Kal­le Kin­nu­nen / STT

Ren­ny Har­li­nin oh­jaa­man Ko­mi­sa­rio Pal­mu -elo­ku­van kie­li on eng­lan­ti. Pää­o­siin et­si­tään ni­mek­käi­tä näyt­te­li­jöi­tä maa­il­mal­ta, ja elo­ku­vaan on tu­los­sa ra­hoi­tus­ta Yh­dys­val­lois­ta, pal­jas­taa tuot­ta­ja Mar­kus Se­lin.

– Pal­mun näyt­te­li­jää ha­e­taan kan­sain­vä­li­ses­ti. Hän voi ol­la ame­rik­ka­lai­nen, to­den­nä­köi­sem­min eu­roop­pa­lai­nen, pe­ri­aat­tees­sa myös suo­ma­lai­nen, Se­lin ker­too.

– Vii­me ai­ko­jen Agat­ha Chris­tie -fil­ma­ti­soin­nit sekä Veit­set esiin -lef­fat ovat elo­ku­vam­me tyy­li­la­jin ver­taus­pis­tei­tä, Se­lin ker­too.

Ken­neth Bra­nagh on oh­jan­nut Chris­tien Her­cu­le Poi­rot -ro­maa­neis­ta me­nes­tyk­sek­käät fil­ma­ti­soin­nit Idän pi­ka­ju­nan ar­voi­tus, Kuo­le­ma Nii­lil­lä ja Ve­net­si­an aa­veet. Rian John­so­nin dek­ka­ri­pa­ro­dia Veit­set esiin oli jät­ti­hit­ti val­ko­kan­kail­la, ja sen jat­ko-osa teh­tiin Netf­li­xil­le.

Har­lin on laa­ti­nut kä­si­kir­joi­tus­ta te­at­te­ri­oh­jaa­ja ja kir­jai­li­ja Joel Els­te­län kans­sa. Els­te­lä on al­ku­pe­räi­set Pal­mut kir­joit­ta­neen Mika Wal­ta­rin tyt­tä­ren­poi­ka.

Har­li­nin vär­vää­mi­ses­tä So­lar Film­sin Pal­mu-hank­kee­seen ker­rot­tiin tam­mi­kuus­sa 2021. Vie­lä vii­me vuon­na elo­ku­van val­mis­tu­mi­sa­jak­si ar­vi­oi­tiin vuo­si 2024. Nyt ku­vauk­set oli­si toi­veis­sa to­teut­taa lop­pu­vuo­des­ta 2024.

– Bud­jet­ti riip­puu sii­tä, min­kä ta­son näyt­te­li­jä tu­lee pää­o­saan, mut­ta se on luul­lak­se­ni 5–10 mil­joo­naa eu­roa, Se­lin sa­noo.

Edel­leen elo­ku­va ta­pah­tuu 1950-lu­vun Suo­mes­sa.

Kan­sain­vä­li­ses­tä ra­hoi­tuk­ses­ta käy­dään neu­vot­te­lu­ja. Bud­jet­ti on suo­ma­lai­sit­tain suu­ri. Esi­mer­kik­si Aku Lou­hi­mie­hen Tun­te­ma­ton so­ti­las mak­soi run­saat 7 mil­joo­naa eu­roa ja Yh­dys­val­lois­sa laa­jan le­vi­tyk­sen saa­nut Jal­ma­ri He­lan­de­rin Sisu 6,5 mil­joo­naa eu­roa. Suo­ma­lai­sen elo­ku­van kes­ki­bud­jet­ti on 1,4 mil­joo­naa eu­roa.

Har­lin on oh­jan­nut Suo­mes­sa kak­si elo­ku­vaa, Jää­tä­vän polt­teen (1986) ja Luok­ka­ko­kous 3 – Sink­ku­ris­tei­lyn (2021).

Kolmen kauhuleffan paketti

Uu­den Pal­mun vii­väs­ty­mis­tä se­lit­tä­vät osal­taan Har­li­nin kii­reet. Tors­tai­na jul­kis­tet­tiin tie­to, et­tä Har­li­nin vii­me vuon­na Slo­va­ki­as­sa oh­jaa­ma The Stran­gers -han­ke ei ole yk­si vaan kol­me eril­lis­tä elo­ku­vaa.

Näin Yh­dys­val­lois­sa näh­dään val­ko­kan­kail­la en­si vuon­na ai­na­kin nel­jä Har­li­nin oh­jaa­maa elo­ku­vaa. Ne ovat la­ji­tyy­peil­tään kau­hua ja toi­min­taa.

Pää­o­saa The Stran­ger­seis­sa esit­tää Ma­de­lai­ne Petsch. Hä­net tun­ne­taan Ri­ver­da­le-sar­jas­ta, joka on näh­ty Suo­mes­sa Netf­li­xis­sä.

