En­sim­mäi­se­nä en­si-il­ta­na syys­kau­del­la näh­dään Han­na Oja­lan (vier.) kä­si­kir­joit­ta­ma ja oh­jaa­ma draa­ma­näy­tel­mä Ho­vi­mä­ki. Pää­näyt­tä­möl­le 7. syys­kuu­ta val­mis­tu­va näy­tel­mä on rai­kas ja mo­der­ni tul­kin­ta sa­man­ni­mi­ses­tä tv- ja kir­ja­sar­jas­ta. Tee­mu Loik­kaan la­vas­ta­ma ja Tii­na Val­ka­man pu­vus­ta­ma kan­ta­e­si­tys si­joit­tuu vuo­teen 1808, jol­loin Ruot­si ja Ve­nä­jä käy­vät Suo­mes­ta so­taa. Teos kä­sit­te­lee suo­ma­lais­ten isän­maan­rak­kau­den ja lo­ja­li­tee­tin tun­tei­ta sil­loin, kun suo­ma­lai­sil­la ei vie­lä ole isän­maa­ta. Tar­kas­tel­les­saan var­hais­ta suh­det­tam­me sekä län­teen et­tä itään teos on ajan­koh­tai­nen ja tär­keä.

Mar­ras­kuun 14. päi­vä­nä pie­nel­lä näyt­tä­möl­lä saa en­si-il­tan­sa Pala pa­lal­ta pois – Äi­ti, ty­tär ja Alz­hei­mer. Näy­tel­mä poh­jau­tuu An­ne­li Kan­non kir­joit­ta­maan ro­maa­niin Pala pa­lal­ta pois – Ker­to­muk­sia Alz­hei­me­rin tau­dis­ta (Gum­me­rus 2013).

Kan­non ro­maa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu näy­tel­mä ker­too vah­vas­ti ja kau­nis­te­le­mat­ta muis­ti­sai­rau­den vai­ku­tuk­sis­ta niin sai­ras­tu­nee­seen kuin hän­tä hoi­ta­vaan omai­seen. Kir­jai­li­jan oma­koh­tai­siin ko­ke­muk­siin poh­jau­tu­va teos on tun­nis­tet­ta­va, kai­kes­sa kir­pey­des­sään­kin läm­min, hu­mo­ris­ti­nen, ih­mis­tä kun­ni­oit­ta­va ja en­nen kaik­kea loh­dul­li­nen.

Näy­tel­män oh­jauk­ses­ta ja dra­ma­ti­soin­nis­ta vas­taa vie­rai­li­ja Hei­ni Tola, la­vas­tus-, puku- ja vi­de­o­suun­nit­te­lu on vie­rai­li­ja Ia Ens­te­rän kä­si­a­laa.

Vain kak­si päi­vää pie­nen näyt­tä­mön en­si-il­lan jäl­keen, 16. mar­ras­kuu­ta, pää­näyt­tä­möl­le val­mis­tuu Sébas­tien Cast­ron kir­joit­ta­ma hil­li­tön rans­ka­lais­ko­me­dia Lois­to­jut­tu! (Une id­ée géni­a­le). Pa­rii­si­lai­ses­sa asun­nos­sa näh­tä­vä hul­va­ton ta­pah­tu­ma­sar­ja tuo kai­vat­tua va­loa ja iloa mar­ras­kuun pi­me­ne­viin il­toi­hin.

Kak­si Mo­liè­re 2023 –pal­kin­toa voit­ta­nut näy­tel­mä (mm. pa­ras ko­me­dia) tar­jo­aa tä­pä­riä ti­lan­tei­ta, val­koi­sia val­hei­ta sekä ne­rok­kaas­ti kir­joi­tet­tu­ja juo­nen­kään­tei­tä. Suo­men­kie­li­sen kan­ta­e­si­tyk­sen oh­jaa Chris­ti­an Lind­roos, la­vas­tuk­sen suun­nit­te­lee Tee­mu Loi­kas ja pu­ku­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Tii­na Val­ka­ma.

Syy­soh­jel­mis­tos­sa jat­ka­vat Agat­ha Chris­tien suo­sit­tu jän­ni­tys­näy­tel­mä Kuo­le­ma Nii­lil­lä, maa­il­man kuu­lui­sin prin­ses­sa­sa­tu Tuh­ki­mo sekä per­heen pie­nim­mil­le suun­nat­tu iloi­nen mu­siik­ki­näy­tel­mä Hek­tor ja vii­sas­ten ki­viI.

Oman oh­jel­mis­ton li­säk­si Po­rin Te­at­te­ris­sa näh­dään syys­kau­del­la vie­rai­lu­e­si­tyk­siä, jois­ta päi­vi­te­tään li­sä­tie­toa te­at­te­rin ko­ti­si­vuil­le osoit­tee­seen: po­rin­te­at­te­ri.fi