Pau­lii­na Vil­pak­ka

Suu­ri osa Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton ryh­mis­tä on jää­nyt jo ke­sä­tau­ol­le, mut­ta kel­la­ri­ker­rok­ses­sa, kan­sa­lai­so­pis­ton au­di­to­ri­os­sa vie­lä har­joi­tel­laan. Viih­de­or­kes­te­ri Wan­ha Nuo­tis­to pi­tää pe­rin­tei­sen ke­vät­kon­sert­tin­sa 17. tou­ko­kuu­ta. Sii­tä al­kaa soit­ta­jien kesä.

Tal­vi­kau­del­la kan­sa­lai­so­pis­ton au­di­to­ri­os­sa soi vii­koit­tain ke­vyt klas­si­nen, mu­si­kaa­li­sä­vel­mät, ope­re­tit ja tan­got. Ke­vään kon­sert­tia var­ten Wan­ha Nuo­tis­to on har­joi­tel­lut esi­tys­kun­toon muun mu­as­sa Jo­hann Straus­sin Wie­ner­wal­din ta­ri­noi­ta, sekä Jer­ry Boc­kin Viu­lun­soit­ta­ja ka­tol­la. Kun pit­kään har­joi­tel­tu kap­pa­le al­kaa vii­mein kuu­los­taa hy­väl­tä, soit­ta­jil­la on hyvä mie­li. Mu­sii­kin ilo on kah­ta suu­rem­pi, kun sen saa ja­kaa yh­des­sä tois­ten kans­sa.

Tänä vuon­na ke­vät­kon­ser­tis­sa juh­lis­te­taan myös or­kes­te­rin 50-vuo­tis­ta tai­val­ta. Or­kes­te­ri pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa 1973 Po­rin Kan­sal­lis­ten Elä­ke­läis­ten or­kes­te­rik­si. Vuon­na 1998 toi­min­ta siir­tyi sil­loi­sen Po­rin Työ­vä­e­no­pis­ton al­le, ja sit­tem­min Po­rin Seu­dun kan­sa­lai­so­pis­tol­le.

Kevään konserttia varten Wanha Nuotisto on harjoitellut esityskuntoon muun muassa Johann Straussin Wienerwaldin tarinoita, sekä Jerry Bockin Viulunsoittaja katolla. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Kevään konserttia varten Wanha Nuotisto on harjoitellut esityskuntoon muun muassa Johann Straussin Wienerwaldin tarinoita, sekä Jerry Bockin Viulunsoittaja katolla. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Al­ku­ai­koi­na 70-lu­vul­la or­kes­te­rin toi­min­ta oli hy­vin­kin ak­tii­vis­ta ja vi­re­ää. Jä­se­niä oli par­haim­mil­laan pa­ri­kym­men­tä. Or­kes­te­ri keik­kai­li pal­jon Po­ris­sa ja Po­rin ul­ko­puo­lel­la. Vuo­sien var­rel­la käy­tiin esiin­ty­mäs­sä esi­mer­kik­si Hel­sin­gin jää­hal­lis­sa ja Ju­gend­sa­lis­sa, jos­sa oli ko­mea akus­tiik­ka. Ker­ran or­kes­te­ri vie­rai­li Tuk­hol­mas­sa­kin.

Or­kes­te­rin­joh­ta­ja, di­rec­tor mu­si­ces Ee­va Lind­holm on soit­ta­nut or­kes­te­ris­sa yh­teen­sä 47 vuot­ta. Hä­nen inst­ru­ment­tin­sa on pi­a­no, jon­ka ta­kaa Lind­holm las­kee tem­poa ja ja­kaa ko­men­to­ja.

Lind­holm on toi­mi­nut uran­sa var­rel­la muun mu­as­sa pi­a­non­soi­ton opet­ta­ja­na, kant­to­rin teh­tä­vis­sä, sekä oop­pe­ran ja ba­let­ti­kou­lun sä­es­tä­jä­nä. Mu­siik­ki on tuo­nut elä­mään pal­jon hy­vää:

– Mu­siik­ki on eh­dot­to­mas­ti sel­lai­nen elä­män elik­sii­ri. Olen saa­nut py­syä ter­vee­nä ja elä­mä­ni­loi­se­na, hän sa­noo.

Viihdeorkesteri Wanhassa Nuotistossa kontrabassoa soittaa Ari Hiltunen, baritonia Esko Latvala, huilua Ismo Tuomikoski ja Maria Vartio, sekä viulua Kaija-Riitta Kangasniemi, Veikko Naire ja Géza Nagy. Pianoa soittaa orkesterinjohtaja Eeva Lindholm. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Viihdeorkesteri Wanhassa Nuotistossa kontrabassoa soittaa Ari Hiltunen, baritonia Esko Latvala, huilua Ismo Tuomikoski ja Maria Vartio, sekä viulua Kaija-Riitta Kangasniemi, Veikko Naire ja Géza Nagy. Pianoa soittaa orkesterinjohtaja Eeva Lindholm. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Or­kes­te­ris­sa soit­ta­mi­ses­ta Lind­holm löy­tää mo­nia hy­viä puo­lia. Yk­si tär­keim­mis­tä on, et­tä or­kes­te­ri tar­jo­aa muu­si­kol­le pai­kan, jos­sa pi­tää soit­to­tai­to­aan yl­lä. Viih­de­or­kes­te­ri Wan­han Nuo­tis­ton soit­ta­jis­sa on har­ras­ta­jia, sekä muu­ta­ma en­ti­nen am­mat­ti­muu­sik­ko­kin. Esi­mer­kik­si un­ka­ri­lais­syn­tyi­nen Géza Nagy on soit­ta­nut nuo­rem­pa­na pa­ri­kym­men­tä vuot­ta Po­rin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin en­si­viu­lis­ti­na.

Lind­holm huo­maut­taa, et­tä ny­kyi­sel­le kah­dek­san­hen­ki­sel­le ko­koon­pa­nol­le or­kes­te­ri on hie­man suu­ri sana. Soit­ti­mia on kui­ten­kin mu­ka­van ta­sa­pai­noi­ses­ti, kun or­kes­te­ris­ta löy­tyy kol­me viu­lua, kak­si hui­lua, ba­ri­to­ni, kont­ra­bas­so ja pi­a­no. Lind­holm toi­voo, et­tä or­kes­te­riin löy­tyi­si li­sää soit­ta­jia ja eri­lai­sia soit­ti­mia. Esi­mer­kik­si sel­lo ja kla­ri­net­ti puut­tu­vat ko­ko­naan.

Nuo­rem­mat­kin soit­ta­jat ote­taan or­kes­te­rin jä­se­nik­si ilo­mie­lin.

– Kaik­ki nuo­tin­lu­ku­tai­toi­set, in­nok­kaat, uu­det jä­se­net ovat ter­ve­tul­lei­ta, Lind­holm sa­noo.

Ke­vät­kon­sert­ti, Viih­de­or­kes­te­ri Wan­ha Nuo­tis­to
– Kes­ki­viik­ko­na 17. tou­ko­kuu­ta kel­lo 18.00
– Kan­sa­lai­so­pis­ton au­di­to­rio, kel­la­ri­ker­ros
– Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu 14 Pori