The Stran­gers oli alun pe­rin vuon­na 2008 val­mis­tu­nut elo­ku­va, jos­sa Liv Ty­ler ja Scott Speed­man esit­ti­vät naa­mi­oi­tu­nei­den tap­pa­jien vai­no­a­mak­si jou­tu­vaa pa­ris­kun­taa. Al­ku­pe­räis­tä The Stran­ger­sia ei ole pi­det­ty kau­hun klas­sik­ko­na, mut­ta se oli Yh­dys­val­lois­sa tuot­toi­sa hit­ti. Suo­mes­sa se sai vain 13 000 kat­so­jaa.

Kaik­ki kol­me The Stran­gers -lef­faa ovat saa­mas­sa Yh­dys­val­lois­sa val­ko­kan­gas­le­vi­tyk­sen pe­rä­ka­naa. Ei ole epä­ta­val­lis­ta, et­tä kak­si sa­man elo­ku­va­sar­jan osaa ku­va­taan kus­tan­nus­syis­tä ker­ral­la, mut­ta kol­men elo­ku­van tuo­tan­non yh­dis­tä­mi­ses­tä ei ole mon­taa esi­merk­kiä.

Haitrilleri Kiss-Simmonsin kanssa

"Mo­nie­lo­ku­va­kau­hu­saa­gak­si" ame­rik­ka­lais­me­dia En­ter­tain­ment Week­lys­sä kut­sut­tu The Stran­gers -pa­ket­ti ei ole ai­noa jul­kai­su­aan odot­ta­va Har­lin-han­ke. Kau­hu­e­lo­ku­va The Re­fu­ge ku­vat­tiin Bul­ga­ri­as­sa ke­vääl­lä 2021. Pää­o­saa esit­tää Ja­son Fle­myng. Elo­ku­vas­sa näyt­te­lee myös oh­jaa­jan puo­li­so Jo­han­na Har­lin.

Ke­vääl­lä 2022 Krei­kas­sa ku­vat­tiin toi­min­ta­jän­nä­ri The Brick­la­yer. Sen pää­o­sas­sa on Aa­ron Eck­hart, joka tun­ne­taan par­hai­ten Har­vey Den­tin eli Kak­si­naa­man roo­lis­ta Bat­man-seik­kai­lus­sa Yön ri­ta­ri.

Tou­ko­kuus­sa 2023 tie­do­tet­tiin Har­li­nin oh­jaa­van vie­lä tänä vuon­na tril­le­rin Deep Wa­ter, jos­sa len­to­ko­ne te­kee pak­ko­las­kun hai­ta ku­hi­se­vaan me­reen. Kiss-yh­ty­een Gene Sim­mon­sin tuot­ta­man elo­ku­van tuo­tan­toa on kui­ten­kin ly­kän­nyt Hol­ly­woo­din kä­si­kir­joit­ta­ja- ja näyt­te­li­jä­lak­ko.

Har­li­nin pa­ris­kun­nan elä­mäs­tä ker­to­va tosi-tv-sar­ja The Har­lins on saa­mas­sa jat­koa tänä syk­sy­nä MTV Kat­so­mo -pal­ve­lus­sa.

Komisario Palmu valkokankaalla viimeksi 1969

Mika Wal­ta­rin luo­ma ko­mi­sa­rio Pal­mu esiin­tyi en­si ker­taa ro­maa­nis­sa Kuka mur­ha­si rou­va Skro­fin?, joka il­mes­tyi 1939. Mat­ti Kas­si­lan oh­jaa­mat ja Wal­ta­rin kä­si­kir­joit­ta­mat elo­ku­vat, jois­sa Pal­mua esit­ti Joel Rin­ne, ovat klas­si­kon ase­mas­sa.

Ko­mi­sa­rio Pal­mun ereh­dys sai en­si-il­tan­sa 1960. Kaa­sua, ko­mi­sa­rio Pal­mu! il­mes­tyi vuot­ta myö­hem­min ja Täh­det ker­to­vat, ko­mi­sa­rio Pal­mu vuon­na 1962. Nel­jäs elo­ku­va Vod­kaa, ko­mi­sa­rio Pal­mu teh­tiin 1969 il­man Wal­ta­ria.

Wal­ta­rin elo­ku­va­kä­si­kir­joi­tus Le­vät­kää rau­has­sa, ko­mi­sa­rio Pal­mu jäi fil­maa­mat­ta. Se sai näy­tel­mä­nä en­si-il­tan­sa syys­kuus­sa 2021 Tam­pe­reen Ko­me­di­a­te­at­te­ris­sa.

/////

Kor­jat­tu ai­em­paa uu­tis­ta kel­lo 18.04: Ma­de­lai­ne Petsch esit­tää pää­o­saa The Stran­gers -elo­ku­vis­sa. Ai­em­mas­ta muo­toi­lus­ta saat­toi saa­da kä­si­tyk­sen, et­tä Petsch oli­si pää­o­sas­sa myös nel­jän­nes­sä Yh­dys­val­lois­sa en­si vuon­na näh­tä­väs­sä Har­li­nin elo­ku­vas­sa.