Seik­kai­luoh­jel­ma Ama­zing Race on ran­tau­tu­nut vii­mein Suo­meen, ja näh­dään Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa syys­kuus­sa.

Ama­zing Race Suo­men ku­vauk­set ovat al­ka­neet tä­nään maa­nan­tai­na Hel­sin­gin Töö­lön­lah­del­ta, jos­sa ki­saa­jat ovat suo­rit­ta­neet tai­pa­leen­sa en­sim­mäi­sen haas­teen. Täs­tä al­kaa nel­jä viik­koa kes­tä­vä kil­pai­lu, joka vie tii­mit lu­kui­sil­le ki­sa­e­ta­peil­le kau­ka­na ko­toa. Pit­kin mat­kaa osa pa­reis­ta pu­to­aa pois, ja vain yk­si pari voi voit­taa koko ki­san ja 30 000 eu­roa. Heik­ki Paa­so­sen juon­ta­ma oh­jel­ma al­kaa Ne­lo­sel­la ja Ruu­dus­sa lau­an­tai­na 30.9.

Ama­zing Race Suo­mi vie elä­män­sä seik­kai­luun nämä 12 kah­den hen­gen tii­miä: Kan­sa­ne­dus­ta­ja Il­ma­ri Nur­mi­nen ja puo­li­son­sa Aa­po Het­tu­la, ra­di­o­per­soo­na Tuuk­ka Ri­to­kos­ki ja isän­sä Sami Ri­to­kos­ki, vuo­ri­kii­pei­li­jä Lot­ta Hint­sa ja sis­kon­sa Noo­ra Hint­sa, ral­lin maa­il­man­mes­ta­ri Mar­cus Grön­holm ja kar­tan­lu­ki­jan­sa Timo Rau­ti­ai­nen, näyt­te­li­jä Juk­ka Ra­si­la ja avo­puo­li­son­sa Mir­va Nie­mi­nen, toi­mit­ta­ja An­na Per­ho ja poi­kan­sa At­te Leh­ti­niit­tu, Vi­tun­lei­ja-brän­dis­tään tut­tu Ba­ka­ri Di­ar­ra sekä so­me­täh­ti Sa­mu­el Chime, kan­sa­ne­dus­ta­ja Ai­no-Kai­sa Pe­ko­nen ja eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Sil­via Mo­dig, am­pu­ma­hiih­tä­jäys­tä­vyk­set Kai­sa Mä­kä­räi­nen ja Mari Eder, lii­ke­mies-yrit­tä­jä Pe­ter Ves­ter­bac­ka ja men­to­roi­ta­van­sa Thy "An­na" Ngu­yen, Eri­kois­jou­kot-oh­jel­mas­ta tu­tut kou­lut­ta­jat Jan­ne Leh­to­nen ja Ro­bin Hend­ry sekä näyt­te­li­jä Ka­ta­rii­na Kai­tue ja poi­kan­sa Ben­ja­min Ha­ri­ma.

Yh­del­lä­kään ki­saan läh­te­vis­tä pa­reis­ta ei ole aa­vis­tus­ta­kaan sii­tä, mitä mat­ka tuo tul­les­saan.

Jär­jes­tä­jät ker­to­vat, et­tä en­nen maa­li­vii­vaa lu­vas­sa on kui­ten­kin kaik­kia ais­te­ja ko­et­te­le­va kil­pai­lu, joka koos­tuu eri puo­lil­le maa­il­maa ra­ken­tu­vis­ta eta­peis­ta. Jo­kai­nen etap­pi si­säl­tää niin fyy­si­siä kuin psyyk­ki­si­ä­kin voi­ma­va­ro­ja vaa­ti­via teh­tä­viä, joi­ta suo­ri­te­taan joko yk­sin tai yh­des­sä pa­rin kans­sa. Tii­me­jä haas­te­taan päi­vä ja teh­tä­vä toi­sen­sa jäl­keen olo­suh­teis­sa, joi­hin ei voi en­nal­ta va­rau­tua.