En­sim­mäi­nen Kant­riin kal­lel­laan -kon­sert­ti-il­ta pol­kais­taan il­moil­le Una­jan Ta­pi­o­las­sa 10.3. kel­lo 19 al­ka­en.

La­val­le nou­see kol­me duo­ko­koon­pa­noa, eli Ko­no­nen & Pa­ju­kal­lio, Jan­ne Kau­nis­to Duo sekä il­lan aloit­ta­vat An­zu & Make. Ari An­zu An­te­roi­nen myös juon­taa il­lan.

Suon­na Ko­no­nen ja Ar­to Pa­ju­kal­lio ovat pit­kän­lin­jan suo­men­kie­li­sen kant­rin sa­nan­saat­ta­jia. Ko­no­nen on mm. Huo­ju­va lato -yh­ty­een kan­ta­va voi­ma ja Ar­to Pa­ju­kal­lio oli le­gen­daa­ri­sen Freud, Marx, En­gels & Jun­gin ki­ta­ris­ti ja pe­rus­ta­ja­jä­sen.

En­nen Huo­ja­va lato -yh­ty­et­tä Ko­no­sel­la oli yh­tye ni­mel­tä Folks­wa­gen. Sa­no­ma­leh­ti Kar­ja­lai­sen kult­tuu­ri­toi­mit­ta­ja kir­joit­ti myös ”suo­mi­kant­rin raa­ma­tun” Mys­ti­set met­sä­työ­mie­het ja kes­ki­kal­ja cow­bo­yt – ret­kiä suo­mi­kant­riin ja sen per­soo­nal­li­suuk­sien pa­riin (Sam­mak­ko 2018).

Vii­me vuon­na mie­hel­tä il­mes­tyi ro­maa­ni Tie päät­tyy me­ren ran­nal­le (Ka­ris­to).

Toi­mit­ta­ja on myös Ar­to ”Pil­li” Pa­ju­kal­lio. Mu­siik­ki­tie­tä­jät saat­ta­vat muis­taa hä­net myös esi­mer­kik­si sel­lai­sis­ta ko­koon­pa­nois­ta kuin Cross-Tie Wal­kers ja Ke­pe­ät mul­lat.

Duo­keik­ko­jen, jois­sa kuul­laan niin Huo­ju­vaa la­toa, Froik­ka­rei­ta kuin mui­ta­kin suo­mi­kant­rin hel­miä, li­säk­si kak­sik­koa yh­dis­tää FMEJ Tri­bu­te -yh­tye, jos­sa on mu­ka­na myös Jan­ne Kau­nis­to.

Jan­ne Kau­nis­to jul­kai­si vii­me vuon­na pit­kä­soi­ton ni­mel­tä Ei­lis­tä vain, mis­sä on mie­hen suo­mek­si kään­tä­miä kant­ri­kap­pa­lei­ta. Mie­hen toi­nen pro­jek­ti on suo­men­kie­lis­tä kant­ri­mu­siik­kia esit­tä­vä yh­tye Jant­ters, joka jul­kai­si vii­me syk­sy­nä oman pit­kä­soit­ton­sa. Jant­ters­sis­sa Kau­nis­ton li­säk­si lau­lu­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta vas­taa An­te­ro Gus­tafs­son.

Kau­nis­ton ka­ve­ri­na Una­jan la­val­le nou­see mo­nes­sa mu­ka­na ole­va ki­ta­ris­ti Tuo­mas Mets­berg, joka soit­taa hän­kin mm. Jant­ters-yh­ty­ees­sä ja FMEJ Tri­bu­tes­sa. Vie­lä kun mai­ni­taan bän­dit Lu­xu­ry Li­ner sekä The Boys, niin on sel­vää, et­tä ky­sees­sä on te­ki­jä­mies.

Il­lan aloit­taa Rau­man oma poi­ka, toi­mit­ta­ja­mie­hiä hän­kin, An­zu (Ari An­te­roi­nen), joka on jul­kais­sut suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin suo­men­kie­li­siä kant­riin kal­lel­laan ole­via lau­lu­ja nyt vii­si kap­pa­let­ta ja li­sää on tu­los­sa. An­zun kans­sa hy­väs­sä Rau­ma – Pori -yh­teis­hen­ges­sä du­e­toi jo am­moi­sis­ta La­ser-, Doo­ra-, Rio- ja Riot-yh­ty­eis­tä al­ka­en mu­siik­ki­maa­il­mas­sa seik­kail­lut Mark­ku ”Make” Tom­mi­la.

Una­jan Ur­hei­li­jat vas­taa il­lan ai­ka­na puf­fe­tis­ta. Lip­pu­ja on saa­ta­va­na en­nak­koon sa­no­ma­leh­ti Län­si-Suo­men asi­a­kas­pal­ve­lus­ta. Lip­pu­ja jä­te­tään myös ovel­le myyn­tiin. Ta­pah­tu­maa tu­kee Eu­ra­jo­en Sääs­tö­pank­ki­sää­tiö.