Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Pre­si­dent­ti Mau­no Koi­vis­ton muis­to­merk­ki pal­jas­te­taan lau­an­tai­na 25. mar­ras­kuu­ta Pik­ku­par­la­men­tin puis­tos­sa Hel­sin­gis­sä, ker­too val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia. Koi­vis­ton syn­ty­mäs­tä tu­lee tuol­loin ku­lu­neek­si sata vuot­ta.

Ylei­söl­le avoi­mes­sa pal­jas­tus­ti­lai­suu­des­sa pu­hu­vat pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.). Ti­lai­suu­des­sa kuul­laan myös mu­siik­kia. Ylei­sö pää­see tu­tus­tu­maan muis­to­merk­kiin lä­hem­min noin kel­lo 17.40 al­ka­en.

Vä­lit­tä­jä-ni­mi­sen muis­to­mer­kin on suun­ni­tel­lut ja teh­nyt ku­van­veis­tä­jä Kir­si Kau­la­nen, joka voit­ti vuon­na 2021 val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an jär­jes­tä­män avoi­men muis­to­merk­ki­kil­pai­lun. Val­ti­o­neu­vos­to kun­ni­oit­taa muis­to­mer­kil­lä pre­si­dent­ti Koi­vis­ton muis­toa ja mit­ta­vaa elä­män­työ­tä.

Kuu­si met­riä kor­kea ja vii­si­tois­ta met­riä pit­kä teos on val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä. Kat­so­ja pys­tyy kul­ke­maan kak­si­o­sai­sen te­ok­sen läpi, sil­lä se si­joit­tuu Pik­ku­par­la­men­tin puis­ton kes­ki­käy­tä­vän mo­lem­mil­le puo­lil­le.

Kau­la­nen ker­toi vuon­na 2021 voit­ta­ja­te­ok­sen jul­kis­tuk­sen yh­tey­des­sä, et­tä hän­tä kos­ket­ti Koi­vis­ton elä­män­kaa­ri työ­läi­ses­tä pre­si­den­tik­si.

– Se ku­vaa suo­ma­lai­suut­ta ja suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa ai­ka hy­vin. Läh­din sii­tä ke­hit­te­le­mään te­ok­sen nou­se­vaa muo­toa, Kau­la­nen sa­noi tuol­loin.

Pal­kin­to­lau­ta­kun­ta va­lit­si voit­ta­jan 110 hy­väk­sy­tyn te­o­seh­do­tuk­sen jou­kos­ta. Lau­ta­kun­ta kat­soi, et­tä Vä­lit­tä­jä hei­jas­taa Suo­men maan­tie­teel­lis­tä ase­maa idän ja län­nen vä­lis­sä ja pre­si­dent­ti Koi­vis­ton roo­lia yh­teis­työn ra­ken­ta­ja­na.

Te­ok­sen han­kin­ta­so­pi­muk­sen ar­vo on 1 035 000 eu­roa. Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia lah­joit­taa val­miin te­ok­sen osak­si Hel­sin­gin kau­pun­gin tai­de­ko­ko­el­maa.

Koi­vis­ton syn­ty­mä­kau­pun­gis­sa Tu­rus­sa puo­les­taan ni­me­tään pre­si­den­tin syn­ty­män 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si alue Lin­nan­nie­mel­lä, sa­ta­man lä­hei­syy­des­sä. Alu­eel­la si­jait­si Tu­run van­ha sa­ta­ma­kont­to­ri, jos­sa Koi­vis­to työs­ken­te­li vuo­si­na 1948–1951.

Tu­run kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti maa­nan­tai-il­ta­na yk­si­mie­li­ses­ti, et­tä Lin­nan­nie­men alu­eel­le laa­dit­ta­vas­sa His­to­ri­an ja tu­le­vai­suu­den mu­se­on ase­ma­kaa­vas­sa ni­me­tään alue Koi­vis­ton kun­ni­ak­si.

Suo­men ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti­nä vuo­si­na 1982–1994 toi­mi­nut Mau­no Koi­vis­to kuo­li Hel­sin­gis­sä 93-vuo­ti­aa­na 12. tou­ko­kuu­ta 2017. Koi­vis­to on hau­dat­tu Hel­sin­kiin Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­le.