An­ni­na Ruo­kos­ki

–Yh­des­sä me kuun­nel­tiin Ra­mo­nes­ta ja mie­tit­tiin, et­tä mi­ten sai­sim­me tuol­lai­sia ää­niä it­se ai­kai­sek­si, to­te­a­vat ul­vi­la­lais­läh­töi­set Jari Ahon­pää ja Mika Salo.

Vuon­na 1990 pe­rus­te­tun Cree­din ki­ta­ris­tien yh­teen­liit­ty­mä on tul­lut jo lä­hes mie­hen ikään, mut­ta soit­to pa­ri­val­ja­kol­la jat­kuu edel­leen.

– Bän­din väki on vaih­tu­nut jon­kin ver­ran, mut­ta me olem­me py­sy­neet, tämä on edel­leen ki­vaa tou­hua, en kai minä muu­ten Tu­rus­ta jak­sai­si tree­nei­hin joka viik­ko ajel­la, Salo nau­res­ke­lee Al­hon­pään nyö­ky­tel­les­sä vie­res­sä.

Ny­kyi­ses­sä ko­koon­pa­nos­saan, jos­sa on Sa­lon ja Al­hon­pään li­säk­si on bas­sos­sa Juha Huh­ta­la, rum­muis­sa Vil­le Ki­vi­ran­ta ja lau­la­ja­na Jan­ne Isaks­son, bän­di on ol­lut va­jaan vuo­den.

– Jo­tain eri­kois­ta bän­dis­sä on, ei­hän vii­si­kymp­pi­set äi­jät ihan tur­han päi­ten tääl­lä jak­sai­si käy­dä. Täs­sä on kak­si asi­aa, en­sin­nä­kin mu­sii­kin soit­ta­mi­nen on lä­hes eu­fo­ris­ta tou­hua ja sen li­säk­si meil­lä on niin hyvä hen­ki pääl­lä, et­tä tree­nei­hin tu­lee mie­lel­lään. Yleen­sä fii­lis on ai­na tree­nien jäl­keen pa­rem­pi, mitä se oli tul­les­sa tree­ni­käm­päl­le. Mu­siik­ki ja bän­di toi­mi­vat jol­la­kin lail­la te­ra­peut­ti­se­na vä­li­nee­nä, koko vii­sik­ko miet­tii.

Sen suu­rem­pia me­nes­tys­haa­vei­ta ei mie­hil­lä enää bän­din suh­teen ole, mut­ta kei­koil­la käy­dään mie­lel­lään.

– Mut­ta hei, olem­me­han me pääs­seet jo Ul­vi­las­ta Po­riin saak­ka, he nau­res­ke­le­vat.

Yli kol­men­kym­men vuo­den ai­ka­na Creed on jul­kais­sut kuu­si le­vyä ja seit­se­mäs­kin on suun­nit­teil­la. Jul­kais­tuis­ta le­vyis­tä kol­me on ol­lut koko pit­kää.

– Mu­siik­kim­me on pun­kah­ta­vaa rok­kia, mie­het ku­vai­le­vat mu­siik­ki­aan.

Ny­kyi­sin bän­di tree­naa Po­ris­sa, mut­ta muis­tis­sa ovat vie­lä ne ajat, kun Ul­vi­las­sa oli tree­ni­kämp­pä.

– Olem­me pääs­seet 1990-lu­vul­la edus­ta­maan sil­lois­ta ko­ti­kau­pun­ki­am­me myös ul­ko­mail­le. Ul­vi­las­sa jär­jes­tet­tiin 1990-lu­vul­la bän­di­kil­pai­lu, jon­ka me voi­tim­me ja pal­kin­to­na oli keik­ka­mat­ka Vi­roon. Eli olem­me keik­kail­leet ul­ko­mail­la­kin, mie­het nau­res­ke­le­vat.

Seu­raa­van ker­ran bän­diä nä­kee keik­ka­la­val­la Kort­te­li­festareil­la Po­ris­sa tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na.

– Keik­ka on Ee­tu­nau­ki­ol­la lau­an­tai­na kel­lo 21.30. On taas hie­no pääs­tä keik­kai­le­maan, mie­het to­te­a­vat.

Bän­din bii­sit ovat kaik­ki yh­ty­een omia. Ja ne­kin syn­ty­vät yh­tei­ses­ti tree­neis­sä. Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Creed eli hil­jai­sem­paa eloa, mut­ta nyt taas mie­hil­lä on vauh­ti pääl­lä ja mu­siik­kia syn­tyy.

– Uu­den bii­sin, jon­ka nimi on, ar­voi­tuk­sel­li­ses­ti 2.04 3–5(4–5) li­säk­si esit­te­lem­me Kort­te­li­fes­ti­vaa­leil­la tuo­reh­kon ba­sis­tim­me, joka aloit­ti bän­dis­sä va­jaa vuo­si sit­ten, ter­ve­tu­loa kuun­te­le­maan, Creed toi­vot­taa.

Kort­te­li­fes­ta­rit lau­an­tai­na 26. elo­kuu­ta

La­voil­le Ee­tu­nau­ki­ol­la ja Kau­pun­ki­o­lo­huo­nees­sa nou­see koko jouk­ko po­ri­lai­sia yh­ty­ei­tä ja ar­tis­te­ja, jot­ka on va­lit­tu avoi­men haun kaut­ta. Fes­ta­rin ra­ken­tu­mis­ta ja ai­em­pien ta­pah­tu­mien tun­nel­mia voi seu­ra­ta Ins­tag­ra­mis­sa @po­ri­kort­te­lit ja tun­nis­teel­la #kort­te­li­fes­ta­rit.

Kort­te­li­fes­ta­rit on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton ta­pah­tu­ma, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on nos­taa esiin pai­kal­lis­ten ar­tis­tien ja esiin­ty­jien ky­ky­jä. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Po­ri­kort­te­lit (Po­rin kau­pun­ki­kes­kus­ta ry).

KAU­PUN­KI­O­LO­HUO­NE

klo 15 Kuu­lu­vam­mak­si

klo 16 TAXI

klo 17 Kon­ti­ki

klo 18 Sau­li Toi­vo

klo 19 On­di

klo 20 Sun­ny May

klo 21 Kek­si­purk­ki

EE­TU­NAU­KIO

klo 12–15 Va­paa­eh­tois­toi­min­taa suu­rel­la sy­dä­mel­lä -vii­kon oh­jel­maa

klo 15.30 Pe­lon Sir­pa­leet

klo 16.30 Pit­kä Juok­su

klo 17.30 Un­na­med Fee­ling

klo 18.30 Noi­ta­sa­pat­ti

klo 19.30 En­ding For­tu­ne

klo 20.30 Ir­vi­ku­vat

klo 21.30 Creed