Sa­ta­kun­nan Vih­re­ät ni­me­si vii­mei­sim­mät eh­dok­kaan­sa ke­vään edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Yk­si heis­tä on po­ri­lai­nen näyt­te­li­jä, muun mu­as­sa Alas­ton Kau­pun­ki -mu­si­kaa­lia täh­dit­tä­vä Hen­ri Vä­li­kan­gas.

Vä­li­kan­gas sai ki­pi­nän po­li­tiik­kaan, kun ko­ro­na­vuo­det koh­te­li­vat kult­tuu­ri­kent­tää ko­val­la kä­del­lä. Hän it­se työs­ken­te­li tuo­hon ai­kaan free­lan­ce­ri­na, ja ka­len­te­ris­sa oli töi­tä so­vit­tu­na seit­se­mäl­le eri työ­nan­ta­jal­le. Niis­tä jo­kai­nen pe­ruun­tui ly­hy­es­sä ajas­sa.

– Tuli aja­tus, et­tä oli­si kiva läh­teä näin alal­la työs­ken­te­le­vä­nä ja sen si­säl­tä kä­sin näh­nee­nä aja­maan kult­tuu­ri­ken­tän ja si­vis­tyk­sen asi­aa. Esi­mer­kik­si so­si­aa­li­tur­van muut­ta­mi­nen pe­rus­tu­lo­mal­li­sek­si oli­si kan­nat­ta­mi­sen ar­voi­nen, kos­ka täl­lä het­kel­lä Suo­men so­si­aa­li­tur­va ei pal­ve­le free­lan­ce­ri­na työs­ken­te­le­viä ih­mi­siä sa­mal­la ta­val­la kuin palk­ka­työs­sä ole­via, Vä­li­kan­gas sa­noo.

Kun­ta­vaa­leis­sa 2021 Vä­li­kan­gas va­lit­tiin Po­rin kau­pun­gin va­ra­val­tuu­te­tuk­si. En­si elo­kuus­sa, kau­den puo­li­vä­lis­sä hän nou­see si­vis­tys­lau­ta­kun­nan var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si.

Vä­li­kan­gas ha­lu­aa po­lii­tik­ko­na vai­kut­taa suo­ma­lais­ten tai­tei­li­joi­den te­ki­jä­noi­keuk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si.

– Usein esi­mer­kik­si ih­me­tel­lään, et­tä mik­si ei suo­ma­lai­sia näyt­te­li­jöi­tä ole enem­män kan­sain­vä­li­sis­sä tuo­tan­nois­sa. Se joh­tuu suo­raan sii­tä, et­tä meil­lä ei ole sel­lais­ta te­ki­jä­noi­keus­sys­tee­miä, et­tä ro­jal­te­ja kan­sain­vä­li­ses­tä pro­duk­ti­os­ta voi­tai­siin mak­saa Suo­meen. Sii­nä mie­les­sä suo­ma­lai­set näyt­te­li­jät ovat epä­ta­sa-ar­voi­ses­sa ase­mas­sa.

Tai­tei­li­jat ovat po­li­tii­kas­sa mar­gi­naa­lis­ta po­ruk­kaa, mut­ta Vä­li­kan­gas­ta se ei häi­rit­se.

– Kuka pys­tyi­si pa­rem­min pi­tä­mään tai­tei­li­joi­den puo­lia, kuin tai­tei­li­jat it­se.

Vä­li­kan­gas työs­ken­te­lee par­hail­laan Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ris­sa, jos­sa Alas­ton Kau­pun­ki -mu­si­kaa­lia esi­te­tään vie­lä ku­lu­van ke­vään ajan. En­si vii­kol­la Vä­li­kan­gas osal­lis­tuu Ou­lus­sa jär­jes­tet­tä­vään Val­ta­kun­nal­li­seen Mo­no­lo­gi­kil­pai­luun. VOO­OSH! mo­no­lo­gi kä­sit­te­lee kou­lu­kiu­saa­mis­ta. Se­kin on yk­si ai­he, jo­hon Vä­li­kan­gas ha­lu­aa po­lii­tik­ko­na vai­kut­taa.

Hän vi­si­oi, et­tä draa­ma­tai­to­jen li­sää­mi­nen kou­lus­sa oli­si hyvä väy­lä opet­taa lap­sil­le tun­ne­tai­to­ja.

– Oli­si kiva, et­tä enem­män­kin nuo­ret tuo­tai­siin elä­vän te­at­te­rin ää­rel­le. Sitä kaut­ta pys­tyy sa­mais­tu­maan, tun­te­maan ja kä­sit­te­le­mään vai­kei­ta­kin tun­tei­ta, Vä­li­kan­gas sa­noo.

Vä­li­kan­kaan li­säk­si Sa­ta­kun­nan Vih­rei­den kak­si vii­mek­si ni­me­ä­mää eh­do­kas­ta ke­vään edus­kun­ta­vaa­lei­hin ovat Riik­ka Sii­vo­nen, graa­fik­ko, ICT -asen­ta­ja ja Juha-Pek­ka Vaa­ra­la, lai­van­sel­vit­tä­jä, Mas­ter of Ma­ri­ne Ma­na­ga­ment, Rau­ma.