Ru­noi­li­ja Juha Kul­ma­la, kir­jai­li­ja Em­ma Puik­ko­nen, kir­jai­li­ja ja ku­vit­ta­ja Sal­la Sa­vo­lai­nen, his­to­ri­an­tut­ki­ja Ou­la Sil­ven­noi­nen, kir­jai­li­ja Tuu­tik­ki To­lo­nen ja kir­jai­li­ja Art­tu Tuo­mi­nen sai­vat vuo­den 2022 Wer­ner Sö­derst­röm Osa­keyh­ti­ön kir­jal­li­suus­sää­ti­ön tun­nus­tus­pal­kin­not, ker­ro­taan kir­jal­li­suus­sää­ti­ön jul­kai­se­mas­sa uu­ti­ses­sa. Pal­kin­not ovat ar­vol­taan 10 000 eu­roa ja ne ja­e­taan vuo­sit­tain tun­nus­tuk­sek­si mer­kit­tä­väs­tä tuo­tan­nos­ta.

– Sää­tiö on pan­de­mia-ai­ka­na ja so­dan var­jos­sa pys­ty­nyt jopa kas­vat­ta­maan tu­kea ko­ti­mai­sel­le kir­jal­li­suu­del­le. Apu­ra­ho­ja ja tun­nus­tus­pal­kin­to­ja ja­et­ta­es­sa on pi­det­ty eri­tyi­ses­ti sil­mäl­lä kir­jal­li­sen ken­tän mo­ni­muo­toi­suut­ta, sa­noo WSOY:n kir­jal­li­suus­sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kai Häg­g­man.

– Aja­tuk­si­am­me avar­ta­vaa kir­jal­li­suut­ta ja sa­nan­va­paut­ta on puo­lus­tet­ta­va yhä vah­vem­min. Tä­hän kuu­luu mo­ni­puo­lis­ten kir­jan­te­ki­jöi­den ja sa­na­tai­tei­li­joi­den kiit­tä­mi­nen ja juh­lis­ta­mi­nen, jat­kaa WSOY:n kir­jal­li­suus­sää­ti­ön hal­li­tuk­sen jä­sen, WSOY:n ko­ti­mai­sen kau­no­kir­jal­li­suu­den kus­tan­ta­ja An­na-Riik­ka Carl­son.

Vuon­na 1942 pe­rus­tet­tu WSOY:n kir­jal­li­suus­sää­tiö ja­kaa vuo­sit­tain pal­kin­to­ja kir­jai­li­joil­le, ku­vit­ta­jil­le ja muil­le kir­jal­li­suu­den am­mat­ti­lai­sil­le.

Pe­rus­te­luis­saan sää­tiö ku­vai­lee Art­tu Tuo­mis­ta näin:

“Art­tu Tuo­mi­nen on jul­kais­sut kah­dek­san ta­so­kas­ta dek­ka­ria kah­dek­sas­sa vuo­des­sa. Hän on mää­rä­tie­toi­nen kir­jai­li­ja, joka te­kee tar­kat taus­ta­työt ja kir­joit­taa päi­vä­töi­den ohel­la. Tuo­mi­sen te­ok­set poik­ke­a­vat pe­rin­tei­siä mur­ha­mys­tee­rei­tä ja toi­min­ta­dek­ka­reis­ta. Niis­sä on kyse ih­mi­sis­tä, hei­dän mah­dol­li­suuk­sis­taan ja va­lin­nois­taan. Hen­ki­löt ovat sa­mais­tut­ta­via ja heis­sä on in­hi­mil­lis­tä sy­vyyt­tä. Tuo­mi­nen ym­mär­tää myös nii­tä, joil­la va­lin­nan mah­dol­li­suu­det ovat ka­pe­at. Se tuo kir­joi­hin ai­don ja to­del­li­sen yh­teis­kun­nal­li­sen ta­son. Tuo­mi­sen kir­jo­ja on kään­net­ty useil­le kie­lil­le.”

Art­tu Tuo­mi­nen ku­vai­lee aja­tuk­si­aan tun­nus­tuk­ses­ta Kir­jai­li­ja Art­tu Tuo­mi­nen -pro­fii­lis­saan fa­ce­boo­kis­sa per­jan­tai­na:

– Ei­len il­lal­la mi­nul­le suo­tiin kun­nia, jota en oli­si mil­loin­kaan voi­nut it­sel­le­ni ku­vi­tel­la, kun WSOYn Kir­jal­li­suus­sää­tiö myön­si mi­nul­le tun­nus­tus­pal­kin­non mer­kit­tä­väs­tä tuo­tan­nos­ta. Vuo­des­ta 1942 ja­e­tun pal­kin­non ovat saa­neet mm. sel­lai­set le­gen­dat kuin Väi­nö Lin­na, Ee­va Kil­pi, Rosa Lik­som, Ar­to Paa­si­lin­na ja Ee­va Jo­en­pel­to, ja niin mo­net muut, joi­den te­ok­sia olen elä­mä­ni ai­ka­na lu­ke­nut, ja jois­ta olen am­men­ta­nut eväi­tä elä­mään ja kir­joit­ta­mi­seen. En tie­dä. Nyt ei kir­jai­li­ja­kaan löy­dä sa­no­ja ku­vai­le­maan tun­te­muk­sia. Ja se jos jo­kin on huo­les­tut­ta­vaa se.

Sa­ta­kun­nan Viik­ko ta­voit­ti Tuo­mi­sen kir­ja­mes­su­mat­kal­ta Rans­kas­ta. Ai­kai­sem­min Art­tu Tuo­mi­nen on pal­kit­tu Sto­ry­tel Awards ää­ni­kir­ja­pal­kin­nol­la par­haas­ta ri­kos­ro­maa­nis­ta ja hä­nen ro­maa­nin­sa Ve­ri­vel­ka on pal­kit­tu Vuo­den joh­to­lan­ka­pal­kin­nol­la. Tämä pal­kin­to läm­mit­tää kui­ten­kin eri­tyi­ses­ti Tuo­mi­sen miel­tä.

– En us­ko, et­tä näi­tä on ko­vin­kaan moni ri­kos­kir­jai­li­ja saa­nut. Ja kun tä­hän tun­nus­tuk­seen liit­tyy vie­lä ra­hal­li­nen­kin pal­kin­to, se tu­kee kir­jai­li­jan työ­tä, hän kiit­te­lee.

Art­tu Tuo­mi­nen te­kee edel­leen ne­li­päi­väis­tä työ­viik­koa Po­rin kau­pun­gil­la ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri­nä. Va­paa-ajal­la hä­nel­lä on työn al­la uu­sia dek­ka­rei­ta.

– Kir­joi­tan par­hail­laan Del­ta-sar­jan vii­det­tä ja vii­meis­tä kuu­det­ta osaa. Vii­den­nen osan suun­ni­tel­tu jul­kai­su on en­si vuo­den elo­kuus­sa. Ja kos­ka sar­jas­ta tu­lee kuu­si­o­sai­nen, kyl­lä täs­sä kä­det täyn­nä hom­mia on.

TOI­MIT­TA­JA: KAT­RI MÄ­EN­PÄÄ