Rau­man­me­ren Ju­han­nus RMJ juh­li­taan 20.–22. ke­sä­kuu­ta Otan­lah­den Ran­ta­puis­tos­sa Rau­mal­la. Fes­ti­vaa­lin koko oh­jel­ma on nyt jul­kais­tu.

Uu­si­na ni­mi­nä RMJ:ssä li­ve­nä näh­dään Suo­men ko­vin bile-duo JVG, vii­si Em­ma-pat­sas­ta Em­ma Gaa­las­sa po­kan­nut Cha cha cha -mies Kää­ri­jä, 15-vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­vä Ga­sel­lit, nor­ja­lai­nen Dj, tuot­ta­ja ja Gram­my -eh­do­kas Tun­ge­vaag, rä­jäh­tä­vää live-ener­gi­aa huo­ku­va Por­ti­on Boys, ko­ti­mai­sen po­pin täh­ti VII­VI sekä in­ten­sii­vi­ses­tä live-esiin­ty­mi­sis­tä tun­net­tu Mou­hous.

Tä­män li­säk­si RMJ’n la­voil­la näh­dään ja kuul­laan sa­met­ti­ää­ni­nen Kar­ri Koi­ra, ai­nut­laa­tuis­ta tyy­liä huo­ku­va SHRTY, lah­ja­kas bii­si­nik­ka­ri Ah­ti, lä­pi­mur­toa ko­ti­mai­sel­la mu­siik­ki­ken­täl­lä te­ke­vä rap-duo Jore & Zpop­pa, asen­net­ta ja voi­ton­tah­toa täyn­nä ole­va Cos­ti, gen­res­sään nos­tees­sa ole­va tuo­re duo Axel Kala & Py­ryt­he­kid, Pe­ne­lo­pe-bii­sis­tä tun­net­tu Wil­li­am, uu­den aal­lon ko­vim­piin ni­miin lu­keu­tu­va Joe L, Tau­lut-hi­til­lä pan­kin rä­jäyt­tä­nyt Hugo sekä tiuk­kaa la­va­e­siin­ty­mis­tä tar­joi­le­va Tu­ris­ti.

Jo ai­em­min jul­kais­tiin RMJ:n esiin­ty­jik­si Get­to­ma­sa, jon­ka sa­nan­tark­ka ar­ti­ku­laa­tio, tun­nis­tet­ta­va soun­di ja vah­va la­vap­ree­sens van­git­se­vat kuu­li­jan, vuo­den 2023 Spo­ti­fyn kuun­nel­luin ar­tis­ti ibe, la­va­e­ner­gi­al­laan il­mi­ök­si nous­sut Sex­ma­ne, va­lo­voi­mai­nen gen­re­suun­nan­näyt­tä­jä Cle­dos ja ko­ti­mai­sen po­pin tu­li­kuu­ma li­ve­tyk­ki ja Em­ma-pat­sai­ta roh­mun­nut KUU­MAA.

Tä­män li­säk­si la­val­le nou­se­vat ro­ma­ni­a­lai­nen dan­ce­ku­nin­ga­tar In­na, pop-täh­ti Isac El­li­ot, al­ter­na­tii­vi­sen po­pin suun­nan­näyt­tä­jä cos­tee, gen­re­ra­jo­ja rik­ko­va hur­mu­ri ja Em­ma Gaa­las­sa hi­moi­tun ylei­sö­ää­nin ää­nes­te­tyn Ylei­sö-Em­man po­kan­nut Lau­ri Haav, ra­pin kuu­ma nimi ja ai­tou­del­laan vai­kut­ta­va Jami Fal­tin sekä vas­ta vuo­den mu­siik­kia teh­nyt, suo­ra­su­kai­ses­ta tyy­lis­tään ja ne­rok­kais­ta punch­li­neis­taan tun­net­tu Ko­re­lon.

Ne­lo­nen Me­dia Li­ven ja Te­os­ton yh­tei­ses­sä Uu­det Soun­dit -kam­pan­jas­sa, pää­syn RMJ:n la­val­le voit­ti emo­räp­piä, hy­per­pop­pia ja punk­kia mu­sii­kis­saan yh­dis­te­le­vä whe­reis­mi­ke.

– RMJ’ssä on lu­vas­sa ko­van oh­jel­ma­kat­tauk­sen li­säk­si pal­jon lei­pää ja sir­kus­hu­ve­ja. Maa­lis­kuus­sa kan­nat­taa ol­la kuu­lol­la RMJ:n so­mes­sa, sil­lä pal­jas­tam­me tuol­loin muun mu­as­sa fes­ta­rin va­lo­voi­mai­set juon­ta­jat ja RMJ-alu­eoh­jel­maa, lu­paa head of pro­duc­ti­on Jon­na Pih­ka­la.