Rau­man ke­sä­te­at­te­rin esi­tys­kau­si päät­tyi vii­me lau­an­tai­na 12. elo­kuu­ta. Ku­lu­nee­na ke­sä­nä esi­tet­ty Elä­mäl­tä kai­ken sain -mu­siik­ki­ko­me­dia ke­rä­si yh­teen­sä 11337 kat­so­jaa 43 esi­tyk­ses­sään. Te­at­te­ri ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä esi­tyk­set täyt­tyi­vät noin 60-pro­sent­ti­ses­ti.

Os­ku Val­veen ja Ot­to Ka­ner­van kir­joit­ta­ma sekä Pepe Wil­l­ber­gin mu­siik­kia si­säl­tä­nyt näy­tel­mä ke­rä­si run­saas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta, vaik­ka esi­tys­ten täyt­tö­as­te jäi­kin edel­lis­vuo­sien ta­sos­ta.

– Jäim­me en­nak­ko­myyn­nis­sä jäl­keen edel­tä­vis­tä ke­sis­tä, em­me­kä saa­neet ki­rit­tyä eroa kiin­ni ke­sän ai­ka­na. Esi­tys­kaut­ta voi­daan kui­ten­kin pi­tää on­nis­tu­nee­na, sil­lä kat­so­ja­pa­lau­te on ol­lut eri­no­mais­ta ja esi­tys­kau­si pys­tyt­tiin vie­mään läpi suun­ni­tel­lus­ti, ker­too Rau­man ke­sä­te­at­te­rin toi­min­nas­ta vas­taa­van Rau­man te­at­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Har­ri Na­tu­nen.

Ke­sän ai­ka­na Rau­man ke­sä­te­at­te­ris­sa näh­tiin myös stand upia. Få­fän­gan la­val­la vie­rai­li­vat Is­mo Lei­ko­lan Ke­säil­lan spe­si­aa­li sekä Ali Ja­han­gi­rin, Ila­ri Jo­hans­so­nin ja Jaak­ko Saa­ri­luo­man Ko­me­di­a­fes­ti­vaa­li On The Road -kier­tue.

Yh­teen­sä Rau­man ke­sä­te­at­te­rin esi­tys­kau­si ke­rä­si 12670 kat­so­jaa. Te­at­te­ri lu­paa, et­tä ke­sän 2024 oh­jel­mis­to jul­kis­te­taan mar­ras­kuun ai­ka­na.

Läh­de: Rau­man te­at­te­ri