­li­suut­ta li­sä­tä use­am­pia käyt­tä­jiä ti­lil­le.

Netf­lix ker­toi ai­em­min tänä vuon­na yli sa­dan mil­joo­nan asi­ak­kaan ja­ka­van käyt­tä­jä­ti­le­jään pal­ve­lus­sa, mis­tä on yh­ti­ön mu­kaan ol­lut hait­taa sen ky­vyl­le in­ves­toi­da uu­siin sar­joi­hin ja elo­ku­viin.

Netf­lix ker­toi huh­ti­kuus­sa ti­laa­ja­mää­rän­sä nous­seen tois­tai­sek­si kor­keim­mal­le ta­sol­leen 232,5 mil­joo­naan. Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun uu­del­la, osin mai­nos­ra­hoi­te­tul­la ver­si­ol­la ti­laa­jia oli yli vii­si mil­joo­naa.