Maa­rit Kaut­to

Frii­ta­lan kou­lun mu­siik­ki­luo­kas­ta ka­jah­taa ko­me­aa pu­hal­lin­mu­siik­kia, kun Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­ri ja Po­rin VPK:n soit­to­kun­ta har­joit­te­le­vat yh­des­sä tu­le­vaa kon­sert­ti­aan var­ten.

– Sii­tä on var­mas­ti kym­me­niä vuo­sia, kun Po­rin VPK:n soit­to­kun­ta on vii­mek­si esiin­ty­nyt Ul­vi­las­sa. Olem­me iloi­sia, et­tä tämä pe­rin­tei­käs soit­to­kun­ta vas­ta­si ko­sin­taam­me myön­tei­ses­ti ja nyt lu­vas­sa on­kin hie­no yh­teis­kon­sert­ti. Tä­män ko­koon­pa­non nimi voi­si ol­la vaik­ka­pa Mil­le­nium­bän­di, Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­rin ka­pel­li­mes­ta­ri Heik­ki Hau­lan­to to­te­aa.

Heikki Haulanto on toinen konsertin kapellimestareista.

Heikki Haulanto on toinen konsertin kapellimestareista.

Tuu­bat, pa­suu­nat ja muut pu­hal­ti­met soi­vat Ul­vi­lan lu­ki­os­sa 18. mar­ras­kuu­ta kel­lo 18.30 al­ka­en Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­rin 20-vuo­ti­sen tai­pa­leen kun­ni­ak­si. Tah­ti­puik­ko­ja hei­lut­te­le­vat Heik­ki Hau­lan­to ja Po­rin VPK:n soit­to­kun­nan ka­pel­li­mes­ta­ri Mark­ku Ol­li­la.

– Juh­la­kon­sert­ti siir­tyi kah­del­la vuo­del­la ko­ro­nan ta­kia, mut­ta nyt pää­sem­me vih­doin sen to­teut­ta­maan. Tar­joi­lem­me ka­val­ka­din pu­hal­li­nor­kes­te­rin oh­jel­mis­toon kuu­lu­vis­ta kap­pa­leis­ta. Lu­vas­sa on mu­siik­kia mars­seis­ta, vals­seis­ta ja foxt­ro­teis­ta ai­na di­xie­lan­diin. To­del­li­nen sil­li­sa­laat­ti, joka tar­jo­aa jo­kai­sel­le jo­ta­kin, Heik­ki Hau­lan­to nau­raa ja jat­kaa:

– Kos­kaan en­nen em­me ole soit­ta­neet yh­des­sä Po­rin VPK:n soit­to­kun­nan kans­sa. Tämä on kui­ten­kin osoit­tau­tu­nut hy­väk­si ko­koon­pa­nok­si ja yh­teis­työ voi poi­kia jo­tain myös tu­le­vai­suu­des­sa. Mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti on iso asia pääs­tä joh­ta­maan täl­lais­ta soit­to­kun­taa. Mei­tä UPO:lai­sia on vain kah­dek­san ja lo­put soit­ta­jat ovat Po­rin VPK:n soit­to­kun­nas­ta. Kaik­ki­aan kon­ser­tin ko­koon­pa­nos­sa esiin­tyy kol­mi­sen­kym­men­tä soit­ta­jaa.

Konsertti tarjoaa iloisen kavalkadin puhallinmusiikkia marsseista, valsseista ja foxtroteista aina dixielandiin.

Konsertti tarjoaa iloisen kavalkadin puhallinmusiikkia marsseista, valsseista ja foxtroteista aina dixielandiin.

Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­ri on pe­rus­tet­tu vuon­na 2000 ja Po­rin VPK:n soit­to­kun­ta vuon­na 1884.

– Me olem­me siis ai­van lap­sen­ken­gis­sä po­ri­lai­siin ver­rat­tu­na, Heik­ki Hau­lan­to hy­myi­lee.

Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­rin pe­rus­ta­mi­sen pri­mus mo­to­ri­na toi­mi ai­koi­naan Ee­ro Hulk­ko ja Heik­ki Hau­lan­to pyy­det­tiin heti alus­sa ka­pel­li­mes­ta­rik­si. Alun pe­rin soit­ta­jia oli vii­ti­sen­tois­ta.

– Ny­ky­ään mei­tä on siis kah­dek­san. Erit­täin mie­lel­lään otam­me ri­vei­him­me uu­sia soit­ta­jia. Soi­tam­me hel­poh­ko­ja kap­pa­lei­ta ja kyn­nys pääs­tä mu­kaan on ma­ta­la. Oli­si hie­noa, jos soit­to­kun­nan ta­ri­na jat­kui­si vie­lä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

KAT­SO VI­DEO HAR­JOI­TUK­SIS­TA:

Ul­vi­lan pu­hal­li­nor­kes­te­ri esiin­tyy sil­loin täl­löin kir­kos­sa ja on soit­ta­nut myös ve­te­raa­ni­päi­vän juh­lis­sa, ve­te­raa­nien kun­tou­tus­lai­tok­ses­sa, Han­sa-mark­ki­noil­la ja mo­nis­sa muis­sa ta­pah­tu­mis­sa.

– Kym­men­vuo­tis­kon­sert­tim­me oli eri­tyi­sen upea. Sil­loin so­lis­ti­nam­me esiin­tyi Hei­di Kyrö, Heik­ki Hau­lan­to muis­te­lee.