Po­rin Te­at­te­rin ke­vään 2024 oh­jel­mis­tos­sa näh­dään kol­me en­si-il­taa, jois­ta en­sim­mäi­se­nä vuo­ron­sa saa Agat­ha Chris­tien ro­maa­niin poh­jau­tu­va jän­ni­tys­näy­tel­mä Kuo­le­ma Nii­lil­lä. Chris­tien kir­joit­ta­ma De­ath On The Nile il­mes­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran Bri­tan­ni­as­sa mar­ras­kuus­sa 1937. Näy­tel­män suo­men­kie­li­nen kan­ta­e­si­tys näh­dään 24. tam­mi­kuu­ta Po­rin Te­at­te­rin pää­näyt­tä­möl­lä. Af­ri­kan kuu­man au­rin­gon al­la rat­kot­ta­van mur­ha­mys­tee­rin oh­jaa vie­rai­li­ja Pek­ka Laa­so­nen. Näyt­tä­vän sii­pi­ra­tas­lai­van sekä muut näy­tel­män la­vas­teet suun­nit­te­lee Os­ka­ri Löy­tö­nen. 1930-lu­vul­le si­joit­tu­van näy­tel­män pu­ku­suun­ni­tel­mat ovat Tii­na Val­ka­man kä­si­a­laa.

Maa­lis­kuun 6. päi­vä­nä Pie­nel­le näyt­tä­möl­le val­mis­tuu mu­sii­kil­li­nen las­ten­näy­tel­mä Hek­tor ja vii­sas­ten kivi. So­fia Fin­ni­län kir­joit­ta­ma, sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma ta­ri­na ker­too pie­nes­tä hii­res­tä, joka asuu ruo­ka­ko­me­ros­sa isän ja iso­äi­din kans­sa. Kun Hek­tor kuu­lee sa­dun vii­sas­ten ki­ves­tä, al­kaa hur­ja seik­kai­lu. Chris­ti­an Lind­roo­sin oh­jaa­ma, Tee­mu Loik­kaan la­vas­ta­ma ja Tii­na Val­ka­man pu­vus­ta­ma mu­siik­ki­seik­kai­lu so­pii kai­kil­le yli 3-vuo­ti­ail­le te­at­te­rin ys­tä­vil­le. Hek­tor Hii­ren roo­lis­sa esiin­tyy Po­rin Te­at­te­rin tuo­rein näyt­te­li­jä­kiin­ni­tys, Las­si Jäm­sä.

Sa­dun­hoh­toi­nen ke­vät saa lop­pu­hui­pen­nuk­sen­sa 21. maa­lis­kuu­ta, jol­loin prin­ses­sa­sa­tu Tuh­ki­mo val­mis­tuu pää­näyt­tä­möl­le. Sa­tu­näy­tel­män oh­jauk­ses­ta ja so­vi­tuk­ses­ta vas­taa vie­rai­li­ja Ma­ri­ka Va­paa­vuo­ri, Tuh­ki­mon ni­mi­roo­lis­sa vie­rai­lee Mer­vi Ta­ka­ta­lo. Van­haan kan­san­sa­tuun poh­jau­tu­van ta­ri­nan la­vas­taa Tee­mu Loi­kas, pu­vus­tus on Taru Lii­po­lan (vier.). Esi­tyk­ses­sä on mu­ka­na myös Tans­si­kou­lu Tan­kan lap­si- ja nuo­ri­so­tans­si­joi­ta.

Ke­vä­toh­jel­mis­tos­sa jat­kaa po­ri­lai­nen rock-mu­si­kaa­li Pa­ra­dox sekä mar­ras­kuus­sa en­si-il­tan­sa saa­vat Luok­ka­ko­kous – Groan Ups ja kan­ta­e­si­tys Syl­vi – En­sim­mäi­nen nai­nen.

Oman tuo­tan­non li­säk­si Po­rin Te­at­te­ris­sa näh­dään lu­kui­sia vie­rai­lu­e­si­tyk­siä, jois­ta päi­vit­tyy li­sä­tie­toa te­at­te­rin ko­ti­si­vuil­le.

Muo­kat­tu 6.10. klo 15.06: li­sät­ty mar­ras­kuus­sa en­si-il­tan­sa saa­va Luok­ka­ko­kous – Groan Ups