Rau­mal­la Una­jan Ta­pi­o­las­sa soi vii­kon pääs­tä kant­ri. Kant­riin kal­lel­laan kon­sert­ti ko­ko­aa tyy­li­la­jin ys­tä­vät fii­lis­te­le­mään kol­men duon esi­tyk­siä.

Yk­si il­lan esiin­ty­jis­tä on Jan­ne Kau­nis­to Duo. Kau­nis­tol­le esiin­ty­mi­nen Rau­mal­la on en­sim­mäi­nen laa­tu­aan, vaik­ka paik­ka­kun­ta on hä­nel­le kuin toi­nen ko­ti­kau­pun­ki. Mie­hen van­hem­mat ja iso­van­hem­mat ovat asu­neet Rau­mal­la, jo­ten siel­lä on tul­lut vie­tet­tyä pal­jon ai­kaa. Kau­nis­to it­se on kas­va­nut Loi­maal­la, ja asuu ny­ky­ään Es­poos­sa.

Kah­den eng­lan­nin­kie­li­sen le­vyn­sä jäl­keen Kau­nis­to jul­kai­si vuon­na 2021 kol­man­nen le­vyn­sä suo­mek­si. Rau­mal­la kuul­laan siis suo­men­kie­lis­tä tuo­tan­toa Ei­lis­tä vain -al­bu­mil­ta.

Kap­pa­leet ovat kant­ri­nys­tä­vil­le tut­tu­ja. Kau­nis­to on ni­mit­täin kir­joit­ta­nut kään­nök­siä John­ny Cas­hin, Mer­le Hag­gar­din, Wil­lie Nel­so­nin ja mo­nen muun kant­ri­ar­tis­tin kap­pa­leis­ta.

Kään­tä­mi­nen on­kin oma tai­teen­la­jin­sa, ei­kä se hoi­du lait­ta­mal­la teks­tiä Goog­le kään­tä­jään.

– Eng­lan­nin­kie­les­sä on pal­jon yk­si­ta­vui­sia sa­no­ja, kun taas suo­men­kie­les­sä pal­jon kol­me­ta­vui­sia. Nii­den kans­sa täy­tyy ol­la tark­ka­na, et­tä pai­no­tuk­set me­ne­vät oi­kein, Kau­nis­to sa­noo.

Hän pai­not­taa, et­tä aja­tus­ta on löy­dyt­tä­vä myös kään­nös­ver­si­os­ta.

– Kant­ri on ta­ri­nan­ker­ron­ta­mu­siik­kia, ja lau­lun­teks­tis­sä ta­ri­na on tosi oleel­li­nen. Olen yrit­tä­nyt mah­dol­li­sim­man pal­jon kun­ni­oit­taa al­ku­pe­räis­tä stoo­ria, vaik­ka esi­mer­kik­si jot­kut kau­pun­kien ni­met ovat saat­ta­neet vaih­tua suo­men­kie­li­siin vas­ti­nei­siin.

– Us­kon niin, et­tä jos bii­siä läh­tee kään­tä­mään, ta­ri­na pi­täi­si pys­tyä pi­tä­mään ai­ka sa­ma­na. Jos ta­ri­naa miet­ti­si ku­vi­na, ku­vien tu­li­si ol­la ai­ka sa­man­lai­set riip­pu­mat­ta sii­tä, on­ko lau­lu­kie­li eng­lan­ti vai suo­mi.

Teks­tin kään­tä­mi­nen kie­lel­tä toi­sel­le on vas­ta ura­kan en­sim­mäi­nen vai­he. Seu­raa­vak­si on ha­et­ta­va kään­nös­lu­vat, joi­den saa­mi­nen ei ole it­ses­tään sel­vää. Kau­nis­to sai kään­nös­lu­vat 10 kap­pa­leel­le, jot­ka pää­tyi­vät le­vyl­le.

Kant­ri on kos­ket­ta­nut Kau­nis­toa sy­väl­le sie­luun jo nuo­rel­la iäl­lä. Hän muis­taa, kuin­ka näki John­ny Cas­his­ta ker­to­van elo­ku­van Walk the line. Sii­tä ins­pi­roi­tu­nee­na mies al­koi tu­tus­tua Cas­hin ja mui­den kant­ri­ar­tis­tien mu­siik­kiin.

Una­jas­sa Kau­nis­to esiin­tyy duo­na ki­ta­ris­ti Tuo­mas Mets­ber­gin kans­sa. Il­lan ai­ka­na la­val­le nou­se­vat myös duot Ko­no­nen & Pa­ju­kal­lio sekä An­zu & Make. Kant­riin kal­lel­laan -il­ta tä­räh­tää käyn­tiin Una­jan Ta­pi­o­las­sa 10. maa­lis­kuu­ta kel­lo 19.00.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka