Pau­lii­na Vil­pak­ka

Suo­mea Eu­ro­vii­su­fi­naa­lis­sa edus­ta­van Kää­ri­jän le­gen­daa­ri­sen vih­re­än bo­le­ron ta­kaa löy­tyy UMK:n ja Eu­ro­vii­su­jen pu­vus­tus­tii­min suun­nit­te­li­ja­kol­mik­ko: po­ri­lais­läh­töi­nen muo­ti­suun­nit­te­li­ja Tee­mu Muu­ri­mä­ki, Ylen pu­ku­suun­nit­te­li­ja Eli­na La­rio ja stai­lis­ti Vesa Sil­ver.

Jere Pöy­hö­nen ali­as Kää­ri­jä il­moit­ti suun­nit­te­li­joil­le heti alus­sa, et­tä mitä ta­han­sa he hä­nel­le suun­nit­te­li­si­vat­kin, ylä­o­sa len­täi­si to­den­nä­köi­ses­ti nurk­kaan jos­sain koh­taa esi­tys­tä.

– Hän on sel­lai­nen pai­da­ton rie­hu­ja, ja ha­lu­aa ai­na esiin­tyä il­man pai­taa. Kek­sim­me, et­tä teh­dään sel­lai­nen vaa­te, et­tä hän voi pi­tää sitä pääl­lään ja ol­la sil­ti vä­hän niin kuin pai­dat­ta, Muu­ri­mä­ki ker­too.

Alun pe­rin Kää­ri­jän vih­reä bo­le­ro suun­ni­tel­tiin show­pai­ni­tee­mais­ta ly­riik­ka­vi­de­o­ta var­ten. Kos­ka show­pai­nis­sa öve­ri, yli­suu­ri ja krei­si kuu­lu­vat asi­aan, myös Kää­ri­jän bo­le­roon tuli öve­ri­suu­ret ”mus­ke­lit” eli puh­vi­hi­hat. Vä­rik­si tuli vi­de­on va­lais­tuk­seen so­pi­va vih­reä.

Muu­ri­mä­ki ker­too, et­tä jos­kus ar­tis­tit ovat esiin­ty­mi­sa­su­jen­sa suh­teen va­ro­vai­sia. Osa pu­keu­tui­si mie­lel­lään vaa­ti­mat­to­mas­ti mus­taan nah­ka­rot­siin, mikä puo­les­taan ei ai­na show’n kan­nal­ta toi­mi. Eri­tyi­ses­ti Eu­ro­vii­suis­sa esiin­ty­mi­sa­sun on ero­tut­ta­va muis­ta.

– Eu­ro­vii­suis­sa on vie­lä oma Eu­ro­vii­su­li­sän­sä, sil­lä on­han se val­ta­va spek­taak­ke­li ja show, Muu­ri­mä­ki to­te­aa.

Käärijä voitti helmikuussa Ylen Uuden Musiikin Kilpailun, ja varmisti voitollaan paikkansa Suomen Euroviisuedustajana. Kuva: Yle UMK, Nelli Kenttä

Käärijä voitti helmikuussa Ylen Uuden Musiikin Kilpailun, ja varmisti voitollaan paikkansa Suomen Euroviisuedustajana. Kuva: Yle UMK, Nelli Kenttä

Kää­ri­jä ei tar­vin­nut asun­sa suh­teen roh­kai­sua. Ar­tis­ti os­ti vä­lit­tö­mäs­ti ide­an kirk­kaan­vih­re­äs­tä, puh­vi­hi­hai­ses­ta bo­le­ros­ta.

– Jere on ih­mi­se­nä tosi in­nos­ta­va ja in­nos­tu­va. Hän oli, et­tä ”Wou! Mitä krei­sim­pi, sen pa­rem­pi!” Oli mah­ta­vaa, et­tä hän oli it­se­kin niin fii­lik­sis­sä asus­ta. Sen an­si­os­ta esiin­ty­mi­sa­su läh­ti heti alus­sa tosi isol­le vaih­teel­le.

Muu­ri­mä­ki li­sää, et­tä Kää­ri­jä on it­se aut­ta­nut il­mi­ön syn­ty­mis­tä käyt­tä­mäl­lä bo­le­roa ai­na ja kaik­ki­al­la. Ar­tis­tis­ta ja bo­le­ros­ta on tul­lut suo­ras­taan erot­ta­ma­ton pari.

Suun­nit­te­li­ja­kol­mik­ko on seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la, mil­lä kai­kil­la lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la Kää­ri­jä-bo­le­roa on Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la ver­si­oi­tu. Fa­nien in­no­vaa­ti­ot tuo­vat hy­myn suun­nit­te­li­joi­den­kin huu­lil­le.

Kää­ri­jä-il­miö on ol­lut Suo­mes­sa niin voi­ma­kas, et­tä mo­nis­ta kan­gas­kau­pois­ta vih­reä kan­gas oli lop­pu­nut jo en­nen se­mi­fi­naa­le­ja. Muu­ri­mä­ki muis­tut­taa, et­tei il­mi­ös­sä ole kui­ten­kaan kyse pel­käs­tä vaat­tees­ta.

– Kää­ri­jä it­ses­sään on niin val­loit­ta­va ar­tis­ti­na ja tyyp­pi­nä. Il­man hän­tä bo­le­ro oli­si pelk­kä kuo­ri.

Käärijä esiintyy Euroviisufinaalissa lauantaina kisan ensimmäisellä puoliskolla. Kuva: Eurovision2023, Corinne Cumming.

Käärijä esiintyy Euroviisufinaalissa lauantaina kisan ensimmäisellä puoliskolla. Kuva: Eurovision2023, Corinne Cumming.

Tee­mu Muu­ri­mä­ki on suun­ni­tel­lut uran­sa var­rel­la usei­ta esiin­ty­mi­sa­su­ja. Hän oli mu­ka­na myös vii­me vuo­den Eu­ro­vii­su­e­dus­ta­jan, The Ras­muk­sen kel­ta­mus­taa look­kia suun­nit­te­le­mas­sa. Muo­ti­suun­nit­te­li­jal­le Eu­ro­vii­su­a­su­jen suun­nit­te­lu on haus­ka haas­te.

– Sii­nä on muo­din ele­men­tit, ja vä­hän myös pu­vus­ta­mi­sen ma­kua. Se ei ole kui­ten­kaan mi­tään te­at­te­ri­vaat­teen te­ke­mis­tä. Ei teh­dä roo­li­hah­moa, vaan ai­toa hah­moa, ku­ten Kää­ri­jä, Muu­ri­mä­ki sa­noo.

Tee­mu Muu­ri­mä­ki on asu­nut lap­suu­ten­sa Po­rin Por­mes­ta­rin­luo­dos­sa. Hän kävi ai­ka­naan sil­lois­ta Iso­san­nan ala-as­tet­ta ja Poh­jois-Po­rin ylä­as­tet­ta, jot­ka tun­ne­taan ny­ky­ään ni­mel­lä Kaa­ri­sil­lan yh­te­näis­kou­lu. 16-vuo­ti­aa­na Muu­ri­mä­ki läh­ti opis­ke­le­maan Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­oon.

Eu­ro­vii­su­fi­naa­li Li­ver­poo­lis­ta esi­te­tään YLE 1:llä lau­an­tai­na 13.5. kel­lo 22.00. Oh­jel­ma on kat­sot­ta­vis­sa myös Yle Aree­nas­sa.