En­si ke­sä­nä jo 13. ker­taa jär­jes­tet­tä­vä Po­ris­pe­re jul­kis­ti en­sim­mäi­set kak­si­tois­ta esiin­ty­jään­sä.

Fes­ti­vaa­lin ras­kaan sar­jan pää­e­siin­ty­jäk­si on buu­kat­tu pit­kän lin­jan me­tal­li­or­kes­te­ri Crad­le Of Filth, joka kuu­luu ää­rim­mäi­sen goot­ti­me­tal­lin kär­ki­ni­miin. Vuon­na 1991 pe­rus­tet­tu brit­tiyh­tye on jul­kais­sut ural­laan 13 al­bu­mia. Bän­di tun­ne­taan niin so­lis­ti Dani Filt­hin laa­jas­ta ää­ni­a­las­ta kuin sen li­ve­kei­koil­ta­kin tu­tus­ta oma­lei­mai­ses­ta kau­hu­ku­vas­tos­ta. Me­tal­li­o­sas­ton suur­ni­mi­nä on tar­jol­la li­säk­si Po­ris­pe­reen pa­luun te­ke­vät ko­ti­mai­set Bat­t­le Be­ast sekä So­na­ta Arc­ti­ca. Ul­ko­mais­ta vä­riä kort­ti­pak­kaan tuo li­säk­si mai­nio ruot­sa­lai­nen ga­ra­ge rock -yh­tye Ro­yal Re­pub­lic.

Lauri Tähkä tulee ensimmäistä kertaa Porispereen esiintymään. Kuva: Ville Juurikkala

Lauri Tähkä tulee ensimmäistä kertaa Porispereen esiintymään. Kuva: Ville Juurikkala

Ville Juurikkala

Po­ris­pe­re sat­saa myös ko­ti­mai­sen po­pin ja roc­kin huip­pu­ni­miin. Po­ris­pe­re-de­byyt­tin­sä te­kee to­del­li­nen jo­ke­ri­kort­ti, Suo­men suo­si­tuim­piin ar­tis­tei­hin lu­keu­tu­va Lau­ri Täh­kä. Pa­kas­ta nou­see myös joka vuo­si toi­vo­tuim­pien ar­tis­tien lis­tal­le nou­se­va Ha­loo Hel­sin­ki! ja pa­luun la­voil­le te­ke­vä ysä­ri­suu­ruus Don Huo­not sekä suo­si­on­sa hui­pul­la ole­va Mai­ja Vilk­ku­maa.

Myös nuo­rem­man su­ku­pol­ven lah­jak­kuu­det ovat mu­ka­na me­nos­sa. Fes­ti­vaa­lil­le rien­tä­vät mel­kois­ta suit­su­tus­ta tänä vuon­na he­rät­tä­nyt suo­sik­ki­räp­pä­ri Sex­ma­ne ja suo­mi-r&b:n suur­lä­het­ti­läs Kar­ri Koi­ra. Pe­rin­tei­sem­pää lau­la­ja–lau­lun­te­ki­jä­mei­nin­kiä saa­daan tar­jol­le Suo­men symp­pik­sim­piin ar­tis­tei­hin kuu­lu­van Sa­mae Kos­ki­sen muo­dos­sa.

Po­ris­pe­re soi Kir­ju­rin­luo­dos­sa 2. – 3. elo­kuu­ta 2024. Jär­jes­tä­jän mu­kaan rei­lus­ti li­sää ar­tis­ti­jul­kai­su­ja on lupa odot­taa hel­mi­kuun ai­ka­na.